POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 20 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na dzień Bożego Ciała


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Jana św. w rozdz. 20 


Ewangelia u Jana św. w rozdz. 6


Ciało moje prawdziwie jest pokarm: a krew moja prawdziwie jest napój. W słowach tej Ewangelii świętej, zawarta jest cała godność Najświętszego Sakramentu, i wszystkie korzyści, jakie dla nas z postanowienia jego wynikają, z postanowienia tego czci godnego Sakramentu, któren w istocie wymysłem niepojętego miłosierdzia i miłości Boskiej ku nam nazwać można. Ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Dlaczegóż to Pan Jezus nazywa Ciało swoje Przenajświętsze pokarmem, a krew swoją napojem? oto dla dania nam do wyrozumienia, iż jako życie nasze doczesne bez pożywania pokarmów utrzymać by się nie mogło tak i życie wewnętrzne dusz naszych, życie łaski nie może w nas być, jak tylko przez pożywanie Najświętszego ciała i krwi Pańskiej Sakramentu utrzymane. Ciało i krew Pańskie tuczy dusze nasze na żywot wieczny, wzmacnia siły duszy naszej, posila ją rzeczywiście karmiąc ją świętymi natchnieniami, zbawiennymi myślami, pobudzając ją do czynienia mocnych przedsięwzięć, dodając tej pomocy do uskutecznienia świętych zamiarów, wznosząc ją ku pożądaniu rzeczy Niebieskich. Nie może się stać świętym i utrzymać się w świętobliwości, kto nie jest tym Anielskim chlebem wykarmionym. Dlaczegóż my tak snadno w grzechy wpadamy, tak do ziemi przylgnięci, tak względem Boga i Zbawienia naszego oziębli i obojętni jesteśmy, dlaczego? oto dlatego, że nie dbamy posilać dusz naszych pokarmem Niebieskim ciała i krwi Pańskiej. Dusze nasze głodne, zesłabione nie mogą postępować na drodze zbawienia, nie może ten ujść daleko, którego głód dręczy i przyciska i siły mu odbiera. Nie czuje tego głodu, kto o Boga nie dba, Boga nie kocha, bo też nie po ciasnej drodze do żywota wiecznego, lecz po szerokiej i wygodnej do zatracenia prowadzącej postępuje. Lecz kto Boga kocha, kto Mu wiernie służyć pragnie, ten nie może nie czuć potrzeby zasilenia duszy swojej, tym Niebieskim pokarmem, tym chlebem Anielskim, w którym odżywienie miłości swojej ku Bogu, wzmocnienie swych dobrych przedsięwzięć, zachętę do cnoty, zaspokojenie pragnień serca swojego, i wszystkich swych duchownych potrzeb znajduje. Lecz jako człowiek chory, żadnego pokarmu nie przyjmuje, i wszystkie mu w niesmak idą, tak też i dusza człowieka bezbożnego, lub przynajmniej względem Boga obojętnego będąc jakby chorą, nie smakuje w tym Boskim pokarmie. Najlepszy znak zdrowia duchownego, jest pragnienie i smak do pożywania ciała i krwi Pańskiej.

wtorek, 18 czerwca 2019

+ PIUS XII - CI RIESCE - WSPÓLNOTA MIĘDZYNARODOWA A TOLERANCJA RELIGIJNA - PRZEMÓWIENIE

 
+ PIUS XII - CI RIESCE - WSPÓLNOTA MIĘDZYNARODOWA A TOLERANCJA RELIGIJNA

       Do uczestników Piątego Krajowego Zjazdu Związku Włoskich Prawników Katolickich!
To dla Nas ogromna satysfakcja, umiłowani synowie ze Związku Prawników Katolickich, że widzimy was tu przy Nas zgromadzonych. Serdecznie witamy! ( 06.XII.1953)

Stosunki pomiędzy narodami

Na początku października w Naszej letniej rezydencji zgromadziła się inna grupa prawników, zajmująca się prawem karnym. Wasz zjazd ma charakter raczej narodowy, jednak jego temat: Naród a wspólnota międzynarodowa ponownie dotyka stosunków pomiędzy narodami i suwerennymi państwami. Nie przez przypadek odbywają się liczne kongresy poświęcone zagadnieniom międzynarodowym – naukowe, ekonomiczne czy polityczne. Coraz liczniejsze i coraz bardziej intensywne kontakty pomiędzy poszczególnymi osobami z różnych narodów, oraz pomiędzy samymi narodami sprawiają, że z dnia na dzień coraz bardziej nagli kwestia prawa regulującego stosunki między narodami, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i publicznej. Tym bardziej, że przyczyną owego wzajemnego przyciągania jest nie tylko ogromny postęp technologiczny i swobodny wybór, ale także głębsze działanie wewnętrznego prawa rozwoju. Ruchu tego nie trzeba więc tłumić, lecz go wspomagać i popierać.

niedziela, 16 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 28


Wiedział Pan Jezus na jak trudne prace wysyłał Uczniów swoich, każąc im nawracać świat cały do wiary świętej, do wiary w ukrzyżowanego Zbawiciela, którego nauka tak sprzeciwiającą się skażonej naturze naszej i gwałtowno­ści namiętności była, nie więcej jak umartwienie duszy, ciała i gwałt sobie czynienia nie nakazywała, a dlatego też wiedząc, ile by ich odstraszały trudności w dopięciu tak wielkiego celu, zaczął rozkaz swój od wysławienia im swojej potęgi i wszechmocności, dla wzmocnienia ich od­wagi przez ufność w pomocy Jego i rzekł: Dana mi wszelka władza na Niebie i na ziemi. A tymi słowy nauczył ich, iż idąc za rozkazem tak wszechmocnego Pana, nie mogli się jak tylko spodziewać szczęśliwego skutku swych usi­łowań. I to pewna, iż ze wszystkich cudów, które Pan Jezus zdziałał, żaden więcej Jego potęgi nie dowodzi, jak nawrócenie świata całego do wiary, którą ogłosił, a to za pomocą 12 ubogich rybaków, którzy bez wziętości, bez znaczenia, bez żadnej pomocy ludzkiej, oprócz niewidzial­nej ręki Boskiej, która ich zamiary wspierała, samym opowiadaniem nauki, cudów i życia Jezusa Chrystusa, największych mocarzy, królów i panów świata pod jarzmo wia­ry świętej podbili. Pan Jezus jako Bóg i jako człowiek miał wszelką władzę na Niebie i na ziemi; na Niebie, gdyż Jemu jednemu zostawiono było otworzyć bramę królestwa Niebieskiego, która przez grzech pierwszych rodziców na zawsze przed ludźmi zamkniętą została była; na ziemi, gdyż On jeden władzę odpuszczania grzechów, udzielania przez Sakramenty darów Niebieskich, i rządzenia Kościołem świętym, mieć i udzielić jej ludziom mógł. O jakże wielkie i niedocieczone rozumowi ludzkiemu pożytki z tej władzy Jego, dla dusz naszych spłynęły.

sobota, 15 czerwca 2019

Św. Bazyli Wielki: Droga poznania Boga pochodzi od jednego Ducha, przez jednego Syna do jednego Ojca

Obraz może zawierać: 1 osoba 
      Zatem droga poznania Boga pochodzi od jednego Ducha, przez jednego Syna do jednego Ojca. I odwrotnie, naturalna dobroć i świętość natury, i królewska godność, przenikają do Ducha od Ojca przez Jednorodzonego. W ten sposób wyznaje się także hipostazy, a prawowierna doktryna Jednej władzy boskiej nie rozpada się na kawałki.

Św. Bazyli Wielki

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100908916761461&set=a.277597432425951&type=3&theater

czwartek, 13 czerwca 2019

Ks. prałat Robert Mader: Prawda przy modlitwie u stopni ołtarza!

Obraz może zawierać: w budynku i na zewnątrz 
     Prawda przy modlitwie u stopni ołtarza! Kapłan pochylony w poczuciu swych win bije się w piersi. Jeżeli twoja Msza św. ma być prawdziwa, to zacznij ją w usposobieniu wielkiej skruchy, wyznaj przed Bogiem twoje winy, Uciekaj od brzydkich przyzwyczajeń i okazji do złego. Dopiero wtenczas idź dalej. 

Prawda przy ofiarowaniu! Jeżeli twoja Msza św. ma być prawdziwa, to złóż wraz z kapłanem coś na patenie. Zrzeknij się czegoś z jedzenia, z przyjemności, z pieniędzy. Kto sobie niczego nie potrafi odmówić, ten właściwie nie ma prawa składać ofiarowania."

Ks. prałat Robert Mader

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100834063435613&set=a.348095165376177&type=3&theater

poniedziałek, 10 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA PONIEDZIAŁEK ŚWIĄTECZNY


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Jana św. w rozdz. 20
Ewangelia u Jana św. w rozdz. 3


Onego czasu rzekł Jezus Nikodemowi: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale iżby świat był zbawiony przezeń. Nie wymówił tych słów Pan Jezus dla nauki samegoż Nikodema, lecz chciał, abyśmy i my wszyscy, je na rozwagę biorąc, z nich korzystać mogli. Przywodzi nam Pan Jezus na pamięć dobroć niepojętą Boga, Ojca swojego, która Go skłoniła do wydania własnego Syna swojego, dla zbawienia narodu ludzkiego, przywodzi nam na pamięć sposoby i środki, jakie nam, do osiągnięcia żywota wiecznego podał, aby wszelki, który wierzy weń nie zginął, ale miał żywot wieczny, naucza nas, jako celem poselstwa Jego nie było potępienie świata, lecz i owszem zbawienie jego, bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale iżby świat był zbawiony przezeń. A to wszystko czyni, dla okazania nam chęci i pragnienia, jakie ma Bóg: uczynienia nas wiecznie szczęśliwymi, i doprowadzenia nas do Nieba, do którego od przyjścia naszego na tę ziemię przeznaczonymi zostaliśmy, i jako mając do niego zupełnie przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa ułatwioną drogę, z własnej woli chyba na potępienie nasze zasłużyć możemy.

niedziela, 9 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA NIEDZIELĘ ŚWIATECZNĄ


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Jana św. w rozdz. 20 


Ewangelia u Jana św. w rozdz. 14

Jeśli mnie kto miłuje, będzie chował mowę moją. Oto w tych słowach wyraża Pan Jezus sposób jakim Mu mi­łość naszą okazać zdolni jesteśmy. Najlepszy jej dowód z naszej strony, jest wierne zachowanie przykazań Boskich. Kto Jezusa Chrystusa kocha, ten ma upodobanie w słucha­niu słów Ewangelii świętej, nauczania się prawd Religii, rozmyślania ich w sercu swoim, stosowania do nich życia swojego. Kto Jezusa Chrystusa kocha, ten szczerze na uświęcenie duszy swojej pracuje, obecność Boską w pamięci swojej zachowuje, w cnotach się ćwiczy, dobre uczynki wykonywa, siebie ciągle przezwycięża, z namiętnościami swoimi walczy, cienia grzechu się strzeże i lę­ka, natchnieniom Boskim powolnym się staje. Jednym sło­wem, świętobliwość i pobożność życia oto jedyny dowód miłości, któren Bóg przyjmuje, jedyne oświadczenie, które Mu jest miłe.