POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 12 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dwunasta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela dwunasta po zesłaniu ducha świętego tradycja katolicka 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela dwunasta po Zielonych Świątkach

Każdy człowiek pragnie szczęścia, dąży do szczęścia. Wszystkie sprawy i prace ludzkie do tego zmierzają, aby ich błogosławionymi i szczęśliwymi uczynić, aby coś takiego otrzymać, czym by się serca zadowoliły i nasyciły. Niestety, bardzo wielu szczęścia swego źle szuka i bierze cień za rzecz, kłamstwo za prawdę, fałszywe i zawodne dobra doczesne za prawdziwe i trwałe. Tymczasem żadna rzecz na świecie nie może zapełnić serca ludzkiego, albowiem najwyższym i jedynie prawdziwym dobrem naszym jest tylko Pan Bóg. Niechaj jakie kto chce zgromadza majętności, bogactwa, dostatki, dostojeństwa, rozkosze i wesela tego świata, jego serce zawsze jeszcze czegoś więcej będzie pożądało. A dlaczego tak? Odpowiada na to Augustyn święty: Stworzyłeś nas, o Boże, dla siebie, przeto nie jest, ani może być spokojne serce nasze, dopóki nie dojdzie do Ciebie i nie spocznie w Tobie. I dlatego błogosławione były i szczęśliwe oczy Apostołów, bo dał im Pan Jezus to, że Go widzieli ze sobą obcującego, słuchali nauczającego, oglądali cuda czyniącego i cudownie na górze przemienionego i chwalebnie zmartwychwstałego i wstępującego do nieba. Jednak nie dlatego tylko byli szczęśliwi, że Zbawiciela cieleśnie widzieli, bo tak mieli Go przed oczyma i Annasz i Kajfasz i Piłat i Herod i mordercy Jego, a przecież na nic im się to nie przydało. Ale dlatego ich tu błogosławionymi nazywa, że widzieli Go widzeniem duchowym, przez wiarę; a oglądając Go oczyma, w Niego sercem uwierzyli ku usprawiedliwieniu i usty wyznali ku zbawieniu.

Tego błogosławieństwa, które daje nadzieję posiadania Boga na wieki, i my, chrześcijanie, jesteśmy uczestnikami; albowiem otrzymaliśmy przez łaskę chrztu świętego takie oczy, przy pomocy których to widzimy, czego żaden rozum ludzki dosięgnąć nie mógł i czego żaden z mocarzów świata sam nie poznał; dostaliśmy takie uszy, które słyszą to, co od początku świata było zakryte. Bo oto naprzód widzimy i słyszymy z Ewangelii świętej, iż grzech pierwszych rodziców naszych, w którymeśmy się wszyscy urodzili synami gniewu i potępienia, już przez śmierć Chrystusa jest zgładzony i że już się Pan Bóg z nami pojednał. Widzimy i słyszymy, że się Pan nieba i ziemi stał Ojcem naszym, do którego śmiemy wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Widzimy i słyszymy, że się Syn Boży stał bratem naszym, bo tak mówił do Magdaleny: Idź do braci mojej, a powiedz im, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego (Jan XX, 17). Widzimy i słyszymy, że tenże Syn Boży jest Królem, Obrońcą i Opiekunem naszym. Oto król twój przyjdzie tobie ubogi, sprawiedliwy i Zbawiciel (Zach. IX, 9), że On jest Kapłanem naszym i Orędownikiem przed Ojcem niebieskim, że wstąpił do nieba, aby tam przed obliczem Ojca wstawiał się za nami; przeto chociaż grzeszyć nam nie wolno, to jednak gdy upadniemy, nie rozpaczamy i nie tracimy nadziei, gdyż Pan Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze. Widzimy dalej i słyszymy, że niebo dla nas jest otwarte, że w domu Ojca niebieskiego jest mieszkania dosyć, że Zbawiciel powtórnie przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie i On jest, abyśmy jedli i pili u stołu Jego, to jest, abyśmy zażywali wiecznych rozkoszy w świętym Królestwie Jego. Znamy też i widzimy drogę, która nas niezawodnie zawiedzie do nieba. Dokąd Ja idę, wiecie i drogę wiecie... Jam jest droga i prawda i żywot (Jan XIV, 4. 6). A w dzisiejszej Ewangelii także nam owa droga wskazana: To czyń, a będziesz żył: Będziesz miłował Pana Boga twego... a bliźniego twego jak siebie samego. Na koniec widzimy i słyszymy, że nas Bóg wzywa i ciągnie do siebie: naucza, upomina, grozi i cieszy i wszelakim sposobem przywodzi nas do żywota wiecznego. Zaprawdę, wielkie rzeczy nam uczynił, prawdę swą i tajemnice swoje nam objawił. Tylu królów i proroków przed Chrystusem pragnęło widzieć i oglądać to, co my wiemy i na co patrzymy, a nie oglądali, chyba tylko w proroctwach, których jasno nie rozumieli.

sobota, 11 sierpnia 2018

czwartek, 9 sierpnia 2018

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianneya

Podobny obraz


Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Marii Vianneyu dałeś nam wzór pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich Twoich księży, aby byli kapłanami według Bożego Serca. Pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. 

Święty Janie Mario Vianneyu, Patronie kapłanów
 - módl się za nami!

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (6-14 sierpnia)

Podobny obraz 
Psalm (z tekstów liturgicznych):

Błogosławionaś, Panno, między niewiastami - albowiem wielkie rzeczy Pan uczynił tobie.
Wszystkie ziemi narody ciebie błogosławią - a wszystkie pokolenia twoją chwałę głoszą.
Wyniesiona zostałaś nad chóry anielskie - Pan ci włożył na skronie królewską koronę.
Cieszą się Aniołowie z twego wniebowzięcia - radośnie chwalą Pana, że wśród nich królujesz.
O Panno wniebowzięta, wszystka pełnaś wdzięku - piękna jesteś jak księżyc, jak słońce jaśniejesz.
Chwała twoja z ust ludzi nigdy już nie zejdzie - boś w swym łonie nosiła Zbawiciela świata.
Wszyscy pieśnią dziękczynną wysławiajmy Boga - który wsławił Maryję w niebie i na ziemi.

Antyf. - Błogosławiona Panna Maryja została wzięta do nieba: radujcie się wszyscy, albowiem z Chrystusem króluje na wieki.
W. Wywyższona jesteś, Rodzicielko Boża.
O. Ponad chóry anielskie w królestwie niebieskim.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, któryś niepokalaną Dziewicę Maryję, Rodzicielkę Syna swego, z ciałem i duszą wziął do nieba, spraw to, prosimy, abyśmy nieustannie zwracając się do wyższych rzeczy, zasłużyli sobie na uczestnictwo w jej chwale niebieskiej. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

(5 lat odp. każdego dnia, a zupełny pod zwykłymi warunkami na zakończenie nowenny. Ench 326.)

niedziela, 5 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela jedenasta po Zielonych Świątkach

Podobny obraz 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela jedenasta po Zielonych Świątkach

Boski Zbawiciel nasz nie na to na świat przyszedł, aby ciała nasze, lecz aby dusze leczył. I tego głuchoniemego nie dlatego uzdrowił, aby to samo miał czynić wszystkim głuchym i niemym, lecz aby stąd wszyscy zrozumieli, jakich łask i dobrodziejstw dla dusz swoich mogli się od Niego spodziewać. Wyraźnie to Pan Jezus dał poznać przy innej okazji, gdy rzekł do ruszonego powietrzem: Ufaj synu, odpuszczają się grzechy twoje. A na znak tego, że ma władzę odpuszczania grzechów, rzekł owemu sparaliżowanemu: Wstań, weźmij łoże twoje, a idź do domu twego (Mt. IX, 6). Choroby cielesne to mniejsze złe, owszem to częstokroć dotykalne dobrodziejstwo Boże, prowadzące do zdrowia duszy. Choroba duszy to złe prawdziwe, a nikt tego wyleczyć nie potrafi, jedno sam najwyższy Lekarz, Pan Bóg wszechmogący. I przyszedł taki Lekarz z nieba, Syn Boży, aby nam udzielił zdrowia i życia nadprzyrodzonego; abyśmy nie zginęli, ale mieli żywot wieczny; bo nie masz innego imienia pod słońcem, przez które byśmy mogli być zbawieni, jedno imię Pana Jezusa, które jest nad wszelkie imię. Nikt nas nie mógł wybawić od grzechu, od przekleństwa, od śmierci i od piekła, jedno Ten, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przeto gdy tu czytamy, że Chrystus jednym słowem głuchoniememu i mowę i słuch przywrócił, wiedzmy, iż tymże wszechmocnym słowem i grzech i potępienie od dusz oddalić może, i owszem, czasu swego i ciała nasze wzbudzi z grobu i z śmierci i wywiedzie do nieśmiertelnego żywota. Słusznie więc każdy z Piotrem św. tak mówić powinien: Panie, do kogóż pójdziemy, słowa żywota wiecznego masz (Jan VI, 69). I z Dawidem: Nie odstąpimy od Ciebie, ożywisz nas, a będziemy wzywać imienia Twego (Ps. LXXIX, 19). I to jest pierwsza nauka, jaką chrześcijanin ma wyprowadzić z dzisiejszej Ewangelii: że Pan Jezus jest prawdziwym i wszechmocnym Lekarzem dusz naszych i że dlatego zstąpił z nieba, aby nas na duszy uleczył i oczyścił z grzechów i przywrócił nam żywot i zbawienie wieczne.

sobota, 4 sierpnia 2018

Modlitwa do św. Dominika (O spem miram)

Podobny obraz 
O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię,
kiedy przybliżał się Twój zgon:
że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom,
skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, 
gdyś leczył ciała chore i kalekie, 
przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową 
i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, 
Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

czwartek, 2 sierpnia 2018

LIST RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA SIERPIEŃ

Sierpień - poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie,
Królowej Niebios

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje,
tam Ja jestem w pośrodku ich" (Mateusz 18,20)

 

Intencja na miesiąc sierpień

O święceniu dni świętych


Prawy katolik w niedziele i święta, 
O Mszy, kazaniu sumiennie pamięta, 
Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, 
Sam nie zarabia, zarobku nie daje. 

Aby obudzić i spotęgować pragnienie święcenia dni świętych, podajemy tu kilka uwag o potrzebie ich szanowania i przestrzegania.