POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady - dzień 1

https://lagloriadelasantisimavirgen.files.wordpress.com/2015/04/materboniconsilii.jpg 
Nowenna
Do uroczystości N. P. M. Matki Boga i Królowej Dobrej Rady

Dzień 1.

Wystaw sobie w myśli, że stoisz albo klęczysz przed tronem Boga Twojego i Jego najświętszej Matki i w tej obecności Boga Twojego z najgłębszem upokorzeniem proś o błogosławieństwo i łaskę modląc się: 

O Panie! zapal serce moje ogniem Boskiej miłości Twojej do gorącego nabożeństwa, a łaską Ducha Najświętszego rozum i myśli moje. Amen.

Zwróć się potem do Najłaskawszej Matki, uczcij Ją głębokiej pokory i gorącej miłości afektem i pozdrów Ją nabożnie, mówiąc:

Bądź pozdrowiona Córko Ojca niebieskiego
Bądź pozdrowiona Matko Syna Boskiego
Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Św.
Bądź pozdrowiony przybytku Najświętszej i nierozdzielnej Trójcy

Proś Matki Boskiej, aby ci macierzyńską Swoją poręką dopomagała i od najukochańszego Syna Swojego wyjednała łaskę, abyś na powiększenie czci Boskiej, pomnożenie Jej chwały i na zbawienny swój pożytek to nabożeństwo mógł odprawić, i otrzymać przez Jej przemożną przyczynę to, o co prosisz, jeżeli się to zgadza z wolą Bożą.

Pod Twoją obronę, o święta Boża Rodzicielko! Uciekam się w tem mojem utrapieniu i potrzebie, jako dziecię do swojej najukochańszej Matki. Nie pogardzaj tą modlitwą w potrzebie mojej, ale wybaw mię z wszelkiego niebezpieczeństwa, zjednaj mi obronę, pomoc i radę u Twojego Syna Boskiego, najchwalebniejsza i błogosławiona Panno i Matko Boża.

Nadto do najłaskawszej Matki tak się odezwij:

Prośba.

Z jak największą pokorą i gorącością ducha rzucam się do nóg Twoich, najlitościwsza Matko dobrej Rady; uznaję i oświadczam, że oddalenie się Twoje od miasta i duszy nader jest żałosne i szkodliwe. Wyznaję szczerze, że potysiąckroć na to bolesne oddalenie się Twoje przez szkaradę i niewierność grzechów moich zasłużyłem sobie. Przecież jeszcze cieszę się, pamiętając, żeś Ty naszą najłaskawszą Matką dobrej Rady. Dlatego proszę Cię, przyjmij mię jako kochająca Matka, pod macierzyńską opiekę i jako Matka dobrej Rady racz wpoić w mój rozum i serce święte myśli i zbawienne rady, abym popełnione grzechy mógł dostatecznie obżałować, mocno postanawiając odtąd być Twoim i Twojego Syna sługą i wiernie przyjmował święte nauki, oświecenia i natchnienia, które Syn Twój Boski, przez Twoją przemożną przyczynę w czytaniu ksiąg duchownych, słuchaniu słowa Bożego, albo w napomnieniu spowiedników, albo w inny sposób podawać mi będzie. Tak Ci to obiecuję, jako dziecię swojej Matce i modle się do Ciebie w pokorze ducha.

MODLITWA.

Święta Maryo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:


Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MODLITWA.
O Boże cudowny, Dawco wszelkiej dobrej Rady, który łaskami słynący obraz Rodzicielki Syna Twojego w Albanii z rąk świętokradzkich Turków wyrwałeś i nienaruszony przez Aniołów Swoich cudownie do krajów prawowiernych przeprowadziłeś, użycz łaskawie, abyśmy, jako teraz wielkość tego dobroczynnego upominku nabożnie uwielbiamy tak przez zasługi Jej zbawiennej rady w niebieskiej ojczyźnie szczęśliwie umieszczeni być mogli. Który żyjesz i królujesz, jako prawdziwy Bóg, na wieki wieków. Amen.

Nim z kościoła wyjdziesz albo nabożeństwo swoje zakończysz, uczyń wprzód postanowienie, że nabożeństwo do Matki dobrej Rady twoim podwładnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, na uczczenie tejże Matki Boskiej zalecać i cześć Jej powiększać będziesz. Staraj się szkodliwą namiętność, zwłaszcza tę, której osobliwie podlegasz, ukrócić i na cześć tej Matki Boskiej onego dnia, naprzykład, od gniewu się wstrzymać. Kończąc nabożeństwo mów

O! Maryo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Litania Loretańska do Najśw. Maryi Panny na każdy dzień nowenny.

Kyrie elejson. Panie, w którego ręku są losy życia i śmierci naszej, Zmiłuj się nad nami.
Chryste elejson. Chryste, któryś nas z niewoli grzechu i śmierci wiecznej wybawił, Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Źródło wszelkiego miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami.
Chryste wysłuchaj nas. Dawco wiecznego zbawienia, Zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba Boże, któryś nas stworzył do osiągnienia tegoż nieba, jako wiecznego i jedynego naszego szczęścia, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, któryś nam śmiercią swoją zamknięte przez grzech niebo otworzył, Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, którego światło jedynie nas od zguby wiecznej może zachować, Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, abyśmy cnót Twoich naśladowcami być mogli, módl się za nami. (i t. d. po każdym wezwaniu)
Święta Boża Rodzicielko, abyśmy Syna Twego męki i śmierci skutków uczestnikami się stali,
Święta Panno nad Pannami, abyśmy niewinne życie Twoje za wzór życia naszego mieli,
Matko Chrystusowa, abyśmy Jego nauki statecznie się trzymali,
Matko łaski Bożej, abyśmy tej łaski przez grzechy nie utracili,
Matko najczystsza, abyśmy cnotę czystości szanowali,
Matko najśliczniejsza, abyśmy piękności duszom naszym przez Sakrament pokuty zwróconej nowymi grzechami nie poplamili,
Matko niepokalana, abyśmy światową zarazą obyczajów naszych nie szpecili,
Matko nienaruszona, abyśmy w wierze świętej stałymi i niewzruszonymi byli,
Matko najmilsza, abyśmy Cię po Bogu najwięcej miłowali,
Matko przedziwna, abyśmy przedziwnej dobroci Boskiej nad nami dzieła nieustannie wysławiali,
Matko Stworzyciela, abyśmy obrazu Twego Stwórcy na duszach naszych wyrażonego, złymi postępkami nie plugawili,
Matko Odkupiciela, abyśmy krwią Jego odkupieni na nowo się przez grzechy w niewolę czartowską nie oddawali,
Panno roztropna, abyśmy Twojej roztropności w szukaniu wiecznego dziedzictwa naśladowali,
Panno czcigodna, abyśmy Syna Twego i Ciebie w modlitwach i naśladowaniu z ustawicznych nam przykładów godnie czcili,
Panno wsławiona, abyśmy z postępków naszych nie u ludzi ale u Boga sławy szukali,
Panno można, abyśmy Twojej opieki i pomocy godnymi zawsze byli,
Panno łaskawa, abyśmy na łaskawe na nas wejrzenie Twoje zasługiwać usiłowali,
Panno wierna, abyśmy obietnicom na Chrzcie św. i przy przyjmowaniu św. Sakramentów czynionym wiernymi byli,
Zwierciadło sprawiedliwości, abyśmy w całem życiu sprawiedliwymi być mogli,
Stolico mądrości, abyśmy bojaźń Boską, która jest początkiem mądrości, nieustannie w sercach naszych zachowali,
Przyczyno naszej radości, abyśmy przez grzechy, prawa do wiecznej radości nie utracili,
Naczynie duchowne, aby serca nasze Boską miłością nieustannie pałały,
Naczynie poważne, aby serca nasze żadną się płochością nie unosiły,
Naczynie osobliwsze nabożeństwa, aby uczucia serc naszych z ustnem nabożeństwem zawsze złączone były,
Różo duchowna, abyśmy przez dobre uczynki przyjemny zapach świątobliwego życia wydawali,
Wieżo Dawidowa, aby dusze nasze wpośród najazdów szatańskich niewzruszonemi były,
Wieżo z kości słoniowej, aby dusze nasze ozdobione cnotami przyjemny widok oczom Boskim wystawiały,
Domie złoty, aby serca nasze przez szczere zamiłowanie przykazań Boskim godnem mieszkaniem Boga być mogły,
Arko przymierza, abyśmy przymierza z Bogiem zawartego statecznie dochowali,
Bramo niebieska, abyśmy sobie dobrem życiem na przyjęcie nas po śmierci w bramy niebieskie zasłużyli,
Gwiazdo zaranna, aby światło łaski Boskiej nigdy nas nie odstępywało,
Uzdrowienie chorych, abyśmy skutkom lekarstw duchownych, to jest świętym Sakramentom przeszkód nie stawiali,
Ucieczko grzesznych, abyśmy przez zbyteczne zaufanie w miłosierdziu Boskiem i Twojej opiece zuchwale się grzechów nie dopuszczali,
Pocieszycielko strapionych, abyśmy w umartwieniach naszych woli Boskiej jak najpokorniej się poddawali,
Wspomożenie wiernych, abyśmy w natarczywościach dusz naszych do Boga i Twojej przyczyny udawać się nie zaniedbywali,
Królowo anielska, abyśmy złem życiem św. Aniołów jako stróżów i opiekunów naszych nie zasmucali,
Królowo Patryarchów, abyśmy w prostocie serca, Boga słuchając, z ufnością od Niego nagród obiecanych oczekiwali,
Królowo proroków, abyśmy, odrywając serca nasze od miłości rzeczy ziemskich, niebieskich pragnęli,
Królowo Apostołów, abyśmy rozszerzanie chwały Boskiej za najpierwszy obowiązek sobie poczytywali,
Królowo męczenników, abyśmy w wyznawaniu wiary św. i zachowaniu przykazań Boskich, niczego się prócz gniewu Boskiego nie lękali,
Królowo wyznawców, abyśmy namiętności nasze skutecznie poskramiali,
Królowo Panieńska, abyśmy duszę i ciało nasze od sprośnych myśli i niegodziwych uczynków ochraniali,
Królowo wszystkich świętych, abyśmy w ślady Świętych poprzedników naszych mężnie wstępowali,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, abyśmy od grzechu pierworodnego przez Chrzest św. oczyszczeni, duszy przez grzechy uczynkowe nie plamili,
Królowo Różańca świętego, abyśmy w rozważaniu życia, męki, śmierci i chwały Jezusa Chrystusa w Różańcu świętym zawartych, pobudkę do życia cnotliwego brali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy uszli wiecznego karania, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy Cię więcej nie obrażali, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, abyśmy żywot wieczny otrzymać mogli, Zmiłuj się nad nami.

Chryste, Pośredniku między Bogiem Ojcem i nami, Wysłuchaj nas Panie.

Kyrie elejson, Panie i Stwórco wszech rzeczy, Zmiłuj się nad nami.
Chryste elejson, Odkupicielu świata, Zmiłuj się nad nami.
Kyrie elejson, Duchu najśw. ożywiający i oświecający, Zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/