POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 29 sierpnia 2017

Modlitwy do św. Ojca Dominika

Znalezione obrazy dla zapytania św. DominikModlitwa I

      O Święty Ojcze Dominiku, wodzu i książę zakonników, nadziejo i pociecho wszystkich do ciebie całem sercem wołających, twojej najświętszej protekcyi pokornie polecam się, ażebyś dla zacności zasług twoich od wszystkich przeciwności raczył mię bronić i z twojej obfitej pobożności uprosił mi dar łez i skruchy, ażebym godnie i serdecznie mógł opłakać tak wielkie złości moje, któremi od młodości mojej najmilszego Pana Jezusa częstokroć obrażałem. O latorośli w domu Bożym wielkie pożytki czyniąca! O naczynie złotem pełne, drogiemi kamieniami ozdobione, według serca Bożego obrane i niezliczonemi łask darami jak perłami kosztownemi obdarzone! Ciebie proszę i pod twoją protekcyę całem sercem się oddaję, błagając, abyś o mnie nędznym grzeszniku raczył pamiętać przed Bogiem, aby mi wszystkie występki moje łaskawie odpuścił, w pokucie i życiu pobożnem utwierdził, wreszcie do społeczeństwa błogosławionych dojść dozwolił, gdziebym się z tobą mógł cieszyć i wychwalać Boga na wieki. Amen.

Modlitwa II

O najchwalebniejszy i najświętszy Ojcze i Patryarcho Dominiku święty, którego duszę tak przeniknęły Rany Pana i Zbawiciela naszego za nas na krzyżu umarłego, iż nigdy ich z pamięci spuścić nie mogłeś, ale z nieoszacowanym pożytkiem twoim ustawicznie one rozmyślając różnemi sposobami, nabyłeś przez to rozlicznych cnót i ugruntowałeś w czystem sercu twojem gorącą wdzięczność za nie ku Stwórcy i Odkupicielowi twojemu. Upadam ja dziś, nędzny grzesznik, do nóg twoich, Patronie i Opiekunie mój jedyny, i proszę usilnie, racz mi zjednać u Stwórcy mojego, abym się nieustannie w ranach Jezusa przeglądał. niech Jego nieskończone miłosierdzie oderwie wszystkie stworzenia od oczu moich, a postawi mi w myśli jednorodzonego Syna Bożego u słupa za grzechy moje okrutnie usieczonego, koroną cierniową nielitościwie skłótego, do krzyża gwoźdźmi sromotnie przybitego, wszystkiego zelżonego i zranionego, abym tym najboleśniejszym widokiem przejęty, do niczego już w życiu nie przykładał serca mego, ale aby sam tylko we mnie żył Ukrzyżowany mój Zbawiciel; oraz abym ciebie, o Patryarcho święty, w tem naśladując na ziemi, z owoców Męki Jezusa mógł się z tobą cieszyć w Niebie na wieki. Amen.

Modlitwa prosząca o dar nabożeństwa
do Najśw. Maryi

O najświętszy Ojcze i Patryarcho Dominiku, którego serce zawsze z Bogiem złączone, przenajchwalebniejszej Królowej nieba i ziemi, przeczystej Maryi ze wszystkich sił służyło i Onę jedynę jako jedyną Matkę i Opiekunkę najgorętszą miłością kochało. Ojcze najmilszy, który wzajemnie ukochany byłeś od Najświętszej Maryi i wybrany przez Nią do ogłaszania światy ku nawróceniu grzeszników Jej ulubionej różańcowej modlitwy, błagam cię z pokorą o przyczynę do Stwórcy mojego, aby mię za skuteczną modlitwą twoją darem nabożeństwa ku tej Pannie przenajświętszej ubogacić raczył, aby się serce moje ku Niej rozmiłowało, jej wiernie służyło i Ją gorącym afektem wychwalało, abym za przyczyną twoja, święty mój Patryarcho, nie przestawał wielbić tej Matki miłosierdzia różańcową modlitwą, a w ostatni moment życia mojego mógł do Niej zawołać z ufnością: Zdrowaś Marya, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion Owoc żywota Twojego Jezus — módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa o wszelkie dary

O najchwalebniejszy Ojcze Dominiku święty, tak wielkiemi od Boga, któremuś ze wszelkich sił Twoich służył, opatrzony darami, z których jasnego widzenia dziś się z Aniołami cieszysz i cieszyć się będziesz na wieki; proszę cię, ukochany Patronie i Opiekunie mój, niech za twoją przyczyną żyję i umieram w świętej wierze rzymsko-katolickiej; niech będę ozdobiony szatą miłości, roztropności i posłuszeństwa; niech wstrzemięźliwością, czystością i życiem umartwionem umiem unikać sideł i zdrad świata, ciała i czarta; niech zamiłuję życie pracowite dla Nieba i prawdziwą pokutę oraz chętne znoszenie i przyjmowanie krzyżów wszelkich i umartwień dla zgładzenia moich win i przestępstw. Niech dobra, które mam, niemającym chętnie udzielam; których zaś nie mam, u mających pokornie upraszam; niech niczego bliźniemu nie zazdroszczę, poprzestają na tym, co mi Bóg udzielać raczy i za wszystko Mu serdecznie dziękuję. Niech wszystkie zmysły moje mam na pilnej straży, sumienie w czystości trzymam, w uczynkach dobrych codziennie się pomnażam, życie w bogobojności zakończę. O spraw to wszystko przyczyną swoją u Boga, o święty Patryarcho Dominiku, i daj, abym wspólnie z tobą mógł wychwalać Zbawiciela mego przez nieskończone wieki. Amen.

Źródło: „Róża duchowna”.