POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 20 października 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XIX po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 22


Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi Królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swojemu. Ta przypowieść pełna jest tajemnic, i zawiera w sobie wielkie dla nas nauki; słuchajmyż z uwagą jej rozbioru. Ten król sprawiający gody małżeńskie, znaczy samego Boga Ojca, któren cudownym i niepojętym sposobem Syna swojego a Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa z naturą ludzką złączył i niejako z nią zaślubił. Nie obrał Pan Bóg natury anielskiej lecz ludzką lubo mniej doskonałą, a to dlatego, iż ludzie tej poprawy i uświątobliwienia swej skażonej grzechem natury wielce potrzebowali, a w tym jaśnieje nieskończona i niepojęta dobroć i miłość Boska ku człowiekowi, która go do tak wielkiej ofiary skłonić i zniewolić zdołała. Lecz nie dosyć na tym, iż Pan Jezus wcielić się i na ziemię zejść chciał, stawszy się już człowiekiem, chciał jeszcze poślubić sobie Kościół święty, a oraz łączyć się ściśle przez wiarę i miłość z duszami wiernych swoich, przybierać je jakby niejako za oblubienice swoje, przyozdabiając je we wszelkie cnoty i przymioty, przyzwoite oblubienicom Boskim. O, do jakże wielkiej godności wynosi Chrystus Pan dusze wiernych swoich, kto ją pojąć i zrozumieć jest w stanie, ten nie może jak tylko nad wszelkie zaszczyty i godności światowe więcej i usilniej jej pragnąć.

sobota, 19 października 2019

Papież Pius XII: La sollenita della Pentacoste (fragment)


Obraz może zawierać: 1 osoba 

      Należy natomiast do niezaprzeczalnej kompetencji Kościoła, w tym zagadnieniu porządku społecznego, gdzie tenże zbliża się i dotyka dziedziny moralności, ocena, czy podstawy jakiejś reformy społecznej są zgodne z owym niezmiennym porządkiem, który Bóg Stwórca i Zbawiciel ujawnił za pośrednictwem prawa naturalnego i objawienia: tego podwójnego ujawnienia, na które powołuje się Leon XIII w swojej encyklice. I słusznie: ponieważ nakazy prawa naturalnego i prawdy zawarte w objawieniu, różnymi drogami wypływają jak dwa strumienie wód, nie przeciwne lecz zgodne ze sobą, z tego samego źródła Bożego; oraz ponieważ Kościół, stróż chrześcijańskiego porządku nadprzyrodzonego, w którym schodzą się ze sobą natura i łaska, ma za zadanie urabiać sumienia, także sumienia tych, którzy są powołani do szukania rozwiązania problemów i obowiązków nałożonych przez życie społeczne. 

czwartek, 17 października 2019

Św. Teresa od Jezusa: Dusza jako twierdza


Znalezione obrazy dla zapytania đw. teresa od Jezusa
       1. Gdym dzisiaj, niezdolna nic wymyśleć ani nie wiedząc od czego zacząć to pisanie, polecone mi przez posłuszeństwo, klęczała na modlitwie i błagała Pana, aby On raczył mówić za mnie, nasunęło mi się na myśl to, co zaraz opowiem jako fundament niejaki i podstawa wszystkiego. Przedstawiła mi się dusza nasza jako twierdza cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak i w niebie mieszkań jest wiele. Bo w istocie, siostry, jeśli dobrze rzecz zważymy, dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak prawdziwym rajem, w którym, jak Pan mówi, z radością przebywa. Jakież bowiem, powiedzcie same, musi być to mieszkanie, w którym Król tak potężny, tak mądry, tak przeczysty, tak dobra wszelkiego pełny, rozkosz dla siebie znajduje? Daremnie szukam i nic nie znajduję, do czego by można było porównać przedziwną piękność i ogromną pojemność duszy ludzkiej. I w rzeczy samej, jak umysł nasz, jakkolwiek by był bystry, nie zdoła pojąć Boga, tak również ledwo może pojąć wielkość duszy, którą Bóg, jak nam to własnym słowem swoim oznajmia, stworzył na swój obraz i podobną sobie. A jeżeli tak jest w istocie, na próżno trudziłybyśmy się, chcąc zrozumieć w zupełności całą piękność tej twierdzy; bo jakkolwiek między duszą stworzoną a Bogiem taka zachodzi różnica, jak pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, dość przecie tego, co nam Pan mówi, iż stworzona jest na podobieństwo Jego, abyśmy zrozumieli, że nie zdołamy pojąć tak wielkiej piękności i godności duszy ludzkiej.

poniedziałek, 14 października 2019

Prośba o modlitwę

       Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Za Grzegorza przebywającego obecnie na OIOM-ie, o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia".

niedziela, 13 października 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XVIII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 9

Wstąpiwszy Jezus w łódź, przewiózł się, i przyszedł do miasta swego, a oto przynieśli Mu powietrzem ruszonego na łożu leżącego. Każdy cud Pana Jezusa zawiera w sobie znaczenie duchowne, którego wyrozumienie wielką nam się nauką stać może, gdyż Pan Jezus czyniąc je nie tylko miał na celu utwierdzenie wiary otaczających Go osób w Bóstwo swoje, lecz oraz zostawienia nam zbawiennych i korzystnych z przykładów swoich nauk. Każda choroba ciała wyobraża pod figurą chorobę duszy, a tak dzisiejszy paraliżem ruszony (paraliżem, tą niemocą, która użycie wszystkich władz i zmysłów ciała odejmuje, i człowieka niezdatnym do żadnej czynności, do żadnej pracy czyni, i prawie w nieużytecznego bałwana zamienia) wyobraża grzesznika, który przez swe niedbalstwo i swą obojętność ku Bogu, do takiego stanu zakamieniałości i nieczułości przywiedzionym zostaje, iż nie czując ani bojaźni sądów Boskich, ani żadnych skrupułów, ani wyrzutów sumienia, źle żyje, nic dla Boga nie czyni, smak do cnoty i wszelkich ćwiczeń pobożności traci, i żyje jakby na duszy paraliżem ruszony, nie używając wcale jej władz ku ich przeznaczeniu. Ma serce, a to serce zimne jak głaz, Boga nie kocha, a zatem jest jakby paraliżem ruszone; ma rozum, a tego rozumu nigdy ku uczczeniu wiary i do oddania winnego hołdu Bogu nie używa, a zatem jest jakby paraliżem ruszony. Ma wolę, a tej woli nigdy ku dobremu, ku wykonywaniu cnót, przezwyciężeniu złych skłonności swoich nie używa, a zatem jest jakby paraliżem ruszona. Nie jestżeśmy z liczby tych na duszy paraliżem zarażonych? Daj Boże, żeby nam serca nasze pomyślną odpowiedź dać mogły i świadectwo jako dla Boga nieczynni nie jesteśmy oddały.

sobota, 12 października 2019

Prośba o modlitwę

    Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o wsparcie w modlitwie za chorego Stefana. Bardzo proszę o Boże błogosławieństwo dla niego, łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej, pomyślny przebieg chemioterapii i radioterapii, oraz aby przeżył jeszcze wiele lat z nami".

Bóg zapłać!
Monika

czwartek, 10 października 2019

wtorek, 8 października 2019

św. Ludwik M. Grignion de Montfort: Jak odmawiać Różaniec?


 
CZYSTOŚĆ DUSZY

      Niekoniecznie długość, raczej żarliwość modlitwy podoba się Bogu i podbija Jego serce. Jedno tylko Ave Maria odmówione dobrze przynosi więcej zasług niż sto pięćdziesiąt odmówionych źle. Prawie wszyscy katolicy odmawiają Różaniec, jedną Tajemnicę albo przynajmniej kilka dziesiątków Ave. Dlaczego więc tak niewielu powstaje z grzechów i wzrasta w cnotach? Przyczyny należy szukać w tym, że modlitwy odmawiają oni nie tak, jak należy.

Zobaczmy więc, jak trzeba je odmawiać, ażeby podobać się Bogu i stać się bardziej świętym.

Po pierwsze, jest konieczne, żeby osoba odmawiająca święty Różaniec była w stanie łaski uświęcającej albo przynajmniej w postanowieniu wyjścia z grzechu, ponieważ cała teologia naucza nas, że wszelkie dobre uczynki i modlitwy pełnione w stanie grzechu śmiertelnego pozostają dziełami martwymi i nie mogą podobać się Bogu ani zasługiwać na życie wieczne.

niedziela, 6 października 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XVII po Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św.Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 22


W on czas przyszli do Jezusa Faryzeuszowie, i spytał Go jeden z nich zakonny doktor, kusząc Go: Nauczycielu, które jest wielkie przykazanie w zakonie? Nie w innym to celu pozwalał Pan Jezus, aby Mu Faryzeuszowie podstępne zapytania czynili, jak w tym, aby złość ich ku uświęceniu naszemu służąc, odpowiedzi Jego wielką nam się korzyścią i nauką stać mogły. A tak dzisiaj zapytany jakie jest najpierwsze i największe przykazanie w zakonie powiada im: będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, toć jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest temu: będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Na tym dwojgu przykazaniu wszystek zakon zawisł i Prorocy. Pan Jezus tymi słowy naucza nas, iż na miłości Boga i na miłości bliźniego całe prawo polega, wskazuje nam nimi prostą do nieba drogę, i najłatwiejszy środek osiągnienia zbawienia wiecznego podaje i nastręcza.

sobota, 5 października 2019

Św. Dominik i różaniec


       Kolebką różańca św. jest starożytna kaplica Matki Bożej w Prouille. – Tam to, w błogosławionym przybytku, Niepokalana Dziewica objawiła się św. Dominikowi. Herezja albigensów, szerząca się coraz bardziej, z dniem każdym głębsze zapuszczała korzenie, prowadząc mnóstwo dusz na zgubę wieczną. Dominik, pożerany miłością Boga i miłością dusz, usiłował wszelkimi sposobami powstrzymać szerzenie się tej herezji, lecz na próżno! – Ani jego wymowa, ni heroiczne cnoty, ni blask jego cudów – nic nie zdołało wzruszyć heretyków. Z duszą przepełnioną smutkiem, Apostoł św. udaje się do kościoła Najświętszej Dziewicy w Prouille, aby Ją błagać usilnie o pomoc. Miesza łzy swoje z modlitwą i pokutą i ofiaruje siebie za grzechy ludu swojego, wołając:
"O Matko miłosierdzia! Weź moją krew i moje życie, tylko się zmiłuj nad tym ludem! Przyspiesz nawrócenie heretyków i triumf wiary św. – zlej pokój na ten kraj nieszczęsny!". Gorąca modlitwa wzruszyła serce Królowej Aniołów, że Maryja zstępuje na ziemię – ukazuje się Dominikowi, i z obliczem słodkim a jasnym niby blask jutrzenki, rzecze: "Dominiku! synu mój – wiedz o tym, iż sposobem, w jaki posłużyła się Trójca Przenajświętsza aby zbawić ród ludzki, było «Pozdrowienie Anielskie». Jeśli więc chcesz zwyciężyć te zatwardziałe serca, opowiadaj mój «różaniec»". 

czwartek, 3 października 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA PAŹDZIERNIK

Znalezione obrazy dla zapytania Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej Październik poświęcony czci Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej
i duszom w czyśćcu cierpiącym

Wielkoduszność chrześcijańska

Dwie szczególnie cnoty potrzebne są każdemu człowiekowi, który chce naprawdę służyć Panu Bogu i dobić się Nieba: zaparcie się siebie i miłość Pana Boga. O pierwszej mówi sam Pan Jezus: Jeśli kto chce za Mną iść, niech sam siebie zaprze. A o miłości naucza św. Jan Ewangelista: Kto nie miłuje, trwa w śmierci; a dobitniej jeszcze św. Paweł: Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem. Z tych dwóch cnót, miłości Boga i zaparcia się siebie, wyrasta jedna z najpiękniejszych, ale niestety też bardzo rzadkich cnót: wielkoduszność, czyli wspaniałomyślność chrześcijańska. Mówię, że to rzadka cnota, ale nie między Świętymi, którzy pozostawili nam liczne jej przykłady. Niektóre z nich tu przytoczę; dopomogą one za łaską Bożą do zrozumienia istoty tej cnoty i do szczerego starania się o nią.

wtorek, 1 października 2019

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Wiktorii która jest na intensywnej terapii w stanie krytycznym. Dziękuję wszystkim za modlitwę i wsparcie!".

niedziela, 29 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XVI po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 14


Gdy Jezus wszedł do domu jednego przedniejszego Faryzeusza w Szabat jeść chleb, a oni Go podstrzegali; a oto pewien człowiek opuchły był przed Nim. Faryzeuszowie, ci niegodziwi ludzie, których pycha ich w oczach Jezusa Chrystusa tak obrzydłymi czyniła, tchnęli taką nienawiścią ku Zbawicielowi, za to iż im ich wady jawnie wyrzucał, a co większa świętobliwością życia swojego ich sprawy potępiał, iż dla zemszczenia się szukali sposobów podejścia i podchwycenia Go w czynnościach Jego. W tym to celu stawiają Mu dzisiaj w dzień Szabasu człowieka dręczonego chorobą puchliny, zamierzając sobie potępić uczynek Jego, jakkolwiek sobie postąpi. Jeżeli go uleczy, powiedzą, że gwałci Święta, jeżeli nie, powiedzą, że niemiłosierny i nielitościwy.

Pan Jezus skoro tylko ujrzał opuchłego człowieka, zaraz litością wzruszony, postanowił sobie uzdrowić go, lecz chcąc także uleczyć Faryzeuszów z ich pychy i nadętości, które także jako puchlinę duszy uważać można, przeniknąwszy złośliwe myśli ich, dla upokorzenia ich i przeszkodzenia zamiarom ich, obraca się do nich z tym zapytaniem: Godzi li się w Szabat uzdrawiać? Oni nie wiedząc co na to odpowiedzieć, milczą. Wtedy Pan Jezus nie czekając dłużej na ich wyrok przybliża się do opuchłego, i dotknięciem ręki swojej leczy go. A nie tracąc z oczu zamiaru, zostawienia Faryzeuszom a także i nam zbawiennej przestrogi i nauki, mówi do nich:

sobota, 28 września 2019

„Święta miara”


        Łaskami zasłynął nie tylko cudowny obraz św. Dominika z Soriano, ale także związane z nim sakramentalia. Wśród miejscowej ludności przyjął się zwyczaj brania „świętych miar”, czyli białych tasiemek z bawełny bądź z jedwabiu odcinanych „według miary” wizerunku z Soriano, a następnie przy nich święconych. Długość „świętej miary” mierzy około półtora metra, czyli tyle, ile wynosi obwód obrazu. „Święta miara”, zwana także paskiem św. Dominika, jest znakiem wiary w moc wstawienniczej modlitwy tego świętego oraz wezwaniem do wytrwałej modlitwy osobistej w danej intencji. Ze szczególną ufnością pasek św. Dominika noszą kobiety w stanie błogosławionym, aby wyprosić łaskę szczęśliwego rozwiązania. Do św. Dominika modlą się także małżeństwa bezdzietne, aby wyprosił im u Boga cud poczęcia nowego życia.

czwartek, 26 września 2019

Kazanie na XV Niedzielę po Zielonych Świątkach AD 2019 (Wrocław)


Znalezione obrazy dla zapytania x. rafał Trytek wrocław 

       Kazanie Wielebnego x. Rafała Trytka ICR wygłoszone w Oratorium Rzymskokatolickim św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu w dniu 22 września AD 2019 dostępne na stronie:  

wtorek, 24 września 2019

Dominikańskie błogosławieństwo z XIII wieku


      Bóg Ojciec niech nas błogosławi, niech strzeże na Bóg Syn, Duch Święty niech nas oświeca i da nam oczy, abyśmy patrzyli, uszy, abyśmy słuchali i ręce dla Bożej pracy, stopy, abyśmy szli i usta, byśmy głosili Słowo zbawienia i Anioła Pokoju, by czuwał nad nami i z łaski naszego Pana prowadził nad do Królestwa Bożego. Amen

niedziela, 22 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XV po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 7

Wszystkie cuda Chrystusa Pana zawierają w sobie znaczenie duchowne, a uważane w tym względzie wielką dla nas nauką stać się mogą.

Gdy się przybliżał Jezus ku bramie miejskiej miasta Naim, oto wynoszono umarłego syna jedynaka matki jego, a ta była wdową. Ten zmarły młodzieniec, którego Pan Jezus wynoszonego z miasta spotyka, wyobraża osoby, które przez dogodzenie złym namiętnościom swoim i poddanie się im, takim na przykład jakimi są: nieczystość, pycha, łakomstwo, obżarstwo, chciwość i złość, jakby umarłymi w oczach Boga się stają, i przez złych duchów, którym niejako duszę swą zaprzedają, do grobu, czyli przepaści wiecznej piekła niesieni są. Wdowa płacząca stratę syna swego jedynaka, wyobraża Kościół, któren nie przestaje opłakiwać śmierci duchownej podobnych grzeszników, i za nimi do Boga modłów swych zanosić. Pan Jezus spotyka się z konwojem żałobnym w bramie miasta, nie dzieje się to z przypadku, lecz z rozporządzenia wyraźnej woli Jego, a i dotychczas czyni Pan Jezus podobnie, gdy nie czekając nawet aby był proszony, zastępuje drogę grzesznikowi biegnącemu ku swej zgubie i swymi świętymi natchnieniami, zgryzotami sumienia, tajemnymi poruszeniami łaski do zmartwychwstania z śmierci grzechu, na życie łaski dopomaga. Nie zastąpił nam też kiedy Chrystus Pan podobnie drogi, wstrzymując nas wewnętrznymi napomnieniami swymi, od wykonania złych zamiarów naszych? ach, zastąpił już nie raz, lecz niestety, czyliż zawsze stawaliśmy się powolnymi przestrogom Jego?

sobota, 21 września 2019

czwartek, 19 września 2019

Ks. Józef Stedman - Mój niedzielny mszalik

Mój Niedzielny Mszalik - ks. Józef Stedman 
       Mój Niedzielny Mszalik zawiera w sobie cztery rzeczy, które umożliwią każdemu, bez długich poprzednich studiów, posiłkować się przy słuchaniu Mszy Świętej tym samym Mszałem, z którego tę Mszę Świętą ksiądz odprawia. 

Zgodnie z żądaniem papieży i biskupów kapłani w naszych czasach domagają się, ażeby i ludzie świeccy przy słuchaniu Mszy Świętej posługiwali się Mszałem. Ludzie świeccy jednak się skarżą, że choć nieraz już próbowali, trudno im sobie z tem poradzić, bo Mszał to książka ogromnie duża i zbyt trudno jest w niej się, jak należy, zorientować. Tłumacząc ludziom, jak należy używać Mszału, spostrzegłem, że ogromnie im to ułatwia wstawienie w ich Mszalikach porządkowych numerków wskazujących, gdzie z kolei znajdują się tam części tak zwane "zmienne", które jedne z drugimi trzeba odmawiać. Unika się w ten sposób wszelkiego zgoła zamieszania. Plan ten zastosowałem w niniejszym Mszaliku. Przekonany jestem, że ta metoda nie tylko ułatwiająca, ale i niezmiernie pouczająca. Umożliwia ona branie udziału we Mszy Świętej wspólnie z kapłanem przez samo kolejne przechodzenie od numeru 1 w częściach "niezmiennych" do numeru 2 w częściach "zmiennych", i znowu do numeru 3 w częściach "niezmiennych" itd. aż do numeru 17.

wtorek, 17 września 2019

Fragment Reguły św. Augustyna


Znalezione obrazy dla zapytania św.. Augustyn 

Rozdział III – O umiarze i umartwieniu

  1. Ciała wasze poskramiajcie postami i wstrzemięźliwością w jedzeniu i piciu, na ile zdrowie pozwala. Jeśli jednak ktoś nie może pościć, to przynajmniej poza godziną posiłku nie powinien spożywać niczego, chyba, że jest chory.

  2. Od chwili przyjścia do stołu aż do powstania od niego, bez wrzawy i sporów słuchajcie tego, co czyta się wam według zwyczaju, aby nie tylko wasze usta nasycały się pokarmem, lecz by i uszy łaknęły słowa Bożego.

  3. Jeżeli słabsi, z racji dawnego trybu życia, otrzymują inne pożywienie, to nie powinno się sądzić, że jest to przykre lub niesprawiedliwe dla tych, których odmienne zwyczaje uczyniły silniejszymi. Niech nie uważają ich za szczęśliwszych ze względu na to, że owi otrzymują to, czego im się nie daje, lecz raczej niech się cieszą, że służy im to, co nie służy innym.

niedziela, 15 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XIV po Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św.Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 6Żaden nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymać się będzie, a drugim wzgardzi. Pan Jezus tymi słowy naucza nas, jako jest niepodobna pogodzić miłość Boga z miłością świata, służbę Boga, ze służbą czarta, gdyż w drodze zbawienia środka nie ma. Kto nie jest z Bogiem, ten przeciwko Niemu, kto nie służy Bogu, ten diabłu służy. Służy Bogu ten, kto Go kochać pragnie, grzechów się strzeże, cnoty nabywać, w doskonałości wzrastać usiłuje, w pobożności się ćwiczy, w modlitwie jest ustawiczny, w uczęszczaniu do świętych Sakramentów nie leniwy, nad namiętnościami swymi panuje, zwyciężać się umie, wszystkie przykazania Boskie ściśle zachowuje, o Bogu zawsze pamięta, Jemu czynności swoje ofiaruje, we wszystkich swoich zatrudnieniach i sprawach Bogu najprzód podobać się stara i usiłuje.

sobota, 14 września 2019

Papież Klemens XIII: Pokuta chrześcijańska

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku    Pokuta chrześcijańska, oprócz zaprzestania grzeszenia, obrzydliwie minionego życia źle spędzonego i spowiedzi sakramentalnej za te wszystkie grzechy, wymaga również, aby poprzez post, jałmużnę, modlitwę i innymi dziełami życia duchowego przebłagać boską sprawiedliwość; w rzeczywistości każda nieprawość, czy to mała, czy wielka, musi zostać odpokutowana albo przez samego penitenta, albo przez sprawiedliwego Boga. Jeśli zatem nie chcemy być ukarani przez Boga, nie możemy zrobić inaczej niż sami siebie ukarać. 

(Papież Klemens XIII, Appetente sacro) 

Źródło: (https://www.sursumcorda.cloud/…/2048-papa-clemente-xiii-la-…)

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161046377414381&set=a.348095165376177&type=3&theater

czwartek, 12 września 2019

Prośba o modlitwę


Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji:

"o Boże błogosławieństwo dla Stefana, łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz pomyślny przebieg chemioterapii i radioterapii, aby przeżył jeszcze wiele lat z nami".

wtorek, 10 września 2019

Ks. Piotr Skarga: O obronie czci Bożej

Obraz może zawierać: 1 osoba, rysunek 
        Bo jeśli wy czci Bożej, czci Chrystusa Boga swego, od heretyków, którzy blużnią bóstwo jego, którzy potwarzają oblubienicę namilszą jego, którzy niszczą Kościół jego, bronić będziecie: on was bronić będzie. Jeśli prawdziwymi uczniami jego i w bojaźni jego przemieszkiwać będziecie, będzie wam zawżdy Bogiem waszym, i obronę, i ucieczkę pod skrzydłami jego mieć będziecie. Jeśli to królestwo Kościołowi Chrystusowemu służyć będzie, wyniesie je i wyrwie mocny Chrystus ze wszelkiego niebezpieczeństwa. A jeśli od Kościoła służby kościelnej odstąpi, jako zagroził Izajasz, zginie i spustoszeje.

Ks. Piotr Skarga

Za: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1141923769326642&set=a.348095165376177&type=3&theater 

niedziela, 8 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XIII po Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 15

Gdy Pan Jezus wchodził do pewnego miasteczka, zabieżało Mu dziesięć trędowatych, którzy stanęli z daleka, i podnieśli głos, mówiąc: Jezusie Nauczycielu, zmiłuj się nad nami. Ci dziesięciu trędowatych zabieżających drogę Chrystusowi Panu, dla otrzymania od Niego cudownego uzdrowienia, przedstawiają nam przykład wielu cnót. Najprzód ujrzawszy Chrystusa Pana, stawają z daleka, a to dla okazania uczuć pokory i uszanowania, którymi serca ich przeniknionymi były, a oraz dla ścisłego zachowania przepisu prawa, które zakazywało trędowatym zbliżać się do innych ludzi. Przy tym wołają wszyscy społem do Chrystusa Pana, o pomoc, nie upierając się aby ich koniecznie uzdrowił, lecz jedynie, aby się zmiłował nad nimi, a w tym zostawują nam przykład, jako modlitwa nasza ma być pokorna, i jako jej poddanie się woli Pańskiej towarzyszyć powinno. Modlą się razem jedni za drugich, a w tym przykład dla nas jako modlitwa społecznie czyniona przyjemną jest Bogu, jako Pana na potrzeby nasze uważanym czyni i do wysłuchiwania nas Go skłania, gdyż Pan Jezus powiedział wyraźnie, "gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Imię moje, tam i ja jestem w pośród nich". Trzeba nam jeszcze uważać i to, iż ci dziesięciu trędowatych są figurą grzeszników, przełamujących dziesięcioro Bożego przykazania.

sobota, 7 września 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: 

"o potrzebne łaski do życia w małżeństwie oraz szczęśliwe rozwiązanie, aby dziecko urodziło się zdrowe".

wtorek, 3 września 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA WRZESIEŃ

Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem boleściWRZESIEŃ jest miesiącem Matki Boskiej Bolesnej

 "Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35).

Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Kościół obchodzi dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września - Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je "Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci". Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.

niedziela, 1 września 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 10


Błogosławione oczy, które widzą co wy widzicie. Bo powiadam wam, iż wielu Proroków i Królów żądali widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli, słyszeć co wy słyszycie, a nie słyszeli. Nie do samych to Apostołów stosował Pan Jezus tę mowę swoją, lecz i do nas, którzy do używania równego im szczęścia przypuszczeni jesteśmy. Widzieli oni wprawdzie Pana Jezusa w ciele, lecz równie krył im Bóstwo swoje pod postacią człowieka, tak też i my widzimy Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, kryjącego się nam pod obłokiem chleba. Słyszeli nauki Pana Jezusa, lecz i my odbieramy je równie z ust Jego słuchając Ewangelii świętej, która nie jest czym innym, jak zebraniem słów i nauk samegoż Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O jakże wielkie jest szczęście nasze, to szczęście, które było celem upragnień, tylu świętych Proroków i Królów. Umiejmy go cenić i korzystajmy z niego, a to w dwojaki sposób, najprzód zanosząc najgorętsze modły przed ołtarze Pańskie, na których Zbawiciela Jezusa Chrystusa istotnie obecnym w Najświętszym Sakramencie być wierzymy, i znajdując żywą i czułą rozkosz przebywać u nóg Jego, a przy tym słuchając prawdziwie z upodobaniem i z korzyścią słów Ewangelii świętej, wiedząc je być słowami tego łaskawego Zbawiciela, który z Nieba zstąpił dla rozmawiania z ludźmi i objawienia im woli Ojca swojego.

czwartek, 29 sierpnia 2019

Św. Franciszek Salezy: Filotea, czyli droga do życia pobożnego.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku 
         Żona, może i powinna się stroić ze względu na męża, jeśli mąż tego wymaga. Gdyby zaś w nieobecności męża swego wykwitnie się ubrała, z pewnością pytanoby, dla czyich to oczu ubiera się z taką starannością.
Większa staranność w stroju dozwala się panienkom, bo im wolno się podobać tym, z pomiędzy których spodziewa się wziąć za męża.

Św. Franciszek Salezy, Filotea, czyli droga do życia pobożnego.

wtorek, 27 sierpnia 2019

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK

W miesiącu wrześniu i październiku modlimy się w intencjach:

1. przebłagalna - za grzechy niewiary i niemoralności w Polsce; na zadośćuczynienie za zniewagi uczynione Bogu, Niepokalanej i Świętym Pańskim

2. błagalna - o dobre rządy dla Polski; o opiekę Niepokalanej Królowej Polski dla Ojczyzny oraz opiekę Aniołów Stróżów i Patronów Polski dla Kraju

3. pochwalna - na cześć Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez Niepokalane i Bolejące Serce N.M.P.

4. dziękczynna - za łaskę chrztu i Wiary oraz za wszelkie łaski, dary i opiekę nad Narodem

5. za zmarłych - za wszystkich polskich katolików, którzy przebywają w czyśćcu.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Cześć Marii w Polsce         Cześć Marii w Polsce jest tak dawna, jak uczucia religijne Polaków, jak porywy patriotyzmu, jak cała olbrzymia epopeja rycerska, począwszy od wypraw Bolesława Chrobrego, a dalej poprzez Grunwald i potrzebę wiedeńską do Konfederacji w Barze. Wśród zwycięstw i klęsk narodu, wśród zmagań z wrogiem, wśród wszelkich poczynań państwowych, cześć Marii wyrażała się w pieśni proszącej czy dziękczynnej, lub wspaniałej jak Bogarodzica. Pieśń ta szła szlakiem wielkości państwa i drogami jego upadku, szła od katedr stołecznych i świątyń klasztornych, czy drewnianych kościółków wiejskich, hen, na wschodnie stannice, gdzie Tatar czyhał lub Turek. Z Marii imieniem na ustach rycerz padał w boju, z ryngrafem jej na mężnej piersi, z wiarą w świętość walki z pohańcem, za chrześcijaństwo.
Imię Marii do upamiętania przywodziło naród wśród zalewu szwedzkiego; cud obrony Częstochowy to historyczne zjawisko jedyne, odosobnione, wielkie. - Cześć Marii w Polsce tak się sprzęgła z wewnętrznym życiem Polaków, tak integralną jego stanowi część, że nie podobna pomyśleć sobie wydarzenia państwowo doniosłego w przeszłości narodu, czy teraźniejszości, bez ingerencji tych sił wyższych, których wierzący szukali, o które prosili i błagali u stóp Niepokalanej. - To też Częstochowska czy Ostrobramska, Kodeńska czy Swarzewska, jakkolwiek ludność miejscowa ją nazywała i czciła, Najświętsza Panna, słynęła cudami i łaskami, była ukochana przez naród polski i będzie czci tej doznawała, dopókąd gdziekolwiek na niezmierzonych przestrzeniach świata bije serce polskie.

niedziela, 25 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XI po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia u Marka 


Ewangelia u Marka św. w rozdz. 7


Przyszedł Pan Jezus do morza Galilejskiego i przywiedli Mu głuchego i niemego, a prosili Go, aby nań rękę włożył. Ten cud Chrystusa Pana w uzdrowieniu głuchoniemego, ma wielkie swoje znaczenie duchowne, i my go w tym względzie uważać będziemy. Jest niejaka głuchota i niemota duszy, w którą każdy choćby najzdrowszy na zmysłach popaść może, i tak, głuchym jest każdy, kto nie chce słuchać, ani też wierzyć prawdom wiary świętej, kto nie przyjmuje i prawie uszy zatyka, na święte poruszenia łaski i natchnienia Boskie, wcale na nie nie zważając; niemym zaś każdy, kto jest ociężałym do modlitwy, do przedstawiania Bogu potrzeb swoich, do chwalenia Go, do dziękczynienia Panu za dobrodziejstwa Jego; niemym, kto się ociąga z wyznawaniem i spowiadaniem się grzechów swoich. Skoro tylko te dwa zmysły duszy odjęte zostają, droga zbawienia jest nam zagrodzona. Gdyż cóż trzeba czynić, żeby być zbawionym? oto wierzyć i żyć według przepisów wiary świętej, a te łaski wyjednać sobie inaczej nie zdołamy, jak przez modlitwę. Kto więc głuchy na głos Boski, słuchać rozkazów Pańskich nie chce, kto się nie modli, ten nie wierzy, ten żyje bezbożnie, i na potępienie swoje zasługuje. Czart przeklęty, skoro tylko chce uwikłać jaką duszę w swe sidła, zaczyna przez to, iż ją obojętną i nieczułą na święte natchnienia Boskie, na słuchanie słowa Bożego czyni, a potem odejmuje jej smak i ochotę do modlitwy, do uczęszczania do spowiedzi świętej, a tak uczyniwszy ją głuchą i niemą, już ją uważa za swoją.

sobota, 24 sierpnia 2019

Prośba o modlitwę


Prosimy o modlitwę w intencji:

"o szczęśliwe rozwiązanie dla katolickich niewiast uczęszczających do krakowskiej kaplicy pw. N.M.P. Królowej Polski".

wtorek, 20 sierpnia 2019

niedziela, 18 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę X po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 18


Pan Jezus mówił do niektórych, którzy ufali sami w sobie, jakoby sprawiedliwi byli, a inszymi gardzili, to podobieństwo. Ta przypowieść Pana Jezusa jest najskuteczniejszą i najzdolniejszą, upokorzyć pychę tych osób, które dlatego jedynie, iż powierzchowne ich obyczaje, i niektóre małe dobre uczynki, od wielkich grzeszników ich rozróżniają i odznaczają, za lepszych od innych się uważają i wielce zarozumiali o sobie są.

Dwóch ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden Faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusze byli, jakeśmy już słyszeli, ludzie pyszni, zarozumiali o sobie, najniegodziwsi w sercu, a z powierzchowności zachowywujący ściśle wszystkie przepisy prawa. Celnicy byli niejako jawnogrzesznikami, gdyż sam ich urząd był niejako w pogardzie i poniżeniu.

czwartek, 15 sierpnia 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji:

"prośmy Najśw. Maryję Pannę Królową Polski o ratunek przed potopem sodomii".

wtorek, 13 sierpnia 2019

Papież Leon XIII - Fragment encykliki: Immortale Dei


Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją 

        Zarówno nie może Kościół pochwalić tej wolności, która świętością praw boskich pomiata i należne prawowitej władzy posłuszeństwo wypowiada. Jest to bowiem swawola raczej niż wolność, i słusznie św. Augustyn nazywa ją ,,wolnością zatracenia"; a Książę Apostołów ,,zasłoną złości (1 P 2, 16). Co więcej, będąc sprzeczną z rozumem, jest ona prawdziwą niewolą, ,,gdyż wszelki co czyni grzech, jest sługą grzechu" (J 8, 34). Prawdziwa i pożądania godna wolność: w życiu prywantym wypiera niewolę błędu i tyranię namiętności, w życiu publicznym mądrze obywatelom przewodniczy i szeroką daje im w sferze dobra swobodę działania, a zarazem broni państwa od obcej przemocy.

Tej zacnej i godnej człowieka wolności nikt tyle co Kościół nie pochwala, i żadnych Kościół po wsze czasy nie zaniechał starań, by ją ludziom zabezpieczyć.

niedziela, 11 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę IX po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 19

Gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem, ujrzawszy miasto płakał nad nim. Cóż Panu Jezusowi wyciska dziś łzy z oczu, i do żalu Go porusza? oto widok zaślepienia żydów w Jerozolimie, nie chcących się nawrócić do Boga, mimo tylu wyświadczonych im dobrodziejstw od Niego, i przekonanie, że męka Jego, do której się zbliżał, zamiast im być korzystną, ich zgubę przyspieszyć miała. Litował się Pan Jezus i płakał nad zatwardziałym żydostwem, lecz to politowanie i ten płacz Jego rozciągał się jeszcze nad całym narodem ludzkim, pogrążonym w grzechach, a szczególniej nad bezbożnikami i zakamieniałymi grzesznikami opierającymi się łasce Jego, a co większa i nad nami samymi, którzy tak często naszymi grzechami, bezprawiami, bezbożnościami Ducha Przenajświętszego w nas zasmucamy. Ach, niechże ten płacz Jezusa Chrystusa nad nami poruszy serca nasze, obudzi je z ich oziębłości ku Bogu, z ich zatwardziałości, i pobudzi nas do opłakiwania grzechów naszych, i nawrócenia się szczerego do Boga.

sobota, 10 sierpnia 2019

Kardynał Jan Henryk Newman: Jaką sztuczką posługuje się dziś szatan?


Znalezione obrazy dla zapytania Kardynał Jan Henryk Newman 
       ,Jaką sztuczką posługuje się dziś szatan? [...] Jak wygląda obecna religia świata? Przejęła ona jaśniejszą stronę Ewangelii - jej pociechy i jej przykazania miłości; jednocześnie wszystkie mroczniejsze i głębsze poglądy na kondycję i przyszłość człowieka popadły w zapomnienie. [...] Religia ta jest łatwa i przyjemna; główną cnotą jest w niej życzliwość, podczas gdy nietolerancja, dewocja i nadgorliwość zajmują pierwszą pozycję wśród wszystkich grzechów".

 Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1138043566381329&set=a.277597432425951&type=3&theater

czwartek, 8 sierpnia 2019

Litania do Św. DominikaZnalezione obrazy dla zapytania św. Dominik 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Królowo Różańca Świętego,
Nasz chwalebny Ojcze, św. Dominiku, módl się za nami!

Św. Dominiku, naśladowco Jezusa Chrystusa,
Św. Dominiku, wybitnie obdarzony cnotami Jego Najświętszego Serca,
Św. Dominiku, wielbicielu Najświętszego Sakramentu,
Św. Dominiku, szczególnie oddany naszej Błogosławionej Pani,
Św. Dominiku, głosicielu Jej honoru,
Św. Dominiku, krzewicielu Różańca Świętego,
Św. Dominiku, blasku kapłaństwa,
Św. Dominiku, założycielu Braci Kaznodziei,
Św. Dominiku, Zwycięzco błędów albigeńskich,
Św. Dominiku, zwierciadło dyscypliny kościelnej,
Św. Dominiku, różo cierpliwości.

wtorek, 6 sierpnia 2019

Św. Ignacy Loyola, fragment z Ćwiczeń Duchowych


Obraz może zawierać: 2 osoby 
Zasada pierwsza i podstawowa (Fundament)

- Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.

- Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony.

- Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu.

- I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach.

- [Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni.

Św. Ignacy Loyola, fragment z Ćwiczeń Duchowych

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133118293540523&set=a.348095165376177&type=3&theater

niedziela, 4 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę VIII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 16


Był niektóry człowiek bogaty, który miał szafarza, a ten był doniesiony do niego, jakoby rozpraszał dobra jego. Przez tego bogatego człowieka rozumie się sam Bóg, do którego należą wszystkie rzeczy zewnętrzne, potrzebne do utrzymania życia i do wygód ciała, a oraz dary łaski, dary niebieskie tyczące się duszy. Przez szafarza rozumie się każdy człowiek w szczególności, któremu Pan Bóg użycza dóbr ziemskich i darów łaski, aby ich używał według woli Jego, z tych dóbr będzie musiał kiedyś zdać Bogu rachunek, biada mu jeżeli je na złe użyje, lub je roztrwoni, gdyż go same sprawy jego przed tron sprawiedliwości Boskiej doniosą i oskarżą.

A wezwawszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? oddaj liczbę szafarstwa twojego, albowiem już więcej nie będziesz szafarzyć. Zdarza się niekiedy, iż człowiek przebrawszy miarkę grzechów swoich, i skarby miłosierdzia Boskiego, ściąga tak dalece gniew Pański na siebie, iż przywodzi Boga do tego, że go przed czasem do zdania rachunku z szafarstwa swojego powołuje. To jest, że albo mu Pan Bóg skróca dni życia jego, lub też nie użycza wcale czasu i sposobności, do czynienia pokuty i przygotowania się na śmierć. Ta to sprawiedliwa bojaźń podobnej kary Boskiej, przywiodła Dawida świętego do wołania do Boga: Panie, objaw mi krótkość dni życia mojego.

sobota, 3 sierpnia 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA SIERPIEŃ

Sierpień - miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Niebios

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje,
tam Ja jestem w pośrodku ich" (Mateusz 18,20)

O święceniu dni świętych


     Prawy katolik w niedziele i święta, O Mszy, kazaniu sumiennie pamięta, Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, Sam nie zarabia, zarobku nie daje. 
Aby obudzić i spotęgować pragnienie święcenia dni świętych, podajemy tu kilka uwag o potrzebie ich szanowania i przestrzegania. 
Po pierwsze tedy potrzebujemy świąt i odpoczynku świątecznego dla naszego ciała. Jak uczy doświadczenie, praca ciągła i natężona, do jakiej największa część ludzi dla zdobycia sobie chleba powszedniego jest zmuszona, do tego stopnia wyczerpuje siły ciała, że tego ubytku ani przerywanie pracy przez jedną lub dwie godziny, ani nocny spoczynek dostatecznie wynagrodzić nie zdołają; potrzeba na to koniecznie co kilka dni dłuższego, co najmniej przez całą dobę trwającego zupełnego wytchnienia. Bez tego organizm cały stopniowo coraz więcej się osłabia, przedwcześnie więdnie, traci swoją odporność przeciw chorobom i innym dolegliwościom i w końcu niszczeje zupełnie. Lepiej niż ktokolwiek wie to Pan Bóg, który stworzył człowieka i wie doskonale, czego każdemu z nas potrzeba. A ponieważ - jak mówi Pismo św. 
miłuje wszystko co jest i nic nie ma w nienawiści, z tego co uczynił, dlatego postanowił: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje; ale dnia siódmego szabat Pana Boga twego jest; nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość, który jest pomiędzy bramami twymi.

czwartek, 1 sierpnia 2019

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA SIERPIEŃ

    W miesiącu sierpniu modlimy się w intencji:

     "o czystość wiary i obyczajów w Polsce ku czci                             Niepokalanego Serca Maryi".

wtorek, 30 lipca 2019

niedziela, 28 lipca 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę VII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 7

Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Pan Jezus przez fałszywych proroków w odzieniu owczym przychodzących, których nam się strzec nakazuje, rozumie tutaj ludzi bezbożnych, w gruncie serca zepsutych, którzy jednak dla tym łatwiejszego uwiedzenia i ułudzenia innych, w Aniołów światłości przemieniać się umieją, pozór skromnych obyczajów zachowują, życie regularne udają, jednym słowem maskę uczciwości i pobożności na siebie przybierają. Tacy ludzie gotowi niby wychwalać cnotę, a fundamenta jej podkopują, gotowi wynosić dzieła i uczynki dobre, które Religia święta nakazuje, a zasady wiary bezbożnymi mowami swoimi obalają. Takich ludzi w wieku, w którym żyjemy, wszędzie i bardzo często na nieszczęście napotkać można. Tacy ludzie odzywają się głośno, że jest rzeczą chwalebną być człowiekiem uczciwym, wiernym, rzetelnym, sprawiedliwym, lecz żyć według przepisów wiary świętej, trzymać się przepisów Religii, zachowywać posty, uczęszczać do kościołów, do Sakramentów świętych, bywać na Mszach, trwać na modlitwie, jest to jak mówią znakiem małego rozumu, jest to trzymać się wyznania podłego nikczemnego motłochu, chcieć się mieszać do tego biednego prostego ludu, któremu jedynie taki rodzaj pobożności zostawionym być powinien. Ludzie rozumni, mówią oni, powinni się różnić od pospólstwa, być uczciwymi w sercu, ale tymi pozory, tymi dodatkami gardzić, bo to wcale dla nich niepotrzebne. O ileż się podobnych mów w świecie nasłuchać nie można? Ileż tych fałszywych proroków, tych drapieżnych w odzieniu owczym przybranych wilków, swymi przewrotnymi mowami, owieczek niewinnych i łatwowiernych nie nauwodzi. Ach! strzeżmy się ich pilnie, zatykajmy uszy na ich przewrotne mowy, trzymajmy się mocno tego prawdziwego proroka Jezusa Chrystusa, który nam się ich strzec nakazuje, niech tam ludzie bezbożni mówią co chcą, my sobie wprost za Panem Jezusem postępujmy, zobaczymy kiedyś jak na tym dobrze wyjdziemy.

sobota, 27 lipca 2019

+ PIUS XII - OPTATISSIMA PAX - O modlitwach o POKÓJ


PIUS XII
+ ENCYKLIKA
OPTATISSIMA PAX

     Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów Pokój i Jedność z Apostolską Stolica mających. O POKOJU

CZCIGODNI BRACIA
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

         Gorąco upragniony pokój, który jest "spokojnością ładu, (cfr. Św. Aug., De Civ. Dei, 1. 19, c. 13; Św. Tom., Sum. Teol. II-II, 29, 1, ad 1) i spokojna wolnością" (Ctc. Filipika II, c. 44), po krwawych kolejach długiej wojny, jak to wszyscy ze smutkiem i trwoga stwierdzamy, dotąd jeszcze gest nieustalony i trzyma umysły narodów w niepewności i lęku; a tymczasem w wielu krajach, już i tak przez wojnę zniszczonych i skutkiem tego dotkniętych ruiną i biedą, skłócenie w ostrej nienawiści warstw społecznych - wszyscy to widzimy - przez rozliczne zamieszki i rozruchy zagraża wstrząsem i podważeniem samych fundamentów państwa.

wtorek, 23 lipca 2019

Papież Grzegorz XVI – Encyklika Mirari Vos - ENCYKLIKA O LIBERALIZMIE I RELIGIJNYM INDYFERENTYZMIE (fragment)Podobny obraz 
       „Jeżeli zgodnie ze sformułowaniem Ojców Soboru Trydenckiego, jest jasne, że: „Kościół został pouczony przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów i dotąd Duch Święty naucza go wszelkiej prawdy”, to jest absurdalne i wielce dlań szkodliwe domagać się w nim jakiegoś odrodzenia i reformy rzekomo potrzebnej do jego własnego ocalenia czy wzrostu, jakby to Kościół mógł ulegać zaciemnieniu, zbłądzeniu lub tym podobnym brakom, takim właśnie wydaje się nowatorom, którzy zamierzają położyć fundamenty pod jego nową czysto ludzką instytucję, i w konsekwencji dokonać tego czym właśnie brzydzi się św. Cyprian, to jest: „Kościół, dzieło Boskie w dzieło ludzkie zamienili”. Niech się zastanowią, ci którzy żywią takie zamiary, że według świadectwa św. Leona, jednemu tylko Biskupowi Rzymskiemu powierzono znosić ustawy kanoniczne, tylko on sam a nie jakaś osoba prywatna ma prawo wyrokować o ustawach swoich poprzedników, aby jak pisze św. Gelazy: „rozważać postanowienia kanonów, i oceniać nakazy poprzedników, odnośnie do tego co jest konieczne w danym czasie do odnowienia Kościoła, aby to co wymaga zwolnienia po odpowiednim rozważeniu zostało skorygowane” – Papież Grzegorz XVI – encyklika Mirari Vos z 15 VIII 1832.

niedziela, 21 lipca 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę VI po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia u Marka 


Ewangelia u Marka św. w rozdz. 8


Gdy wielka rzesza była z Jezusem, a nie mieli co by jedli, wezwawszy uczniów swoich, rzekł im: żal mi tego ludu, iż oto już trzy dni trwają ze mną, a nie mają, co by jedli. Ten chleb cudownie rozmnożony, o którym Ewangelia święta drugi raz wspomina, jest dzisiaj przedstawiony nam, jako figura Najświętszego Sakramentu ołtarza, a okoliczności, które temu cudowi towarzyszą jako nauka usposobienia w jakim się do stołu Pańskiego zbliżać powinniśmy. Ta rzesza idąca za Jezusem na puszczę wyobraża wiernych sług Pańskich, którzy się na tym świecie, jakby na jakiej puszczy być uważają nie znajdując w nim nic powabnego dla siebie, i nie oczekując jak jedynie z cudownej pomocy i miłosierdzia Boskiego, łask i darów dla siebie potrzebnych. Trwają przy Jezusie słuchając z upodobaniem słów i nauk Jego, i nie przykrzą sobie zostawać przy Nim, mimo głodu pociech i radości wewnętrznych, którego niekiedy doznawać muszą, i mimo przykrości i smutków, którymi niekiedy dni ich na tej puszczy życia doczesnego przeplatanymi bywają.

sobota, 20 lipca 2019