POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 21 października 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dwudziesta druga po Zielonych ŚwiątkachKRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej  KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
Niedziela dwudziesta druga po Zielonych Świątkach
Ewangelia dzisiejsza stawia przed nasze oczy faryzeuszów z udaną szczerością i grzecznymi słowy, ale z obłudnym i zdradliwym sercem; przedstawia nam też Zbawiciela, surowo ich gromiącego i okazującego pewne zagniewanie, ale szczerym i pełnym dobroci sercem jak najlepiej im życzącego. Oni Mu pochlebiali, aby Go podchwycili w mowie i zaszkodzili Mu na sławie, a On ich karcił dla ich dobra i zbawienia. Kto by ich serca nie znał, rzekłby, że dobrzy byli ludzie; że za to Pan Jezus jakiś dziwny, ponieważ dobroć płacił zagniewaniem i fukał tych, którzy się doń z takim szacunkiem odzywali. Lecz dobrze wiedział Zbawiciel, co czynił: jako Bóg prawdziwy, w sercach ludzkich czytał i obłudnicy nie mogli przed Nim myśli swych zataić. Stąd nauka dla wszystkich, abyśmy nie sądzili człowieka z zewnętrznej postawy. Bo nietrudno znaleźć takiego, który się obłudnie korzy, choć jego myśli pełne są zdrady. O Panu Bogu zaś napisano w Psalmie 29, że choć się czasem okazuje niełaskawym i zagniewanym, lecz w sercu swym ma dla ludzi łaskę i błogosławieństwo. Fałszywy kłamca udaje, ile może, aby się na nim nie poznano, prawda zaś jawna jest i szczera, względem ludzkim się nie kieruje. Kto tego nie wie, albo o tym nie pamięta, ten prędko da się usidlić, a przyjąwszy kłamstwo, które mu się wkrada miluchno do serca, przed prawdą ucieka, ponieważ jest przykra. Lecz biada pochlebcom i tym, którzy ich słuchają! Biada wam, którzy nazywacie złe dobrem, a dobre złem, kładąc ciemność za światło, a światłość za ciemność, kładąc gorzkie za słodkie, a słodkie za gorzkie (Iz. V, 20). Lepiej jest dać się karać mądremu, niźli dać się oszukać pochlebstwami głupich (Ekl. VII, 6). Lepsze są rany od miłującego, niż zdradliwe całowania od nienawidzącego (Przyp. XXVII, 6). A czymże było innym, jeśli nie zdradliwym pocałowaniem to, co ci obłudnicy mówili: Nauczycielu, wiemy, żeś jest prawdziwy? Z drugiej znowu strony ranę im Chrystus zadawał, ale ranę zbawienną, wrzód duchowy otwierającą, gdy im odpowiedział: Czemu mię kusicie, obłudnicy? Cóż tu lepszego, pochlebstwo czy rana? Niech na to odpowie Psalmista święty: Niechaj mię karze sprawiedliwy miłosiernie i niechaj mię strofuje; lecz olejek (czyli pochlebstwo) złośnika niechaj nie tłuści głowy mojej (Ps. CXL, 5). Dawid wolał, że go bogobojny karcił, niż żeby go pochlebca miał chwalić, i to mu na dobre wyszło. Żaden rzemieślnik, żaden wieśniak nie dałby sobie tego powiedzieć, co niegdyś mówił Natan prorok Dawidowi, strofując go surowo za grzech popełniony. Nie mówił mu król: milcz, bo cię zabiję, jak mówił niegodziwy Amazjasz innemu prorokowi; lecz z pokorą przyjął upomnienie i uznał grzech swój, wołając: Zgrzeszyłem Panu. Dlatego też usłyszał słowa przebaczenia i pociechy. Z drugiej strony w synu jego, Absalonie i wnuku Roboamie, widzimy, że pochlebstwo upadek przynosi; obydwaj bowiem, że się dali uwieść pochlebcom, szkodę ponieśli: jeden zginął, a drugi połowę królestwa utracił.

sobota, 20 października 2018

Modlitwa świętego Bernarda

Znalezione obrazy dla zapytania św. Bernard      Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Memoráre
Memoráre, o piíssima Virgo Maria, non esse audítum a sǽculo, quemquam ad tua curréntem præsídia, tua implorántem auxilia, tua peténtem suffrágia, esse derelíctum.

Ego tali animátus confidéntia, ad te, Virgo Vírginum, Mater, curro, ad te vénio, coram te gemens peccátor assísto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despícere; sed áudi propítia et exáudi. Amen

czwartek, 18 października 2018

Módl się z uszanowaniem i w duchu pokuty


Znalezione obrazy dla zapytania pelczar
        Módl się z uszanowaniem i w duchu pokuty, a więc na kolanach. Gdy bowiem podczas rozmyślania wolno przybierać postawę wygodniejszą, w modlitwie ustnej należy szukać umartwienia, o ile kogoś słabość lub zmęczenie nie wymawia. Doprawdy, jeżeli Estera, mając stanąć przed królem odzianym w purpurę i siedzącym na wspaniałym tronie, zadrżała i zemdlała od wielkiej czci i trwogi, jakże nie zadrży i nie uniży się biedny człowiek, stojący przed majestatem Bożym i przemawiający do Boga! Gdy zaś duch się uniża, niech się upokarza ciało. Czytamy, że gdy raz św. Małgorzata Maria Alacoque jeszcze w wieku dziecięcym odmawiała koronkę siedząco, rzekła do niej Najświętsza Panna: "Dziwi mnie, moja córko, że mi tak niedbale służysz", Patrz, aby i ciebie nie spotkał ten zarzut, dlatego przemawiaj do Boga w pokornej postawie, unikając poufałości lub wygody, chyba że cię słabość lub inna przyczyna zmusza do tego.

Bp Józef Sebastian Pelczar

wtorek, 16 października 2018

Przepuść Panie!


Znalezione obrazy dla zapytania przepuść Panie 

      O Jezu, którego Serce tak bardzo umiłowało ludzi, żeś dla nich przyjął naturę ludzką i zstąpił z nieba na ziemię, by tutaj, wśród nas. przez prace, trudy, cierpienia i krwawą Mękę wyjednać nam zbawienie — ulituj się nad tylu naszymi zbłąkanymi braćmi, którzy odeszli od Ciebie, podeptali święte przykazania Twoje i oddali się na służbę szatana. O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy dopuszczają się najcięższych grzechów i występków, pociągając złym przykładem dusze sprawiedliwe na drogę grzechu. O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy bezczeszczą świątynie Twoje, dopuszczając się najcięższych świętokradztw i zniewag. O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy w swym zaślepieniu i nienawiści szatańskiej zaprzeczają istnieniu Twemu i walczą z Tobą, dopuszczając się okrutnego prześladowania sług Ołtarza i dusz wyłącznie na służbę Twoją poświęconych. O Jezu, racz ich nawrócić!

niedziela, 14 października 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dwudziesta pierwsza po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNEna niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela dwudziesta pierwsza po Zielonych Świątkach
 
Łatwo wyrozumieć znaczenie dzisiejszej Ewangelii, kto król, kto sługa, co to za dług, co więzienie i kaci. Nie zawadzi przecież dokładniej rozważyć prawdy i przestrogi tu podane; dotyczą bowiem one jednej z najpospolitszych wad, która jest przyczyną, że się miłosierne serce Boga dla nas otworzyć nie może.Król, o którym tu mowa, to Bóg i Pan nasz najwyższy, pod którego władzą jesteśmy wszyscy ludzie, stworzenia i słudzy Jego, i przed którym każdy z nas sprawić się będzie musiał z talentów, sobie użyczonych. Albowiem Stwórca bardzo wiele ludziom pożycza i daje, mianowicie przeróżne łaski i dary, jedne przyrodzone, drugie nadprzyrodzone: pięć tysięcy talentów doczesnych i pięć tysięcy duchownych. Do pierwszych należy naprzód to, że Pan Bóg dał siebie samego człowiekowi tak dalece, iż tenże ma Boga pomocnikiem swoim, gdyż bez Jego pomocy nikt ani by się poruszyć, ani mówić, ani żadnej sprawy nie mógł uczynić, ponieważ w Nim żyjemy, ruszamy się i w Nim jesteśmy (Dz. Ap. XVII, 28). Po wtóre, dał Bóg człowiekowi ten świat, przełożył go nad wszystkim stworzeniem rąk swoich, poddał wszystko pod nogi jego: ptaki, zwierzęta i wszystkie owoce ziemi. Po trzecie, dał mu ciało ze wszystkimi zmysłami i członkami, duszę ze wszystkimi jej władzami: rozumem, wolą i pamięcią. Po czwarte, dał każdemu osobne zdolności i dary przyrodzone, do nauki, do sztuki, do rzemiosła itd. Po piąte, dał mu i inne dobra doczesne, jak zdrowie, dostatki, choć nie każdemu w jednakowej mierze. Co dotyczy talentów nadprzyrodzonych, dał Pan Bóg człowiekowi skarb najdroższy, nad który nie miał nic większego, bo mu dał najmilszego, jednorodzonego swego Syna, przez którego ludzie otrzymali sprawiedliwość, poświęcenie i odkupienie. Po drugie, dał mu Kościół święty, a w nim Sakramenty, słowo Boże, niezawodną sposobność do prawdziwego poznania i chwalenia Boga. Po trzecie, dał mu łaskę posiłkową i poświęcającą, która jest największym skarbem duszy, a z tą łaską dał mu wiarę, nadzieję, miłość i inne cnoty, które Sam wlewa w serca nasze i przez które czyni z nas nowych jakoby ludzi. Po czwarte, daje każdemu poszczególne rozmaitego rodzaju łaski i dary duchowe, jak np. dar nauczania, upominania, rady, ostrzegania, niekiedy łaskę czynienia cudów, proroctwa, o czym wspomina Paweł św. (I Kor. XII, 28), a to wszystko w tym celu, abyśmy jeden drugiemu byli pomocni. Na koniec daje Pan Bóg ustawicznie niezliczone natchnienia i inne dobrodziejstwa, przez które odwodzi człowieka od złego, a do dobrego przywodzi. O, kosztowne to talenty, owszem każdy z nich nieoszacowany! To są bogactwa, za które sobie i niebo i Boga samego kupić możemy. Ten jest dług u Boga zaciągnięty, którego kto nie zwróci, używając go na chwałę Bożą, zbawienie duszy i dobro bliźniego, więzieniem wiecznym będzie karany. A zwrócić trzeba wszystko, ani szelążka nie wolno zmarnować, albowiem jako Pan Bóg szczodrobliwy jest w dawaniu, tak też ścisły i sprawiedliwy w wymaganiu. I stąd to owe długi rosną, że człowiek darów Jego na złe używa, przykazania Pańskie po wiele razy przestępuje, a przez to tak się Bogu zadłuża, iż zostaje winien dziesięć tysięcy talentów.

sobota, 13 października 2018

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Prosimy o modlitwę w intencji dobrego przygotowania się do ślubu dla Piotra i Ani".

czwartek, 11 października 2018

św. Tomasz z Akwinu: Ubóstwo

Znalezione obrazy dla zapytania Tomasz z Akwinu (św.): Ubóstwo       Augustyn zwracając się do Boga, tak o tym mówi: „Mniej Ciebie kocha ten, kto oprócz Ciebie kocha coś innego jeszcze, co nie ze względu na Ciebie miłuje”. W innym swoim dziele tak pisze: „Wzmaga miłość, kto zmniejsza chciwość; jej doskonałość, to całkowite wyzbycie się chciwości”. Posiadane bowiem  ziemskie rzeczy wabią i pociągają do ich miłowania. Augustyn tak tę myśl wyraża: „Bardziej miłuje się dobra ziemskie już posiadane niż te, których się dopiero pożąda.

Bo dlaczegóż to ów ewangeliczny młodzieniec odszedł smutny, jeśli nie dlatego, iż posiadał wielkie bogactwa? Co innego bowiem jest nie chcieć posiadać tego, czego się nie ma, a co innego porzucić dobra już posiadane. Tamte porzuca się jako obce, a te trzeba obcinać jakby własne członki”. A Chryzostom tak mówi: „Mnożenie majątku wznieca coraz większy płomień, i chciwość staje się tym potężniejsza”. 

Wniosek jest taki: Aby osiągnąć doskonałość miłości wymagane jest dobrowolne ubóstwo jako pierwszy warunek i krok, a więc by żyć bez posiadania czegoś na własność, stosownie do słów Pańskich: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj to, co posiadasz i rozdaj ubogim … Potem przyjdź i chodź za Mną (Mt 19,21).

(Suma teologiczna, św. Tomasz z Akwinu)

poniedziałek, 8 października 2018

Prośba o modlitwę

      Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Poproszę o modlitwę w intencji Stasia, o zdrowie. Bóg zapłać! (niestety chodzi o serce i złe wyniki, prawdopodobnie powikłanie po anginie)".

niedziela, 7 października 2018

LEON XIII - OCTOBRI MENSAE - O MATCE BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ


 

+ LEON XIII - OCTOBRI MENSAE -
O MATCE BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ.
        Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i wszystkich Biskupów Kościoła katolickiego, trwających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską!
 
Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!
Październik Najświętszej Panny Różańcowej

Gdy zbliża się miesiąc październik, uważany za poświęcany i przyznany Najświętszej Pannie Różańcowej, przypominamy sobie z wielką radością, jak bardzo zalecaliśmy Wam, Czcigodni Bracia, w poprzednich latach, żeby wszędzie zgromadzenia wiernych, pobudzane Waszą powagą i Waszym zapałem, natężały i wzmagały swą pobożność ku Wielkiej Matce Boga, potężnej Wspomożycielce chrześcijańskiego ludu i uciekały się do Niej kornie przez cały ten miesiąc, wzywając Ją świętym obrządkiem Różańca, który Kościół zwykł stosować i odprawiać szczególnie w zawiłych okolicznościach i trudnych czasach z pożądanym zawsze skutkiem.

Cierpienia Kościoła

I w tym znów roku pilno Nam objawić tę samą Naszą wolę i posłać Wam, a nawet podwoić te same zachęty, czego od Nas wymaga i do czego Nas przynagla miłość Kościoła, którego cierpienia zamiast stać się lżejsze, raczej stają się coraz cięższe, liczniejsze i przykrzejsze. Znacie wszyscy nieszczęścia, które opłakujemy: zaczepianie i zwalczanie najświętszych prawd wiary, które Kościół strzeże i wiernym podaje; wyśmiewanie nieskazitelności chrześcijańskich cnót, o które się troszczy; zorganizowaną potwarz i rozdmuchiwaną niechęć przeciwko świętemu stanowi biskupów, a najbardziej przeciw papieżowi: napady skierowane przeciwko samemu Chrystusowi-Bogu ze strony najbezwstydniejszego zuchwalstwa i zbrodniczej niegodziwości, usiłujących jakoby z gruntu zburzyć i zgładzić Boskie Jego dzieło Odkupienia, którego nigdy żadna siła nie obali i nie zgładzi.

sobota, 6 października 2018

LIST RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA PAŹDZIERNIK

Znalezione obrazy dla zapytania Październik - miesiąc poświęcony Matce Bożej RóżańcowejPaździernik - miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej

      Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej to wyraz wdzięczności ze strony Kościoła dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za opiekę nad nim za pośrednictwem modlitwy różańcowej. Święto to zostało ustanowione i wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa V, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad przeważającą flotą turecką pod Lepanto 7 października w 1571 roku. 

 Odniesione zwycięstwo obroniło wówczas Europę przed inwazją Islamu. Cała chrześcijańska Europa trwała wtedy na modlitwie wraz z Maryją, odmawiając różaniec. 17 marca 1572 roku z wdzięczności za odniesione zwycięstwo, papież Pius V ogłosił „Święto zwycięstwa Maryi dziewicy” i nakazał obchodzić je 7 października. Rok później papież Grzegorz XIII polecił obchodzić je pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w pierwszą niedzielę października. Od 1716 roku wspomnienie Matki Bożej Różańcowej stało się powszechne i obowiązkowe w całym Kościele. Do rozwoju tegoż święta przyczynił się bardzo papież Leon XIII, szczególny czciciel różańca oraz papież Pius X, który w 1913 roku przeniósł je z niedzieli październikowej na dzień 7 października.

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej staje się okazją do odnowienia i pogłębienia modlitwy różańcowej. Z pewnością nie jest to łatwa modlitwa, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje się być skutecznym środkiem ratowania współczesnego świata i człowieka. Historia uczy, że wielokrotnie różaniec okazał się wielką pomocą w różnych niebezpieczeństwach. Tak było w przypadku zwycięstwa pod Lepanto czy też w przypadku obrony Wiednia. Całe ówczesne rycerstwo polskie należało do bractw różańcowych, a w Krakowie przed bitwą odbywały się procesje różańcowe i pod przewodnictwem królowej Marysieńki trwała nieustająca modlitwa różańcowa.
 


poniedziałek, 1 października 2018

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA PAŹDZIERNIK

W miesiącu październiku modlimy się o zwycięstwo M. B. Królowej Różańca Świętego nad wrogami Kościoła i uświęcenie dusz

niedziela, 30 września 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dziewiętnasta po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela dziewiętnasta po Zielonych Świątkach

Boski Zbawiciel nasz najczęściej mówił przez przypowieści, ten bowiem sposób nauczania łatwiejszy jest dla słuchających, bardziej zaciekawia, dłużej tkwi w pamięci i nietrudno z niego wyprowadzić zbawienną przestrogę. I dzisiejsza Ewangelia jest właśnie jedną z takich przypowieści, a zawiera w sobie przypomnienie dobroci Boga i niewdzięczności ludzkiej. Albowiem król, o którym w niej jest mowa, to sam Bóg wszechmogący; syn królewski, to Jezus Chrystus; małżeństwo, to zjednoczenie natury Boskiej z naturą ludzką w Panu Jezusie, czyli tajemnica wcielenia Syna Bożego i spokrewnienie się Boga z ludźmi. Gody małżeńskie, to odkupienie i zbawienie, które nam przyniósł Boski nasz Zbawca. Woły i co było karmnego, to rozmaite dary i łaski, które On nam zgotował. Zaproszeni, to naród żydowski, któremu naprzód dane były obietnice Boskie. Słudzy najpierw posłani, to Mojżesz, Aaron, Jozue, Samuel, Dawid. Słudzy posłani po wtóre, to Eliasz, Elizeusz, Izajasz, Jeremiasz i inni prorocy. A że jedni z zaproszonych przyjść nie chcieli, drudzy o gody nie dbali, inni się wioskami i kupiectwem wymawiali, jeszcze inni sługi królewskie lżyli i zabijali, okazuje to rozmaitą niewdzięczność ludu żydowskiego. Wojska, które ów lud wytraciły i rozproszyły, byli Rzymianie. Słudzy po raz trzeci posłani, są święci Apostołowie. Lud, ze wszystkich dróg zebrany, są poganie, zgromadzeni ze wszystkich narodów. Gody, napełnione biesiadnikami, oznaczają wielką ilość ochrzczonych. Że się dobrzy ze złymi na godach pomieszali, okazuje, że nie wszyscy są Chrystusowi, którzy się chrześcijanami nazywają. Człowiek, który nie miał odzienia weselnego, znamionuje tych, którzy mają wiarę, ale nie mają miłości i dobrych uczynków. Przybycie króla na oglądanie biesiadników przypomina przyszły sąd Boga nad nami. Spostrzeżenie człowieka, nienależycie odzianego, daje znać, iż na sądzie Bożym nic się nie zatai, że tam nawet skryte myśli będą ujawnione. Strofowanie królewskie, to ów robak, który gryzie sumienie ludzi potępionych i który nigdy nie ma umrzeć. Milczenie strofowanego jest dowodem, iż przed obliczem Boga żadna wymówka nic ważyć nie będzie. Słudzy, pod których moc jest oddany na ukaranie, są czarci piekielni. Związane ręce i nogi ostrzegają, iż po sądzie Bożym już nikt ani pokuty czynić, ani dobrych uczynków pełnić, ani się potępienia, na które sobie zasłużył, ustrzec nie może. Wrzucenie w ciemności zewnętrzne to nieodwołalność wyroku, który na wszystkie wieki skutek mieć będzie. Oto jakie nauki Pan Jezus zebrał w tej przypowieści, aby i najprostszy człowiek zrozumiał, co nam Bóg wszechmogący i miłosierny uczynił, co czyni jeszcze i co potem czynić będzie, aby nikt nie miał wymówki, że o tym nie słyszał, albo tego nie wiedział.

sobota, 29 września 2018

Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi


       O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja ..., chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę na świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika, Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.


(do prywatnego odmawiania)

piątek, 28 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień dziewiąty)


DZIEŃ DZIEWIĄTY
Nabożeństwo do św. Michała jest oznaką wybrania Bożego

     Po sądzie ostatecznym św. Michał, jak już powiedzieliśmy, zbierze wszystkie dusze, które dostąpiły zbawienia i wprowadzi je do nieba przed tron Boga, aby Pan je pobłogosławił i pozwolił cieszyć się niebieskim szczęściem. Z tego powodu ojciec Recupito zauważa, że nabożeństwo do św. Michała jest szczególną oznaką wybrania Bożego. Św. Archanioł, który tak bardzo pragnie zbawienia wiernych sług swoich, nie dopuści, aby dusza, która w szczególny sposób cześć Mu oddaje, miała popaść w niełaskę u Boga; ale wyjedna jej siłę do zwycięskiego odparcia pokus szatańskich; a jeśli już miała dawniej nieszczęście obrazić Boga grzechem ciężkim, skoro tylko pod Jego uciecze się opiekę, uprosi dla niej łaskę przebaczenia i wytrwania w dobrym. Kościół św. naucza i stwierdza, że ktokolwiek czci św. Michała, otrzyma od Niego łaski obfite i mieć będzie udział w modlitwach, jakie św. Michał bezustannie zanosi za wierne sługi swoje - aby mógł ich wprowadzić do Królestwa niebieskiego.

czwartek, 27 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień ósmy)DZIEŃ ÓSMY
Św. Michał jest chorążym Krzyża św.

       Zbawiciel nasz Jezus Chrystus odkupił nas przez Krzyż swój święty, na którym umarł dla zbawienia naszego; przez znak Krzyża św. udziela nam również odpuszczenia grzechów i łaskę swoją. Krzyż św. słusznie jest zatem nazwany sztandarem zbawienia, pod którym gromadzą się wierni, a niesie go św. Michał, jak to wyraźnie potwierdza Kościół w pieśni pacierzy kapłańskich na dzień 8 maja: "Zwycięsko niesie sztandar Krzyża św. Michał, chorąży zbawienia".
W dzień sądu ostatecznego chwalebny ten pogromca potęg piekielnych pochwyci również sztandar Krzyża, a zgromadziwszy pod tym triumfalnym znakiem dusze wybranych, wprowadzi je uroczyście do nieba przed tron Boży. Czcijmy zatem gorąco Krzyż św., a raczej Jezusa Chrystusa, który raczył na nim życie położyć; i ile możności rozważajmy codziennie przez pół godziny gorzką mękę Zbawiciela naszego. Gdyby kto poniósł za nas obelgi krwawe, a my o tym ani pomyśleć nie chcieli, jakże by bolał nad tym ów przyjaciel, który tyle za nas wycierpiał; a przeciwnie, jakże wielką byłoby dla niego pociechą przeświadczenie, że bezustannie o tym myślimy, mówimy i okazujemy mu wdzięczność naszą. Ale i do św. Michała Archanioła rozbudzajmy w sercu naszym coraz żywsze nabożeństwo i ufność wielką, że ten potężny, a miłosierny nasz opiekun wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny.

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "za duszę śp. Stanisława w pierwszą rocznicę śmierci".

środa, 26 września 2018

Prośba o modlitwę

      Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o szczęśliwy przebieg trudnej operacji dla Magdy w dniu dzisiejszym i opiekę Świętego Michała Archanioła nad lekarzami ją operującymi". 

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień siódmy)DZIEŃ SIÓDMY
Św. Michał wspomaga dusze w czyśćcu cierpiące

        Św. Michał ma również zlecone sobie od Boga pocieszanie dusz w czyśćcu cierpiących. W pacierzach kapłańskich na jego uroczystość czytamy, że Pan Bóg powierza mu dusze wszystkich ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, aby je do nieba wprowadził. A we Mszy za umarłych Kościół prosi: "Niechaj chorąży Krzyża Twego św. Michał wprowadzi dusze wszystkich zmarłych przed Tobą do świętej światłości." Toteż wielki Archanioł, powodowany gorącą troską o te dusze, które Jemu są oddane i polecone w tak szczególny sposób, wspomaga je i przynosi im ochłodę w cierpieniach czyśćcowych. A jeśli już tu na ziemi w doczesnych potrzebach spieszy z pomocą osobom, które mają do niego szczególne nabożeństwo, o ile więcej będzie je wspierał i ulgę im będzie przynosił pośród mąk czyśćcowych, które przewyższają wielokrotnie wszelkie ziemskie cierpienia.

wtorek, 25 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień szósty)DZIEŃ SZÓSTY
Św. Michał wspomaga nas w godzinę śmierci

      Św. Michałowi zlecił Pan w szczególny sposób, aby nas wspomagał w godzinę śmierci. Wówczas to napaści szatańskie bywają najgwałtowniejsze, podczas gdy siły nasze osłabną, a umysł trwogą bywa udręczony.
 
Umierający podlegają zwłaszcza trzem rodzajom udręczenia: 1) trwoży ich wspomnienie grzechów popełnionych, 2) obawa wiecznego potępienia, 3) pokusy szatańskie. Toteż Kościół zachęca nas do błagania już naprzód św. Michała o pomoc w tej walce ostatecznej, którą stoczyć nam przyjdzie z nieprzyjacielem zbawienia. I we Mszy św. na uroczystość tego wielkiego Archanioła modlimy się: Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. - W modlitwach przy konających chcę również, aby wszyscy obecni prosili św. Archanioła, który jest wodzem wojska niebieskiego, aby przyjąć raczył i tę duszę pod swą opiekę. W pacierzach kapłańskich czytamy słowa, jakby wyrzeczone przez samego Pana Boga: "Archaniele mój Michale, uczyniłem Cię książęciem nad wszystkimi duszami, które mają być przyjęte do mego królestwa". - Jasnym jest więc, że św. Michałowi zlecił Bóg staranie o dusze, które przechodzą z życia do wieczności.

poniedziałek, 24 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień piąty)


DZIEŃ PIĄTY
Św. Michał daje każdej duszy osobnego Anioła Stróża

        Pobożny diakon Pantaleon naucza, że św. Michał z rozkazu Boga opiekuje się wiernymi i jakkolwiek przebywa w niebie, nie przestaje wspomagać i pocieszać chrześcijan na ziemi. Św. Brunon dodaje, że wielki ten Archanioł wyniesiony przez Boga na wodza i zwierzchnika Aniołów, ma sobie zlecone dawać każdej duszy na ziemi osobnego Anioła Stróża. Jakże wiele zawdzięczamy Mu przeto. Św. Michał jest też wodzem wszystkich Aniołów, podwładnych swoich. On kieruje naszym Aniołem Stróżem i poucza go, w jaki sposób ma nas prowadzić i bronić wobec naszych nieprzyjaciół. Gdy zatem widzimy osobę, którą występki ciągną na zatracenie, albo która nas prześladuje, prośmy św. Michała Archanioła, aby raczył wskazać Aniołowi Stróżowi tejże osoby najlepszy sposób, w jaki oświecić ją może, aby się poprawiła albo przestała nas prześladować. Co więcej, Pantaleon zapewnia, że skoro wzywać będziemy tego potężnego Archanioła, On chronić nas będzie wobec nieszczęść i niebezpieczeństw nawet doczesnych. Ze słów tegoż autora wypływa, że św. Michał dopomaga zwłaszcza wiernym swym sługom do pełnienia woli Bożej. Prośmy zatem gorąco wielkiego naszego opiekuna, aby nas w tym wspierał, by najmiłościwsza wola Boża działa się zawsze w nas i przez nas. 

niedziela, 23 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień czwarty)


Znalezione obrazy dla zapytania michał archanioł
DZIEŃ CZWARTY
Św. Michał dopomaga nam do powstania z grzechu

      Św. Michał spieszy z pomocą wiernym swym czcicielom, gdy mają nieszczęście popaść w grzech ciężki i wyprasza im łaskę poznania przewinień swoich oraz brzydzenia się nimi. Toteż Kościół nakazuje nam w spowiedzi powszechnej oskarżać się przed Bogiem Wszechmogącym, Najśw. Maryją Panną i św. Michałem, aby otrzymać odpuszczenie grzechów: "Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, św. Michałowi Archaniołowi...". Widać stąd, że św. Michał ma od Boga szczególne zlecenie dopomagać nam do odzyskania łaski. Św. Sofroniusz, patriarcha jerozolimski, w VII w. po Chrystusie sławi w uczonej mowie św. Michała i zowie Go przewodnikiem błądzących, a to dlatego, że wprowadza na dobrą drogę grzeszników żyjących z dala od Boga i dopomaga im uzyskać przebaczenie. Przypisuje Mu jeszcze, iż on zachęca upadłych do powstania i przez dobre natchnienia pobudza grzeszników do wyjścia z nieszczęsnego stanu grzechu. Diakon Pantaleon tę samą pochwałę innymi głosi słowy, mówiąc: św. Michał, który gorąco kocha dusze nasze, widząc, że popadły w grzechy i narażone są na wieczne potępienie, różnymi sposobami usiłuje przywieść je do pokuty, będącej jedyną drogą do odzyskania łaski. Dodaje jeszcze, że wielki ten Archanioł widząc, iż który ze czcicieli Jego pozostaje w niełasce u Boga, prosi Pana, aby raczył czekać jego nawrócenia i sam czyni się niejako zakładnikiem za niego, obiecujac Bogu, że ten grzesznik już Go obrażać nie będzie, bo w niebezpieczeństwie On mu zawsze pospieszy z pomocą.

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela osiemnasta po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE
na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 
KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela osiemnasta po Zielonych Świątkach

     Dobrotliwy Zbawiciel nasz, uzdrowiwszy w krainie Gerazeńczyków dwóch opętanych od czarta ludzi, wszedł do łodzi, aby przepłynąć jezioro Tyberiadzkie, mianowane inaczej morzem Galilejskim, i powrócić do Kafarnaum, które w dzisiejszej Ewangelii nazwane jest miastem Jezusowym. Dlaczego jest tak nazwane? Chrystus miasta własnego nie posiadał, albowiem sam świadczy o sobie, że Królestwo Jego nie jest z tego świata (Jan XVIII, 36), że lisy mają jamy swoje i ptaki gniazda, a Syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił (Mt. VIII, 20). Lecz jak Betlejem z powodu narodzenia, Nazaret z powodu wychowania, tak Kafarnaum z powodu częstego w nim mieszkania Zbawiciela, nazwane jest Jego miastem, bo tu więcej, niż gdziekolwiek, przebywał, uczył i cuda rozmaite czynił. Nic to jednak nie pomogło bezbożnym mieszkańcom tamtejszym, na których niewdzięczność Pan Jezus kiedy indziej narzekał: I ty Kafarnaum, aż do nieba wyniesione, aż do piekła będziesz pogrążone..., albowiem gdyby w Tyrze i Sydonie cuda czynione były, jakie się w was działy, dawno by, siedząc w włosiennicy i w popiele, pokutowali (Łk. X, 15. 13). Straszny to wyrok Pański! Lękajmy się, aby i nas za grzechy nie spotkał, gdyż do wszystkich powiedziano: Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy także zginiecie (Łk. XIII, 3).

sobota, 22 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień trzeci)DZIEŃ TRZECI
Św. Michał walczy za nas ze smokiem piekielnym

Diakon Pantaleon zapewnia, że św. Michał Archanioł pobożnym swym czcicielom wyjednywał nie tylko odwagę i siłę do oparcia się zasadzkom piekielnym, ale nadto sam osobiście walczy za nich, jeśli widzi, że szatan silnie na kogo nastaje i że tenże bliskim jest upadku. Co więcej, św. Brunon, biskup z Segni, żyjący pod koniec XI w. twierdzi, że św. Michał tak bardzo miłuje ludzi, iż bezustannie we dnie i w nocy walczy za nich przeciw smokowi piekielnemu, a nawet wzywa podwładnych mu Aniołów do potykania się z nim razem, abyśmy nie zostali zwyciężeni przez naszego odwiecznego nieprzyjaciela. Toteż Pantaleon dodaje, że chwalebny ten Archanioł nieustannie obozuje niejako przy wiernych. To znaczy, że wespół z Aniołami swymi odprawia straż przy nas, abyśmy nie stali się pastwą piekła, a zwłaszcza, jeśli uciekamy się pobożnie do Niego.

piątek, 21 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień drugi)

DZIEŃ DRUGI
Św. Michał broni nas w pokusach szatańskich
Rodzaj ludzki upadł z winy Adama i byłby na wieki odrzucony, gdyby Bóg nie był zesłał na ziemię dla odkupienia naszego Jednorodzonego Syna Swego. Równocześnie polecił Bóg św. Michałowi czuwać nad ludźmi w ich walce z zastępami piekielnymi, ukrócać potęgę szatana - tak naucza przytoczony już pisarz Pantaleon. Tenże sam autor dodaje, że św. Michał, jakkolwiek zamieszkuje w niebie, z niesłychaną szybkością przebiega ziemię i utwierdza ludzi w walce przeciwko pokusom szatańskim.
 
Czcijmy zatem i wzywajmy usilnie tego naszego potężnego Patrona. Teraz rozważmy wielką potrzebę i skuteczność modlitwy. Zastanówmy się również, jaką być powinna wszelka dobra modlitwa, a mianowicie, że ma być: 1) pokorna, 2) ufna, 3) wytrwała.

czwartek, 20 września 2018

Suche Dni wrześniowe: w środę, w piątek i sobotę post ścisły


Suche Dni  

Wczoraj tj. 19 września, 21 września oraz 22 września - suche dni    
 
     U progu każdej nowej pory roku Kościół poświęca trzy dni tygodnia – środę, piątek i sobotę – na post i modlitwę, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej a także dla duchownych, którzy otrzymują w sobotę święcenia.

Suche Dni są kwartalnymi dniami skupienia. Każde z Suchych Dni w ciągu roku mają swoją szczególną intencję.

Suche Dni jesienne obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX). Są one dniami dziękczynienia za zbiory oraz dniami pokuty za grzechy minionego kwartału. Post jest wynagrodzeniem za nieumiarkowane używanie darów Bożych. W Ewangelii sam Chrystus Pan zapewnia o skuteczności postu i modlitwy w poskramianiu wpływów szatana.

Nowenna ku czci św. Michała ArchaniołaPrzed świętem św. Michała Archanioła (29 września) odprawiamy nowennę (20-28 września):

Sposób odprawiania nowenny.
Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych łask od Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Św.
Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą spowiedź;
3) Przyjąć Komunię św.
Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp.
Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne łaski.

niedziela, 16 września 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela siedemnasta po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE
na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 
KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela siedemnasta po Zielonych Świątkach

Nieszczerym sercem obłudny faryzeusz pyta Zbawiciela: Mistrzu, które jest wielkie przykazanie w Zakonie? Zagaduje bowiem nie jako uczeń Nauczyciela, aby się czego nauczył, ale jako zdrajca, aby Go w czym podchwycił, aby zdradził, aby podszedł i ułowił. Faryzeusze mieli się za ludzi uczonych; lecz oto jak sama nawet nauka nadyma, jeśli nie masz miłości i pokory. Niestety, jest dosyć takich faryzeuszów na świecie! Pan Jezus przecież, choć nie mogła się przed Nim ukryć obłuda pytającego, nie zataił prawdy, ale odrzekł tymi słowy: Pytasz mię o największe przykazanie Zakonu. Jest ono takie: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A wtóre podobne temu: Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego. Przykazanie o miłości Bożej nazywa Chrystus największym, ponieważ to, co ono nakazuje, jest sprawą najświętszą i najprzedniejszym obowiązkiem człowieka i ponieważ do tego przykazania ściągają się wszystkie inne. Kto bowiem miłuje Pana Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkiej myśli, to jest, kto nic przeciw Niemu, nic mimo Jego wolę, nic nadeń nie miłuje, ale Jego samego we wszystkim i nade wszystko, ten już wszystek zakon wypełnił; ten już nie będzie miał nadeń innego Boga, nie będzie brał nadaremno Imienia Jego, będzie rad święcił dni, przez Niego ustanowione; będzie miłował bliźniego tak, jak samego siebie, przez wzgląd na Boga. I to jest drugie co do ważności przykazanie, bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? Kto nie miłuje Boga, ten ani siebie, ani bliźniego nie miłuje, albowiem nie miłuje tak, jak Bóg przykazał.

sobota, 15 września 2018

Najświętsza Maryja Panna Bolesna


Znalezione obrazy dla zapytania Najświętsza Maryja Panna Bolesna 

        Cześć Matki Boskiej Bolesnej istnieje już od samego zawiązku Kościoła św. Tradycja, czyli podanie, opowiada nam w tym względzie, co następuje: apostoł i Ewangelista święty Jan, do którego Jezus rzekł z krzyża: Oto Matka twoja (Jan 19,27), zabrał Matkę Jezusową do siebie. Po Jej chwalebnym Wniebowzięciu św. Jan bardzo tęsknił i często udawał się na miejsce, gdzie miecz boleści przeniknął serce Maryi, na górę Kalwaryjską. Tam modlił się, aby Najświętsza Panna pozwoliła mu jeszcze raz oglądać na ziemi twarz swoją. Podobało się Panu Bogu wysłuchać tej modlitwy i św. Janowi ukazała się Najświętsza Panna w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Jan słyszał, jak Maryja prosiła Jezusa, aby tak jemu, jak i wszystkim, którzy boleści Jej rozpamiętywać będą, udzielił szczególnych łask. Na to rzekł Pan Jezus: "Czterech łask spodziewać się mogą czciciele Twoich boleści:

a) żalu doskonałego za grzechy przed śmiercią;
b) pomocy w utrapieniach, zwłaszcza w ostatniej godzinie;
c) głębokiego zrozumienia Moich i Twoich boleści i współczucia dla nich;
d) łaski, że wstawienia się Twego za nimi chętnie wysłucham". 
Kościół święty wybrał z całego morza boleści Najświętszej Panny tylko siedem następujących:
przepowiednię Symeona, ucieczkę do Egiptu, zgubienie dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, spotkanie się z Jezusem w drodze na Golgotę, stanie pod krzyżem i przypatrywanie się konaniu Jezusa, zdjęcie Ciała Jezusowego z krzyża i złożenie do grobu.

czwartek, 13 września 2018

wtorek, 11 września 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o udaną operację dla Magdy i pełny Jej powrót do zdrowia".

niedziela, 9 września 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela szesnasta po Zielonych Świątkach

 
KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE
na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 
KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela szesnasta po Zielonych Świątkach


Ewangelia dzisiejsza mówi nam o tym, jak się zachował Pan Jezus, zaproszony na ucztę przez pewnego faryzeusza. Nie wymawiał się bowiem ani faryzeuszom, których wszyscy mieli za świętych, ani grzesznym ludziom, ale ze wszystkimi jadał i nikim nie gardził. Wszędzie jednak był zbudowaniem, jak przystało na Nauczyciela sprawiedliwości. Dla biesiady nikomu nie pochlebiał, przed nikim nigdy prawdy nie zamilczał. Obcował z faryzeuszami, ale zawsze okazywał, iż Mu się ich obłuda i zmyślona świętość nie podobała. Obcował z celnikami i jawnogrzesznikami, ale żadnemu z nich nie pobłażał w grzechach jego. Nie czynił jako dzisiejsi pochlebcy, którzy dla interesu, korzyści, dla dobrego zjedzenia i wypicia, mówią każdemu, co mu się podoba. Nie tak czynił Pan Jezus, który na to z ludźmi obcował, aby szukał owiec zgubionych, aby grzesznych wzywał do pokuty. Od tych, którzy Go zapraszali, brał pokarm cielesny, a oddawał im nawzajem pokarm duchowy. Tak by i nam, chrześcijanom, czynić należało, aby przy naszych stołach i biesiadach niczego nie mówiono, co by było przeciwne chwale Bożej, zbudowaniu obecnych, co by mogło być zgorszeniem dla bliźniego. Dlatego Duch Święty przez Apostoła Pawła upomina: Chociaż tedy jecie i pijecie, choć co innego czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie (I Kor. X, 31). A na innym miejscu: Wszelka mowa zła niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeśli która dobra ku zbudowaniu wiary, aby łaskę zjednała słuchającym... Wszelaka gorzkość i gniew i zagniewanie i wrzask i bluźnienie niech będzie odjęte od was z wszelaką złością. Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczając jedni drugim, jako i Bóg w Chrystusie wam odpuścił (Efez. IV, 29. 31-32). I jeszcze: Mowa wasza zawsze niech będzie solą posolona, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć (Kol. IV, 6). Bo jako potrawa bez soli niesmaczna jest, tak też niewiele jest warta mowa, która nie służy ku dobremu i ku zbudowaniu. Jednym słowem, mowy chrześcijanina mają być posolone, to jest nie mają być niesmaczne, niepożyteczne, próżne; mają smutnych cieszyć, albo grzesznych karcić, albo błądzących uczyć i na dobrą drogę naprowadzać, albo leniwych pobudzać, albo nieumiejętnym dobrze radzić. Wyraźnie też zapewnił Chrystus, że z każdego słowa próżnego, które by wyrzekli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądny (Mt. XII, 36).