POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 17 sierpnia 2018

Żywot świętego Jacka Odrowąża, Wyznawcy(Żył około roku Pańskiego 1257)


        Święty Jacek, brat błogosławionego Czesława Odrowąża, urodził się około roku 1183 we wsi Kamień na Śląsku Opolskim. Początkowe nauki pobierał wraz z bratem w szkole katedralnej w Krakowie, po czym udali się na dalsze studia zagranicę, najpierw do Pragi, a potem, zapewne za radą swego stryja Iwona, na uniwersytet paryski, gdzie studiowali teologię i filozofię; stamtąd udali się do Włoch na uniwersytet boloński, na studia z zakresu prawa. Było to w latach 1209 i 1214. Zdobywszy stopnie akademickie powrócili do kraju i przyjęli z rąk biskupa krakowskiego błogosławionego Wincentego Kadłubka święcenia kapłańskie, a wkrótce potem otrzymali od niego kanonie przy katedrze krakowskiej. 

W roku 1216 nastąpiły na krakowskiej stolicy biskupiej ważne zmiany: błogosławiony Wincenty Kadłubek zrezygnował z urzędu, a jego następcą został wybrany Iwon Odrowąż. Wybór był jednomyślny, mimo to jednak Stolica Apostolska odmówiła prośbie księcia i kapituły o przyjęcie rezygnacji błogosławionego Wincentego. Gdy i ponowna prośba nie odniosła skutku, w roku 1218 udał się do Rzymu celem ostatecznego załatwienia sprawy sam Iwon, zabierając z sobą obu synowców, Czesława i Jacka. 

środa, 15 sierpnia 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto Wniebowzięcia N.M.P, wygłoszone 15 sierpnia 2018 r.(Kraków)


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

Umiłowani w Chrystusie!
       Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to święto wielkiego tryumfu naszej Pani i Matki Bożej Maryi Niepokalanej. Jest ten tryumf tym większy, im większa była uniżoność i skromność Maryi Niepokalanej. Gdy spojrzymy na Jej całe życie, widzimy skromną służebnicę Pańską, która we wszystkim chciała służyć Panu Bogu. Ona chciała służyć, i przez to że służyła Ona doskonale, że wypełniała wolę Bożą doskonale, dlatego stała się pożytecznym, najdoskonalszym narzędziem do współpracy z wolą Bożą, do realizacji planów Bożych. Widzimy to w Ewangelii dzisiejszej, kiedy Maryja Niepokalana, będąc brzemienną, poszła do Elżbiety, krewnej swojej, by jej pomagać i jej usługiwać. Ona, która sama była w stanie błogosławionym, służyła swojej krewnej, i nie tylko jej służyła, ale przyniosła Boga żywego, Zbawiciela, w swoim łonie, swojej krewnej Elżbiecie.

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI


       Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Boże, któryś serca ludzi światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu wszystko co dobre poznać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, cieszę się i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Przez tą miłość najczystszą i najgorętszą jaką pałało Twe Serce, o Maryjo od pierwszych chwili istnienia mego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością do Boga i ku ludziom. Udziel im również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.


Zdrowaś Maryjo...

O Matko pięknej miłości, zapal me serce żarem serca Twego. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębiona przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Najświętszemu Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.

niedziela, 12 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dwunasta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela dwunasta po zesłaniu ducha świętego tradycja katolicka 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela dwunasta po Zielonych Świątkach

Każdy człowiek pragnie szczęścia, dąży do szczęścia. Wszystkie sprawy i prace ludzkie do tego zmierzają, aby ich błogosławionymi i szczęśliwymi uczynić, aby coś takiego otrzymać, czym by się serca zadowoliły i nasyciły. Niestety, bardzo wielu szczęścia swego źle szuka i bierze cień za rzecz, kłamstwo za prawdę, fałszywe i zawodne dobra doczesne za prawdziwe i trwałe. Tymczasem żadna rzecz na świecie nie może zapełnić serca ludzkiego, albowiem najwyższym i jedynie prawdziwym dobrem naszym jest tylko Pan Bóg. Niechaj jakie kto chce zgromadza majętności, bogactwa, dostatki, dostojeństwa, rozkosze i wesela tego świata, jego serce zawsze jeszcze czegoś więcej będzie pożądało. A dlaczego tak? Odpowiada na to Augustyn święty: Stworzyłeś nas, o Boże, dla siebie, przeto nie jest, ani może być spokojne serce nasze, dopóki nie dojdzie do Ciebie i nie spocznie w Tobie. I dlatego błogosławione były i szczęśliwe oczy Apostołów, bo dał im Pan Jezus to, że Go widzieli ze sobą obcującego, słuchali nauczającego, oglądali cuda czyniącego i cudownie na górze przemienionego i chwalebnie zmartwychwstałego i wstępującego do nieba. Jednak nie dlatego tylko byli szczęśliwi, że Zbawiciela cieleśnie widzieli, bo tak mieli Go przed oczyma i Annasz i Kajfasz i Piłat i Herod i mordercy Jego, a przecież na nic im się to nie przydało. Ale dlatego ich tu błogosławionymi nazywa, że widzieli Go widzeniem duchowym, przez wiarę; a oglądając Go oczyma, w Niego sercem uwierzyli ku usprawiedliwieniu i usty wyznali ku zbawieniu.

Tego błogosławieństwa, które daje nadzieję posiadania Boga na wieki, i my, chrześcijanie, jesteśmy uczestnikami; albowiem otrzymaliśmy przez łaskę chrztu świętego takie oczy, przy pomocy których to widzimy, czego żaden rozum ludzki dosięgnąć nie mógł i czego żaden z mocarzów świata sam nie poznał; dostaliśmy takie uszy, które słyszą to, co od początku świata było zakryte. Bo oto naprzód widzimy i słyszymy z Ewangelii świętej, iż grzech pierwszych rodziców naszych, w którymeśmy się wszyscy urodzili synami gniewu i potępienia, już przez śmierć Chrystusa jest zgładzony i że już się Pan Bóg z nami pojednał. Widzimy i słyszymy, że się Pan nieba i ziemi stał Ojcem naszym, do którego śmiemy wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Widzimy i słyszymy, że się Syn Boży stał bratem naszym, bo tak mówił do Magdaleny: Idź do braci mojej, a powiedz im, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego (Jan XX, 17). Widzimy i słyszymy, że tenże Syn Boży jest Królem, Obrońcą i Opiekunem naszym. Oto król twój przyjdzie tobie ubogi, sprawiedliwy i Zbawiciel (Zach. IX, 9), że On jest Kapłanem naszym i Orędownikiem przed Ojcem niebieskim, że wstąpił do nieba, aby tam przed obliczem Ojca wstawiał się za nami; przeto chociaż grzeszyć nam nie wolno, to jednak gdy upadniemy, nie rozpaczamy i nie tracimy nadziei, gdyż Pan Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze. Widzimy dalej i słyszymy, że niebo dla nas jest otwarte, że w domu Ojca niebieskiego jest mieszkania dosyć, że Zbawiciel powtórnie przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie i On jest, abyśmy jedli i pili u stołu Jego, to jest, abyśmy zażywali wiecznych rozkoszy w świętym Królestwie Jego. Znamy też i widzimy drogę, która nas niezawodnie zawiedzie do nieba. Dokąd Ja idę, wiecie i drogę wiecie... Jam jest droga i prawda i żywot (Jan XIV, 4. 6). A w dzisiejszej Ewangelii także nam owa droga wskazana: To czyń, a będziesz żył: Będziesz miłował Pana Boga twego... a bliźniego twego jak siebie samego. Na koniec widzimy i słyszymy, że nas Bóg wzywa i ciągnie do siebie: naucza, upomina, grozi i cieszy i wszelakim sposobem przywodzi nas do żywota wiecznego. Zaprawdę, wielkie rzeczy nam uczynił, prawdę swą i tajemnice swoje nam objawił. Tylu królów i proroków przed Chrystusem pragnęło widzieć i oglądać to, co my wiemy i na co patrzymy, a nie oglądali, chyba tylko w proroctwach, których jasno nie rozumieli.

sobota, 11 sierpnia 2018

czwartek, 9 sierpnia 2018

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianneya

Podobny obraz


Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Marii Vianneyu dałeś nam wzór pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich Twoich księży, aby byli kapłanami według Bożego Serca. Pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. 

Święty Janie Mario Vianneyu, Patronie kapłanów
 - módl się za nami!

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (6-14 sierpnia)

Podobny obraz 
Psalm (z tekstów liturgicznych):

Błogosławionaś, Panno, między niewiastami - albowiem wielkie rzeczy Pan uczynił tobie.
Wszystkie ziemi narody ciebie błogosławią - a wszystkie pokolenia twoją chwałę głoszą.
Wyniesiona zostałaś nad chóry anielskie - Pan ci włożył na skronie królewską koronę.
Cieszą się Aniołowie z twego wniebowzięcia - radośnie chwalą Pana, że wśród nich królujesz.
O Panno wniebowzięta, wszystka pełnaś wdzięku - piękna jesteś jak księżyc, jak słońce jaśniejesz.
Chwała twoja z ust ludzi nigdy już nie zejdzie - boś w swym łonie nosiła Zbawiciela świata.
Wszyscy pieśnią dziękczynną wysławiajmy Boga - który wsławił Maryję w niebie i na ziemi.

Antyf. - Błogosławiona Panna Maryja została wzięta do nieba: radujcie się wszyscy, albowiem z Chrystusem króluje na wieki.
W. Wywyższona jesteś, Rodzicielko Boża.
O. Ponad chóry anielskie w królestwie niebieskim.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, któryś niepokalaną Dziewicę Maryję, Rodzicielkę Syna swego, z ciałem i duszą wziął do nieba, spraw to, prosimy, abyśmy nieustannie zwracając się do wyższych rzeczy, zasłużyli sobie na uczestnictwo w jej chwale niebieskiej. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

(5 lat odp. każdego dnia, a zupełny pod zwykłymi warunkami na zakończenie nowenny. Ench 326.)

niedziela, 5 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela jedenasta po Zielonych Świątkach

Podobny obraz 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela jedenasta po Zielonych Świątkach

Boski Zbawiciel nasz nie na to na świat przyszedł, aby ciała nasze, lecz aby dusze leczył. I tego głuchoniemego nie dlatego uzdrowił, aby to samo miał czynić wszystkim głuchym i niemym, lecz aby stąd wszyscy zrozumieli, jakich łask i dobrodziejstw dla dusz swoich mogli się od Niego spodziewać. Wyraźnie to Pan Jezus dał poznać przy innej okazji, gdy rzekł do ruszonego powietrzem: Ufaj synu, odpuszczają się grzechy twoje. A na znak tego, że ma władzę odpuszczania grzechów, rzekł owemu sparaliżowanemu: Wstań, weźmij łoże twoje, a idź do domu twego (Mt. IX, 6). Choroby cielesne to mniejsze złe, owszem to częstokroć dotykalne dobrodziejstwo Boże, prowadzące do zdrowia duszy. Choroba duszy to złe prawdziwe, a nikt tego wyleczyć nie potrafi, jedno sam najwyższy Lekarz, Pan Bóg wszechmogący. I przyszedł taki Lekarz z nieba, Syn Boży, aby nam udzielił zdrowia i życia nadprzyrodzonego; abyśmy nie zginęli, ale mieli żywot wieczny; bo nie masz innego imienia pod słońcem, przez które byśmy mogli być zbawieni, jedno imię Pana Jezusa, które jest nad wszelkie imię. Nikt nas nie mógł wybawić od grzechu, od przekleństwa, od śmierci i od piekła, jedno Ten, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przeto gdy tu czytamy, że Chrystus jednym słowem głuchoniememu i mowę i słuch przywrócił, wiedzmy, iż tymże wszechmocnym słowem i grzech i potępienie od dusz oddalić może, i owszem, czasu swego i ciała nasze wzbudzi z grobu i z śmierci i wywiedzie do nieśmiertelnego żywota. Słusznie więc każdy z Piotrem św. tak mówić powinien: Panie, do kogóż pójdziemy, słowa żywota wiecznego masz (Jan VI, 69). I z Dawidem: Nie odstąpimy od Ciebie, ożywisz nas, a będziemy wzywać imienia Twego (Ps. LXXIX, 19). I to jest pierwsza nauka, jaką chrześcijanin ma wyprowadzić z dzisiejszej Ewangelii: że Pan Jezus jest prawdziwym i wszechmocnym Lekarzem dusz naszych i że dlatego zstąpił z nieba, aby nas na duszy uleczył i oczyścił z grzechów i przywrócił nam żywot i zbawienie wieczne.

sobota, 4 sierpnia 2018

Modlitwa do św. Dominika (O spem miram)

Podobny obraz 
O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię,
kiedy przybliżał się Twój zgon:
że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom,
skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, 
gdyś leczył ciała chore i kalekie, 
przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową 
i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, 
Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

czwartek, 2 sierpnia 2018

LIST RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA SIERPIEŃ

Sierpień - poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie,
Królowej Niebios

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje,
tam Ja jestem w pośrodku ich" (Mateusz 18,20)

 

Intencja na miesiąc sierpień

O święceniu dni świętych


Prawy katolik w niedziele i święta, 
O Mszy, kazaniu sumiennie pamięta, 
Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, 
Sam nie zarabia, zarobku nie daje. 

Aby obudzić i spotęgować pragnienie święcenia dni świętych, podajemy tu kilka uwag o potrzebie ich szanowania i przestrzegania. 

środa, 1 sierpnia 2018

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA SIERPIEŃ
W miesiącu sierpniu modlimy się o zgodę w Prawdzie dla narodu polskiego; o powrót do Wiary Ojców, o powściągliwość i jedność oraz za JE x. Biskupa Sanborna i powodzenie operacji, a także za przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i ich świadków.

wtorek, 31 lipca 2018

Modlitwa o ducha zakonnego

Znalezione obrazy dla zapytania św ignacy loyola
Święty Ignacy, którego Bóg miłosierny potęgą swej łaski przeobraził z rycerza światowego w nowego człowieka według obrazu Jezusa Chrystusa, wyjednaj nam u Boskiego majestatu, abyśmy wyrzekli się całkowicie tego wszystkiego, czego świat szuka, a przyoblekli się w Jezusa Chrystusa i Jego znamiona sobie doskonale przyswoili. Ciebie, święty bojowniku, Bóg obdarzył nadprzyrodzoną mądrością i roztropnością, aby przez ciebie nie tylko wzbudzić w Kościele nową rodzinę zakonną, ale także odnowić i wzbogacić życie zakonne nowymi zadaniami apostolskimi. Uproś przeto wszystkim zakonnym rodzinom u Ojca światłości jak najgłębsze zrozumienie życia zakonnego jako wyłącznej służby Boskiemu majestatowi. Niechaj wszystkich przeniknie to jedno pragnienie: Żyć całkowicie dla większej chwały Boga i zbawienia ludzi! - Ożyw naszą wiarę, abyśmy wszystko w jej świetle oceniali! Natchnij nas niezachwianą ufnością w pomoc łaski Bożej, abyśmy wielkodusznie służyli Bogu! Uproś nam, by Duch Święty rozlał w nas swoją miłość, abyśmy radośnie podejmowali się wszelkich trudów dla chwały Boga i zbawienia ludzi. Amen. 

(Wierni, którzy przez 10 niedziel z rzędu spełnią jakieś praktyki nabożne ku czci św. Ignacego Loyoli, zyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. - Ench 497.)

niedziela, 29 lipca 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dziesiąta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania faryzeusz i celnik tradycja katolicka 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela dziesiąta po Zielonych Świątkach

Dwóch całkiem od siebie różnych ludzi stawia nam przed oczy dzisiejsza Ewangelia święta: jednego sprawiedliwego, ale pysznego, drugiego grzesznego, ale pokornego. Sprawiedliwość pysznego na nic się nie przydała, gdy tymczasem pokora grzesznego zjednała mu przebaczenie. Dlaczego tak jest, poznamy to z bliższego rozpatrzenia tej Ewangelii.

Co Pan Jezus zganił w modlącym się faryzeuszu? Czy posty jego, czy inne dobre uczynki? Nie, ale pyszne przechwalanie się w obliczu Boga. Cztery są rodzaje pychy. Pierwszy, gdy kto myśli, że co dobrego ma sam od siebie: Co masz, czegoś nie wziął od Boga? A jeśliżeś wziął, czemu się chlubisz, jakobyś nie wziął? (I Kor. IV, 7). Drugi, gdy kto wierzy, że wszystko dobre ma od Boga, ale mniema, że mu to Bóg daje dla godności i dla zasług Jego. Tak myśleć, jest to sprzeciwiać się słowom Pawła św., który mówi: Z łaski Bożej jestem tym, com jest (I Kor. XV, 10). Trzeci, gdy się kto chełpi, jakoby miał to, czego nie ma. Takim był ten, do którego powiedziano: Mówisz, żem jest bogaty i zbogacony, a niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, iżeś ty nędzny i ubogi i ślepy i nagi (Apok. III, 17). Czwarty, gdy kto, gardząc innymi, chełpi się z tego, co prawdziwie posiada.

czwartek, 26 lipca 2018

Modlitwa za kapłanów


Podobny obraz
O Jezu! ukochany Oblubieńcze duszy mojej, jakże gorąco pragnę, abyś dotknął skuteczną łaską Twoją serca namaszczonych sług Twoich! Powiedz, jakiej ofiary za nich żądasz ode mnie, a gotów Ci ją jestem złożyć w każdej chwili! Dziś ofiaruję Ci za nich wszystką Przenajśw. Krew Twoją, wylaną podczas modlitwy Twej, w Ogrójcu i przez cały czas męki, aż do śmierci Twojej. Ofiaruję Ci za nich, o Słowo Wcielone, Jezu mój, miłość Twoją najtkliwszą ku Matce Twojej i wzajemną jej miłość ku Tobie wraz ze wszystkiemi zasługami i przywilejami Tej Przeczystej Dziewicy.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję za kapłanów, sług Ołtarza Twojego, piastunów Jednorodzonego Syna Twego, krew wszystkich Męczenników, połączoną z zasługami Krwi Bożego Słowa Twego, co się Ciałem stało. Ofiaruję Ci za nich, wszystkie słowa i czyny świętych Apostołów Twoich wraz z zasługami Krwi Syna Twojego. Ofiaruję naukę, pracę, gorliwość świętych Ojców i Doktorów Kościoła; ofiaruję czuwanie, pokutę, walkę z pokusami wszystkich św. Pustelników; ofiaruję łzy, pragnienia, modlitwy, Uczynki pobożne świętych Wyznawców; ofiaruję czystość i niewinność świętych Dziewic; w ogólności wszystkie zasługi i podobające się Tobie uczynki wszystkich sprawiedliwych; pokorę, posłuszeństwo, bratnią miłość wszelkie cnoty wybranych Twoich, wszystko i zawsze łącząc z nieocenioną zasługą przelanej Krwi Jezusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Kwiat Eucharystyczny, 1936 r.

piątek, 20 lipca 2018

Żywot błogosławionego Czesława, Wyznawcy


B

(Żył około roku Pańskiego 1242.)

Błogosławiony Czesław był rodzonym bratem św. Jacka, pochodził ze znakomitego rodu Odrowążów, a przyszedł na świat w Kamieniu na Śląsku w roku 1185. Już jako dziecię zasłynął z pobożności i niepokalanej czystości obyczajów. Najmilszem jego zajęciem było gromadzić około siebie dzieci i naśladując kapłanów, miewać do nich kazania, zachęcając ich do cnoty i pobożności. Było to zapowiedzią przyszłej jego gorliwości w opowiadaniu Słowa Bożego. Ponieważ zaś pilnie się do nauk przykładał, wysłano go niebawem do Włoch, gdzie tak wielkimi postępami wkrótce się odznaczył, że po kilku latach uzyskał stopień doktora praw. Przestrzegał też ściśle czystości obyczajów, a ilekroć w nim się odzywały żądze, uciekał się do modlitwy i mówił do siebie: „Walcz dzielnie i pokonuj nieczyste chuci, Czesławie; z małej bowiem iskry łatwo może powstać pożar wielki.“

Po powrocie do Polski mianowany kanonikiem przez Biskupa Iwona Odrowąża, pojechał razem z nim i z bratem Jackiem do Rzymu, gdzie z rąk św. Dominika odebrał habit zakonny. Zapatrując się na tego świętego Zakonodawcę, niezadługo doszedł w postach, modlitwie, umartwieniu ciała, pokorze i posłuszeństwie do tak wysokiego stopnia doskonałości, że stał się przedmiotem powszechnego podziwu i wzorem godnym naśladowania.

wtorek, 17 lipca 2018

Modlitwa do Pana Jezusa - św. Katarzyna ze Sieny


Podobny obraz
O Chryste ukrzyżowany, my byliśmy tą ziemią, w którą został zatknięty sztandar Twojego krzyża: my byliśmy naczyniem dla przyjęcia Twojej krwi, która spływała z krzyża na ziemię... ziemia nie mogła utrzymać prosto krzyża; byłaby nawet odmówiła tej niesprawiedliwości; ani gwóźdź nie wystarczał, by utrzymać Cię zranionym i przybitym do krzyża, gdyby niewysłowiona miłość, jaką pałałeś dla naszego zbawienia, nie była Cię przytrzymała. Tak więc płomienna miłość dla chwały Ojca i naszego zbawienia trzymała Cię na krzyżu...

Jeśli znam i poślubiam tę prawdę, znajdę we Krwi Twojej, o Chryste, łaskę, bogactwo i życie łaski, znajdę okrycie dla mojej nagości, szatę ślubną płomiennej miłości, skropioną i przetykaną krwią i ogniem, a Ty tę Krew z miłości wylałeś i zjednoczyłeś z Bogiem.

niedziela, 15 lipca 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela ósma po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela ósma po zesłaniu Ducha świętego tradycja katolicka 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej


KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela ósma po Zielonych Świątkach

W Ewangelii zeszłoniedzielnej upominał nas Zbawiciel, abyśmy się innym zwodzić nie dali; dzisiaj ostrzega, abyśmy sami siebie nie zwodzili. Zwodzą zaś sami siebie ci, którzy się na tym świecie panami czynią, zapominając, że są tylko sługami i szafarzami własności Pana Boga. Zwodzą siebie i ci, którzy tym, co im Gospodarz niebieski zlecił, niewiernie i nieuczciwie szafują; na koniec i ci, którzy tak żyją, jakby nigdy nie mieli umierać, a o tym nie myślą, że kiedyś, może niezadługo, trzeba będzie zdać liczbę z włodarstwa swego. Takich ludzi pełno jest na świecie. Dlatego nas tu Pan Jezus naucza, że mamy uczciwie Boskiego dobra używać i pamiętać, żeśmy nie panowie, ale szafarze własności Bożej, o czym z krótkiego wykładu tej przypowieści ewangelicznej jeszcze się lepiej przekonamy.

sobota, 14 lipca 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji:

"Bardzo proszę o modlitwę: o wylanie łaski Bożej w obfitości w życiu Emilii i jej rodziny oraz dla Rafała i jego rodziny. Proszę o wypełnianie się woli Bożej w ich życiu".

wtorek, 3 lipca 2018

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LIPIEC

 

        Lipiec - poświęcony Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa      


      

       O uległości ducha

       Dużo mówi się i rozprawia, szczególnie w naszych czasach, o wolności i niezależności. Bynajmniej nie przeczę, że pewna miara wolności należy się i jest potrzebna każdemu człowiekowi jako istocie rozumnej i obdarzonej wolną wolą; owszem, twierdzę, że to co nam mówi Pismo Święte o wolności synów Bożych, którą nas Chrystus Pan nasz obdarzył, stawszy się posłusznym aż do śmierci i przyjąwszy postać sługi, bynajmniej nie jest tylko czczym słowem, bez znaczenia i treści. Mimo to wszystko wszelka wolność musi mieć koniecznie pewne nieprzekraczalne granice, bo człowiek jest tylko stworzeniem i dlatego też z natury swojej zależny jest od Stwórcy swego. Ta nasza zależność od Pana Boga jest dwojaka:

       jedna jest nieunikniona czyli przymusowa, tj. taka, że czy kto ją uznaje, czy jej zaprzecza, czy się jej poddaje, czy też buntuje się przeciw niej, żadną miarą nie może się jej oprzeć skutecznie, ani przeciw niej własnej swojej woli przeprowadzić.

       Drugi rodzaj naszej od Pana Boga zależności nie jest przymusem, ani bezwzględną koniecznością, przeciw której nie masz rady, ale jest obowiązkiem, spod którego człowiek, jeśli chce, może się wyłamywać; każde jednak takie wyłamanie się spod tej obowiązkowej zależności, sprowadza na człowieka koniecznie nieuniknioną odpowiedzialność wobec Pana Boga. Objaśnię to kilku przykładami.

niedziela, 1 lipca 2018

piątek, 29 czerwca 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Podobny obraz 

K R Ó T K I E

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

Ks. Jakuba Wujka


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––––––

Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła


† Dalszy ciąg Ewangelii według św. Mateusza, 16, 13-19. – A przyszedł Jezus w strony Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc: Kim mienią być ludzie Syna człowieczego? A oni rzekli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inni Jeremiaszem, albo jednym z Proroków. Rzekł im Jezus: A wy, kim mię być powiadacie? Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus Syn Boga żywego. A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Błogosławionyś jest Szymonie Barjona: bo ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka: a na tej opoce zbuduję Kościół mój: a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech: a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. (*)

czwartek, 28 czerwca 2018

czwartek, 21 czerwca 2018

niedziela, 17 czerwca 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela czwarta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela czwarta po zesłaniu ducha świętego tradycja katolicka 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela czwarta po Zielonych Świątkach

Czytamy w dzisiejszej Ewangelii o rzeszach, garnących się i cisnących do Pana Jezusa, aby słuchały słowa Bożego. Nie mówi Ewangelista, że się schodziły, albo gromadziły, albo przystąpiły, ale że się cisnęły, że się niejako gwałtem parły i zbiegały do Zbawiciela. Wielkim przeto było ich pragnienie i gorąca chęć słuchania Boskiego Mistrza, tak, iż słusznie z Psalmistą mogli mówić: Jako wdzięczne podniebieniu memu słowa Twoje, nad miód ustom moim (Ps. CXVIII, 103). Opuścić wszystko, iść za Panem, nie zważając na własne potrzeby, to zaprawdę jest dowód zamiłowania nauki Chrystusowej. Nie dosyć im było słuchać Go w świątyni jerozolimskiej, w domach modlitwy, w miastach, na ulicach, lecz gdziekolwiek się obrócił, tam i one były. Nadchodziła noc, a przecież Go nie puszczały; zabrakło im chleba, a jednak Go nie odstąpiły. Ani morze, ani góry, ani pustynie, ani długie drogi ich nie zrażały, tak iż dla wielkiego nacisku niezliczonej rzeszy, musiał Zbawiciel wejść w łódkę, i odjechawszy maluczko od brzegu, przemawiać do zgromadzonych.

czwartek, 14 czerwca 2018

sobota, 9 czerwca 2018

Najśw. Maryja Panna Królowa

Zdjęcie użytkownika Paweł Sudéwicz. 

Święto Najśw. Maryi Panny Królowej z racji Uroczystości Bożego Ciała i Oktawy przeniesione na dzisiaj z 31 maja.

  Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej - ostatnie Święto Maryjne, zarządzone przez ostatniego jak dotąd katolickiego papieża, Piusa XII w 1954 r. W bieżącym roku, z powodu Uroczystości Bożego Ciała i Oktawy, przeniesione z 31 maja.

Źródło: P. S. (facebook)

piątek, 8 czerwca 2018

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twemi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieść do światła i królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które nam stało się zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.