POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 19 kwietnia 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji:

"o wyjście z nałogu, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz poprawę sytuacji rodzinnej dla osoby wiadomej Bogu".

wtorek, 17 kwietnia 2018

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 

 

   "Bardzo proszę o modlitwę za Dariusza, Darię, Bartosza, Dominika i Amelkę. Mamy bardzo trudny czas do 11 maja".

sobota, 14 kwietnia 2018

Prośba o modlitwę


    Prosimy o modlitwę w intencji: "15 kwietnia przypada 4. rocznica śmierci mojego Taty - Stanisława. Polecajmy Jego duszę Panu Bogu".

R.I.P.

czwartek, 12 kwietnia 2018

Dokumenty Magisterium Kościoła o jedności chrześcijan


 

Sobór Florencki, dekret dla Jakobitów, 4. II 1441)
 
      Święty Kościół Rzymski mocno wierzy, wyznaje i głosi, że nikt, kto nie jest w Kościele katolickim, nie tylko poganie, ale i żydzi, albo heretycy i schizmatycy, nie mogą dostąpić żywota wiecznego; lecz pójdą w ogień wieczny ‘który zgotowany jest diabłu i aniołom jego’ (Mt 25:41), jeżeli przed końcem życia nie będą przyłączeni do niego (Kościoła)… Nikt też, choćby nie wiedzieć jakie dawał jałmużny, a nawet przelał krew dla Imienia Chrystusowego, nie może być zbawiony, jeżeli nie wytrwa w łonie i jedności Kościoła katolickiego.

Innocenty III. List Eius exemplo.

Sercem wierzymy i ustnie wyznajemy jeden Kościół, nie kościół heretyków, lecz święty, rzymski, katolicki i apostolski, i wierzymy, że poza nim nikt nie dostępuje zbawienia.

wtorek, 10 kwietnia 2018

Prośba o modlitwęProsimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 


"Mój brat Radek jest poparzony i ma dzisiaj operację na oko. Proszę o modlitwę".

niedziela, 8 kwietnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela Przewodnia


Podobny obraz

KRÓTKIE 

NAUKI HOMILETYCZNE 

na niedziele i uroczystości całego roku 

WEDŁUG 

Postylli Katolickiej Większej


KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela Przewodnia

Miłościwy Pan Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim niejednokrotnie raczył okazywać się uczniom, aby tym sposobem utwierdzić ich i naszą wiarę w tę tak ważną prawdę chrześcijańską. Wieczorem w sam dzień powstania z grobu, wszedł przez zamknięte drzwi do Apostołów, aby okazał wszechmoc Bóstwa swego i subtelność już uwielbionego ciała; również, aby ich przekonał, że i z zapieczętowanego grobu powstał bez naruszenia ciężkiego głazu, którym grób był przywalony. A jeśliby kto zapytał: Jak to być mogło, aby prawdziwe, ludzkie ciało Chrystusowe, nie utraciwszy swej natury, weszło przez drzwi zamknięte, tak na to odpowiem z Augustynem i Grzegorzem świętym: Jeśli chcesz tę rzecz ogarnąć słabym rozumem swoim, nie zdołasz. Lecz gdzie rozum ustaje, tam idzie mu na pomoc wiara. Rozumem wszystkiego dojść nie potrafisz, a w sprawach tajemnic Bożych dosyć ci na tym, że tak Bóg objawił i do wierzenia podał. Bo i rozum twój ułomny pomylić cię może, ale słowo Boże nieomylne jest i Bóg nikogo w błąd nie wprowadzi.

czwartek, 5 kwietnia 2018

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA KWIECIEŃ

CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA
O. TILMANN PESCH SI


Stan kapłański

1. Każdy chrześcijanin posiada królewską i kapłańską godność. "A wy, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty" (1). Mimo to uważał Zbawiciel za stosowne i ze swymi miłosiernymi i mądrymi zamiarami zgodne, ustanowić jeszcze szczególniejszą zwierzchność i właściwy stan kapłański, czyli pasterzy dla rządzenia owczarnią Chrystusową.

Władzę swoją otrzymali owi pasterze z góry, nie z dołu. Apostołom dał posłannictwo sam Chrystus, a oni przekazali je swoim następcom, a po nich innym (2). "Chrystus był posłany przez Boga, a Apostołowie przez Chrystusa", tak pisze Klemens Rzymski; "Apostołowie stosownie do rozkazu Chrystusa poszli i przepowiadali i wypróbowanych przez siebie ustanawiali po miastach biskupami i diakonami".

sobota, 31 marca 2018

Modlitwa (Stanę pod krzyżem...)


Stanę pod krzyżem

       Stanę pod krzyżem, gdy mnie ludzie chwalić będą, aby na widok upokorzenia Twego próżność moja była upokorzoną! Stanę pod krzyżem, gdy mnie ludzie obmawiać będą, a milczenie Twoje zamknie usta moje! Stanę pod krzyżem, gdy mnie ludzie prześladować będą, a bicze, które posiekały Ciało Twoje, ubiczują moją miłość własną! Stanę pod krzyżem, gdy niedostatek dokuczał mi będzie, a nagość Twoja nauczy mnie miłować ubóstwo moje! Stanę pod krzyżem, gdy złe myśli w głowie roić się będą, a ciernie Twoje rozprószą złe myśli moje! Stanę pod krzyżem, gdy mnie ludzie krzywdzić będą, a słowa Twoje „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!" nauczą mnie nieprzyjaciołom przebaczać! Stanę pod krzyżem, gdy ani serca, ani domu otworem dla siebie nie znajdę, a z Tobą na krzyżu złożę głowę moją! Stanę pod krzyżem w opuszczeniu mojem, a słowa Twoje „Niewiasto! oto syn Twój" pokrzepią mię w mojem sieroctwie! Stanę pod krzyżem, gdy konać będę, a z Tobą zawołam: „Ojcze! w ręce Twoje oddaję ducha mego!". O Panie! gdzie pójdę po naukę, po poradę, po pociechę, jeśli nie do Ciebie? A gdzież Cię znaleźć mogę, jeśli nie na krzyżu, do którego przybiła Cię złość moja? Nie odstąpię od niego, bo tam pod krzyżem, miłością z Tobą połączony, od śmierci wiecznej mogę być ochroniony.


Nie odstąpię od krzyża, bo krzyż moja nadzieja, krzyż moja pociecha, krzyż moja obrona, krzyż moje wspomożenie, krzyż moja ucieczka, krzyż moje odpocznienie, krzyż moje światło, krzyż moja chwała, krzyż mój przewodnik do nieba!
Z modlitewnika Najświętsza Rodzina (1903 r.)

czwartek, 29 marca 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: " o rozeznanie moralne otaczającej rzeczywistości dla Seweryna".

wtorek, 27 marca 2018

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 

     "Proszę, aby łaska Boża dotknęła Emilię i jej rodzinę, proszę o Ducha św. abym umiała i  mogła  wykonać pracę którą muszę wykonać w jak najszybszym czasie, o otwartość, mądrość i zrozumienie. niech dobry Bóg nas strzeże. Bóg zapłać i Szczęść Boże wszystkim bardzo".

niedziela, 25 marca 2018

Słowa Hiacynty Marto z Fatimy

Znalezione obrazy dla zapytania Hiacynta Marto z FatimyNie szukaj luksusu,uciekaj od bogactw.
Bądź przyjaciółką świętego ubóstwa i ciszy.
Bądź miłosierna nawet dla tych którzy są źli.
Nie mów źle o nikim i unikaj tych którzy obmawiają.
Bądź bardzo cierpliwa,ponieważ cierpliwość prowadzi do nieba.

Ktokolwiek nie spełnia obietnic danych Matce Bożej,nigdy nie będzie miał szczęścia w swoich sprawach.
Lekarze nie mają światła,aby dobrze leczyć chorych,bo nie kochają Boga.


Grzechy,które prowadzą najwięcej dusz do piekła są to grzechy cielesne.
Wiele małżeństw jest złych,nie podobają się one Panu Jezusowi i nie są z Boga.


Ludzie skazują się na potępienie,ponieważ nie myślą o śmierci Pana Jezusa i nie czynią pokuty.


Hiacynta Marto z Fatimywtorek, 20 marca 2018

"Streszczenie darów św. Józefa"

Znalezione obrazy dla zapytania św. Józef         W swej książce Summa de donis S. Joseph ("Streszczenie darów św. Józefa") Izydor Isolani, XVI-wieczny dominikanin, w następujący sposób pisał o rozwoju nabożeństwa do św. Józefa:
Duch Święty nie przestawał poruszać serc wiernych do czasu, aż Kościół Powszechny z radością odnowił swe nabożeństwo do św. Józefa, fundując klasztory i wznosząc kościoły mu poświęcone.
Jezus Chrystus, dla swej większej chwały, przeznaczył św. Józefa na szczególnego i najważniejszego patrona Kościoła Walczącego. Z tego powodu, przed dniem sądu, wszystkie narody uznają i uwielbią Imię naszego Pana oraz oddadzą cześć wspaniałym darom udzielonym przez Boga św. Józefowi, darom, które z Jego woli pozostawały przez długi czas ukryte. (…)
Zbawiciel oświeci swym światłem najskrytszą tajemnicę umysłów i serc. Wielcy ludzie badać będą dary Boże ukryte w wewnętrznym życiu św. Józefa i odnajdą w nim skarb nieocenionej wartości, wspanialszy niż u jakiegokolwiek świętego Starego Przymierza. (…)
Wikariusz Chrystusa na ziemi, natchniony przez Ducha Świętego, zaprowadzi święto ku czci przybranego ojca Chrystusa, Oblubieńca Królowej ziemi, obdarzonego wielką świętością, które obchodzone będzie we wszystkich krajach chrześcijańskich. W ten sposób ten, który zajmuje tak zaszczytne miejsce w niebie, uczczony zostanie w stosowny sposób również na ziemi.
Summa de donis S. Joseph, cz. III

poniedziałek, 19 marca 2018

19 marca. Święto Św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny


         Św. Józefowi Ewangelie poświęcają łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie, że jest to genealogia Najśw. Maryi Panny. Św. Łukasz, który tak wiele nam podał szczegółów z Jej życia, mógł nam i jej rodowód również przekazać. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być synem Jakuba, a równocześnie adoptowanym synem Heli, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, a odnośnie Józefa jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj opinia przez wielu biblistów przyjęta.

niedziela, 18 marca 2018

Św. Józef w pismach papieży


Podobny obraz 

        Przez całe stulecia postać św. Józefa wydawała się pozostawać w ukryciu. Dopiero w roku 1479, wskutek wychwalania jego cnót przez św. Bernardyna ze Sieny, św. Wincentego Fereriusza i Jana Gersona, papież Sykstus IV (1471–1484) wprowadził do Brewiarza Rzymskiego oficjum o św. Józefie, wyznaczając je na dzień 19 marca.

Kolejny papież, Innocenty VIII (1484–1492) podniósł jego wspomnienie do rangi święta zdwojonego, a wiek później Grzegorz XIII rozciągnął je na cały świat katolicki i ogłosił świętem nakazanym. Mniej więcej w tym samym czasie, w roku 1522, Izydor Isolani napisał Summa de donis S. Joseph, św. Piotr z Alcantary wychwalał cnoty św. Józefa, zaś św. Teresa z Avila, cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem tego świętego w 26 roku życia, oddała pod jego opiekę pierwszy klasztor w Avila, a w późniejszym czasie również dwie trzecie wszystkich założonych przez siebie domów zakonnych.

Ogłoszona 17 marca 1521 r. bulla Leona X (1513–1521) udzielała odpustów pielgrzymom do Cotignac, w którym to miejscu św. Józef objawił się razem z Najśw. Maryją Panną oraz Dzieciątkiem Jezus 10 sierpnia 1519 roku. Święty objawił się w tym miejscu raz jeszcze, 7 czerwca 1660.

sobota, 17 marca 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w intencji Emilii o dobrego męża, oraz o to aby umiała być dobrą żoną a także o potrzebne i  dodatkowe łaski dla Emilii i jej rodziny.

niedziela, 11 marca 2018

Modlitwa św. Piusa X do św. Józefa o uświęcenie pracy

Znalezione obrazy dla zapytania pius x          Święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, jako zadośćuczynienie za moje grzechy; abym pra­cował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku niż własne upodobania; abym pracował z radością i wdzięcznością dla Boga, używając i roz­wijając przez pracę dary otrzymane od Stwórcy; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znużeniu i trudnościom; abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, świadomy odpowiedzialności za czas i zdolności, którymi mnie Bóg obdarzył, wolny od próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Jó­zefie. Amen.

sobota, 10 marca 2018

Zaczynamy nowennę do św. Józefa

Znalezione obrazy dla zapytania św. Józef 
       Nowenna to dziewięciodniowe nabożeństwo przebłagalne. Święty Józef był prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem i obrońcą świętej rodziny, jak podkreślał to Leon XIII. Kościół otacza szczególnym nabożeństwem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Zbawiciela. 

1. dzień nowenny - 10 marca

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

2. dzień nowenny - 11 marca

Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.

czwartek, 8 marca 2018

Miłosierdzie nie usprawiedliwia kompromisu


Znaleziony obraz 

        Gdy Jezus był życzliwy dla grzeszników i tych, którzy pobłądzili, to jednak nigdy nie popierał ich fałszywych idei, choćby wydawały się jak najbardziej szczere. On kochał ich wszystkich, ale również pouczał, aby ich nawrócić i zbawić.

Kiedy przywoływał do siebie tych, którzy byli utrudzeni i cierpiący, żeby ich pocieszyć, nie było to głoszenie im zazdrości związanej z chimeryczną równością. Gdy wywyższał pokornych, nie czynił tego, by zaszczepić w nich poczucie godności niezależnej i zbuntowanej przeciw obowiązkowi posłuszeństwa. Gdy Jego serce przepełniała łagodność wobec ludzi dobrej woli, jednocześnie potrafił uzbroić się w święte oburzenie przeciw profanom Domu Boga, przeciw nikczemnikom, którzy gorszyli maluczkich, przeciw władzom, które nakładały na ludzi nadmierne ciężary bez przykładania ręki do ich dźwigania.

On był tak samo silny jak łagodny. Ganił, groził, smagał biczem, wiedząc i nauczając nas, że bojaźń jest początkiem mądrości oraz że czasami lepiej jest dla człowieka odciąć część będącą źródłem zgorszenia, aby ocalić ciało. I w końcu nie głosił On przyszłemu społeczeństwu panowania idealnej szczęśliwości, z której cierpienie będzie usunięte, ale przez swoją lekcję i swój przykład, wyznaczył szlak szczęścia w niebie i królewską drogę Krzyża.

Św. Pius X, encyklika Nasz Mandat Apostolski (fragment)

środa, 7 marca 2018

7-go Marca. Żywot świętego Tomasza z Akwinu, Nauczyciela Kościoła. (Żył około roku Pańskiego 1270).

        Od czasu świętego Jana Ewangelisty i Pawła Apostoła, nie było nikogo, coby z taką dobitnością i przejrzystością objaśniał tajemnice Boskiego objawienia, jak św. Tomasz z Akwinu. Urodził się roku Pańskiego 1226 w zacnym domu hrabiów z Akwinu na zamku Rocca secca (czytaj Roka seka, co znaczy: sucha skała). Licząc zaledwie pięć lat wieku, został oddany na wychowanie do klasztoru OO. Benedyktynów na Monte-Cassino. Po upływie lat kilku takie zrobił w naukach postępy, będąc przy tem dla swoich rówieśników wzorem najwyższej pobożności, że kiedy doszedł lat dwunastu, odesłał go ojciec za radą Opata miejscowego na wszechnicę do Neapolu, które to miasto zwano „Rajem ziemskim“, zamieszkałym przez „szatanów.“ Wśród otaczającego go zgorszenia tęsknił Tomasz za klasztornem ustroniem na Monte-Cassino. Poddając się jednakże konieczności, oddał się modlitwie i naukom, w których takie czynił postępy, że profesorów swoich wprawiał w zdumienie. Wszystkich oczy były na niego zwrócone, jedne pełne zazdrości, drugie uszanowania. Chociaż dał mu był Pan Bóg przechowywać wiernie niewinność nieposzlakowaną wśród zepsutego świata, obawiając się jego niebezpieczeństw, wstąpił jednak po dojściu do lat młodzieńczych do Zakonu OO. Dominikanów. Wonczas Zakon ten świeżo założony, jaśniał w Kościele Bożym wielkim blaskiem cnót zakonnych i gorliwością w szerzeniu chwały Bożej. Mając więc lat ośmnaście, przyjął suknię świętego Dominika i stał się wzorem najdoskonalszego mnicha.

Cały Neapol się zadziwił, wszyscy postępek ten ganili, a najprzeciwniejszymi w sprawie tej byli właśni rodzice. Matka niezwłocznie przybyła do Neapolu, chcąc bądź co bądź z klasztoru go wyrwać. Dowiedziawszy się o tem Tomasz, uprosił, aby go posłano do Rzymu, a gdy i tam matka za nim pogoniła, przełożeni przenieśli go do Paryża. W drodze jednak dwaj jego bracia, służący w Toskanie w wojsku, ujęli go i odprowadzili na zamek Rocca secca.

wtorek, 6 marca 2018

Prawdziwa miłość bliźniego według św. Teresy od Dzieciątka JezusŚw. Teresa od Dzieciątka Jezus - Dzieje duszy 10:

        W tym roku, moja droga Matko, Dobry Bóg udzielił mi łaski zrozumienia na czym polega miłość bliźniego; przedtem rozumiałam ją, to prawda, ale w sposób niedoskonały, nie zgłębiłam jeszcze tych słów Jezusa: "Drugie przykazanie jest PODOBNE pierwszemu: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego". Starałam się przede wszystkim kochać Boga, a miłując Go zrozumiałam, że trzeba, by miłość moja wyrażała się nie tylko słowami, bo: "Nie ci, którzy mówią: Panie, Panie! wejdą do królestwa Niebieskiego, ale ci, którzy czynią wolę Bożą". Wolę tę dawał mi Jezus poznać wiele razy, mogę powiedzieć, że prawie z każdej strony swej Ewangelii, ale podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy czuł, że serca uczniów płoną najgorętszą miłością ku Niemu, który dopiero co dał się im w niewypowiedzianej tajemnicy swej Eucharystii, ten słodki Zbawiciel chce im dać przykazanie nowe. Powiedział im z niewymowną tkliwością:

"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, abyście tak, JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM I WY WZAJEMNIE SIĘ MIŁOWALI. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".

sobota, 3 marca 2018

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA MARZEC

Podobny obraz Uczestnictwo św. Józefa w Krzyżu (Kazanie pasyjne mówione w uroczystość św. Józefa d. 19 marca) - Ks. Antoni Langer SI    
 
KAZANIA O MĘCE PAŃSKIEJ
III. KAZANIE
UCZESTNICTWO ŚW. JÓZEFA W KRZYŻU (1)
KS. ANTONI LANGER SI
Treść: Krzyż i cierpienie jest drogą, którą mądrość Boża prowadzi wybranych swoich do świętości. W ogniu cierpień wewnętrznych ukształtowała się niezrównana świętość Józefa, osobliwie zaś wzrosły trzy jego cnoty: wiara, nadzieja i miłość. W męczeństwie Józefa św., podobnie jak i w męce Chrystusa, trzy przede wszystkim odznaczają się rzeczy: czystość jego cierpień, trwałość ich i pełność. – I. W czystości jego cierpień przebija się heroiczność wiary. Józef, choć sprawiedliwy i niewinny, jednak cierpi wiele, a cierpi, litując się nad ubóstwem i prześladowaniem Jezusa, którego w dziecięcej Jego postaci Bogiem być uznaje. – II. Trwałość cierpień, ani na chwilę nie opuszczających Józefa aż do końca życia, wydoskonala w nim niezachwianą nadzieję w Opatrzność Bożą. – III. Miłość wieńczy pełnię cierpienia. Ta miłość ku Chrystusowi Panu, która była w Józefie bardzo wielka, potęgowała niewypowiedzianie jego niekrwawe męczeństwo serca. – Zachęta do ufności w pomoc św. Józefa.

––––––––––––

"Przepowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszeniem, a Grekom głupstwem, lecz samym wezwanym... mocą Bożą i mądrością Bożą". 1 Kor. I, 23-24.

Tajemnica ukrzyżowanego Chrystusa, powód zgorszenia dla niewiernych Żydów, przedmiot wzgardy dla rzekomo oświeconych, a w gruncie rzeczy zaślepionych pogan, jest w oczach chrześcijanina arcydziełem mądrości i potęgi Bożej.

sobota, 17 lutego 2018

czwartek, 15 lutego 2018

Bp Józef Sebastian Pelczar: List pasterski na Wielki Post

Znalezione obrazy dla zapytania Bp Józef Sebastian Pelczar O obowiązkach katolików w naszych czasach i o potrzebie organizacji katolickiej.

Najmilsi Synowie i ukochane Córki w Chrystusie!

         Któż jest w znaczeniu duchownym tym gospodarzem, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia? Oto Bóg sam w Trójcy Świętej Jedyny. A co to za winnica, którą Gospodarz Niebieski zaszczepił i do której powołuje robotników? To Kościół św. katolicki. Bóg sam przyrzekł jeszcze w raju założyć tę winnicę; powtórzył tę obietnicę przez Patriarchów i Proroków, a spełnił ją przez Syna Swego Jednorodzonego, którego posłał na świat, iżby każdy, który weń wierzy, w Nim ufa, z Nim się łączy przez miłość i według Jego nauki żyje, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus Chrystus zrosił tę winnicę Krwią swoją, wyjednał dla niej nieustającą pomoc Ducha Świętego, uposażył ją w swoją prawdę, swoją łaskę, swoją władzę, swe widome kapłaństwo, tak iż śmiało odezwać się może: "Co jest com więcej miał czynić winnicy mojej a nie uczyniłem jej?" (Iz. V, 4).

Do tej winnicy wezwał Pan najprzód lud izraelski; ale ten lud, zaślepiony żądzami ziemskimi, krom niewielkiej liczby wybranych, wzgardził Chrystusem jako Boskim Mistrzem, odrzucił Go jako Zbawcę świata, zbuntował się przeciw Niemu jako Królowi dusz; toteż Apostołowie Jego i następni misjonarze zwrócili się do pogan, i najprzód Greków i Rzymian, a później inne narody wprowadzili za łaską Chrystusową do winnicy duchownej, do Kościoła katolickiego. O któż wypowie, ile każdy z tych narodów zawdzięcza Kościołowi świętemu! Wszakże w nim znalazł nie tylko prawdę Bożą, drogę zbawienia i żywot nadprzyrodzony, ale także oświatę, wolność, sprawiedliwość, braterstwo ludzi, ład społeczny, cywilizację chrześcijańską i postęp w każdym kierunku.

wtorek, 13 lutego 2018

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI CZYLI KSIĘGA BOSKIEJ NAUKI

Znalezione obrazy dla zapytania św. Katarzyna ze Sieny 
Jak dusza ta, pochwaliwszy Boga i złożywszy Mu dzięki, prosi Go, aby opowiedział jej o cnocie posłuszeństwa.


       Wtedy dusza ta, rozmiłowana aż do upojenia w prawdziwym i świętym ubóstwie, rozszerzyła się w najwyższej i wiecznej wielkości i przekształciła się w przepaści nieskończonej i niewymownej Opatrzności. Choć trwała w naczyniu swego ciała, zdawało się jej, że je opuściła, zaćmiona i zachwycona w Bogu ogniem Jego miłości. Utkwiła oko swego intelektu w boskim majestacie, mówiąc do najwyższego i wiecznego Ojca: Ojcze wieczny! Ogniu i przepaści miłości! O wieczna piękności, o wieczna mądrości, o wieczna dobroci, o wieczna łaskawości, o nadziejo, o ucieczko grzeszników, o szczodrobliwości niewymowna, o wieczne i nieskończone dobro, o oszalały z miłości! Więc potrzebujesz twego stworzenia? Tak, zdaje mi się; bo postępujesz z nim tak, jakbyś bez niego żyć nie mógł, choć Ty jesteś życiem, bo dajesz życie wszystkiemu i nic bez Ciebie nie żyje (por. J 1,3-4). Czemuż więc tak za nim szalejesz? Bo rozmiłowałeś się w tworze swoim, znajdujesz w nim upodobanie i rozkosz, upojony pragnieniem jego zbawienia. Stworzenie twe ucieka od Ciebie, a Ty je ścigasz. Oddala się, a Ty się zbliżasz; nie mogłeś związać się z nim ściślej, niż przyoblekając się jego człowieczeństwem.

niedziela, 4 lutego 2018

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA LUTY

 
W miesiącu lutym modlimy się o poznanie i posłuszeństwo woli Bożej oraz o zniszczenie herezji, restytucję kultu katolickiego i Wiary rzymskokatolickiej.

sobota, 3 lutego 2018

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LUTY


          „My Kościoła nie zwyciężymy rozumowaniem, ale psuciem obyczajów” uchwalili na zjeździe masoni. I poczęli siać niemoralność przez teatry, kina, książki, czasopisma, obrazy, rzeźby itd., i przez coraz to bardziej – za przeproszeniem – świńskie mody. Ileż dusz przez to ginie!!!... Ale niech pomną na „ostatnią modę...” w trumnie, niech do Niepokalanej się uciekają, a otrzeźwieją. Obecny Ojciec święty Pius XI sam ułożył następującą modlitwę do Niepokalanej o skromność w ubiorze i odpustem 300 dni ją ubogacił: „Maryjo, Niepokalana Dziewico, okryj nas płaszczem swojej świętości, jak się Kościół święty wyraża, abyśmy się okryli świętą czystością obyczajów, opierając się zgorszeniu, pochodzącemu przede wszystkim z nagannej mody w ubiorach, z czytania złych książek i przewrotnych gazet. Wyjednaj nam, abyśmy dobrym przykładem przyświecali, zwłaszcza w naszym obcowaniu z bliźnimi, w naszym stroju i wyborze książek i pism do czytania, abyśmy pod tym względem nie dawali zgorszenia. Ofiarujemy Ci te nasze mocne postanowienia, abyś je Boskiemu swemu Synowi przedłożyła w tym celu, żeby Go przeprosić i wynagrodzić za owe zgorszenia, na jakie w obecnych czasach patrzymy, często nawet wśród katolików, a które są zniewagą Boskiego Majestatu. Amen”.
„Rycerz Niepokalanej” 2(1926) 84.

wtorek, 30 stycznia 2018

Pro perfidis Judaeis


File:« Oremus et pro perfidis Judaeis ».jpg 

       Za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc. Wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby poznawszy światło prawdy, z ciemności swoich został wybawiony.

sobota, 27 stycznia 2018

Z Testamentu św. Franciszka z Asyżu


Podobny obraz 

      "A jeśli znaleźliby się bracia, którzy nie odmawialiby oficjum według reguły i chcieliby wprowadzić jakieś zmiany albo nie byliby katolikami, to wszyscy bracia, gdziekolwiek przebywają, spotkawszy któregoś z nich, obowiązani będą pod posłuszeństwem doprowadzić go do najbliższego kustosza tego miejsca, gdzie go znaleźli. A kustosz pod posłuszeństwem obowiązany jest strzec go pilnie we dnie i w nocy jak więźnia, aby nie mógł mu uciec, dopóki go we własnej osobie nie odda w ręce swego ministra. I minister pod posłuszeństwem obowiązany jest odesłać go przez takich braci, którzy będą go strzec we dnie i w nocy jak więźnia, dopóki nie przyprowadzą go do pana Ostii, który jest panem i opiekunem całego braterstwa, utrzymującym je w karności".

wtorek, 23 stycznia 2018

23 stycznia - św. Rajmunda z Penyafort, wyznawcy

Podobny obraz 
          Rajmund, urodzony między 1170 a 1175 r. w Villafranca del Panades w pobliżu Barcelony (Hiszpania), w starej szlacheckiej rodzinie katalońskiej Peñafort, był spokrewniony z królem Aragonii. W szkole katedralnej ukończył trivium i quadrivium. Już jako dwudziestoletni młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie, nie otrzymując za swoją pracę wynagrodzenia. W tym też czasie wydał swoje pierwsze monumentalne dzieło: Summę prawa, podręcznik dla studentów prawa. U swoich uczniów starał się formować zarówno serce, jak i intelekt. Obdarzony głęboką wiedzą i osobistą kulturą, odznaczał się gorliwością w formowaniu przyszłych kapłanów, dla których napisał Summę nauki, pełną duszpasterskiej mądrości. W trzydziestym roku życia wyjechał do Bolonii, aby kontynuować studia nad prawem kanonicznym i cywilnym, tam też uzyskał stopień doktora. W 1218 roku biskup Barcelony, Berengariusz IV z Palou, zakładając wyższą szkołę dla kształcenia kleru swojej diecezji, zaprosił do współpracy Rajmunda jako wykładowcę. Po powrocie do Barcelony w roku 1219 Rajmund został mianowany kanonikiem, archidiakonem i wikariuszem generalnym. Berengariusz równocześnie zaprosił dominikanów, których w 1220 roku przysłał św. Dominik. Rajmund rychło zaprzyjaźnił się z nimi tak dalece, że wstąpił do nich w 1222 roku. Było to osiem miesięcy po śmierci świętego założyciela tego Zakonu.

sobota, 13 stycznia 2018

PROŚBA O MODLITWĘ

Prosimy o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Katarzyny, aby mogła bez przeszkód wykonywać obowiązki swojego stanu.

wtorek, 9 stycznia 2018