POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 27 lutego 2016

O. Maksymilian Maria Kolbe - Regulamentum vitae (Regulamin życia)https://lagloriadelasantisimavirgen.files.wordpress.com/2016/02/the-immaculate-conception-with-the-eternal-father.jpg 
1) – Muszę być świętym jak największym.

2) – Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną – M. I. 3.

3) – Peccatum mortale vel veniale deliberatum a priori exclude – Jak największa chwała Boża, zbawienie i uświęcenie moje i innych jest (zawiera się, mieści się) w Woli Bożej. Spokój o przeszłość. – Gorącością wynagródź czas stracony.

4) – Nie opuszczę: a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) – Regula tua oboedientia (Posłuszeństwo twoją regułą) – Wola Boża przez Niepokalaną. Narzędzie.

6) – Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe, nie zwracaj uwagi.

7) – Semper quieta, amorosa actio (Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie).


8) – Serva ordinem, et ordo servabit te (Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa).

9) – Praeparatio, actio, conclusio (Przygotowanie, działanie, skutek).

10) – Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej: czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, wszystkie actiones (myśli, słowa, uczynki) i passiones (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje: niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naruszyć).

Jesteś narzędziem w Jej ręku, więc czyń to tylko, co Ona chce: wszystko z Jej ręki przyjmij. Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz.

Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i twoich Jej pozostaw.

Nic sobie, ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej.

Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią, tak jak i Ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego.

Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci się podoba.

11) – Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat (Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia) (por. Flp 4,13).

12) – Życie wewnętrzne: Totus primo sibi et sic totus omnibus (idem in exer[citiis] spir[itualibus] a[nno] 1920 m[ense] Septembri) - Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich – (to samo w czasie ćwiczeń duchownych 1920 roku w miesiącu wrześniu).