POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 28 marca 2015

Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach - Bp MICHAŁ NOWODWORSKI


Katolik miłuje swój Kościół, gdyż ma niewzruszoną pewność wiary, że Kościół został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla tego, aby niósł wszystkim ludziom dary Odkupienia. Mocą swego początku Boskiego Kościół istnieje i działa odpowiednio do swego zadania. Jako nieomylny nauczyciel objawienia chrześcijańskiego, Kościół powołany jest do nauczania wszystkich ludów i wszystkich czasów. Uzbrojony zaś jest najoczywistszymi i niezliczonymi dowodami swego posłannictwa nadziemskiego; żaden umysł prawy, po szczerym i gruntownym zbadaniu owych dowodów, nie może odmówić im uznania. Kościół opowiada po wszystkie czasy, że on i tylko on daje duchowi ludzkiemu to, czego duch ten najmocniej pragnie i poszukuje, – prawdę; że tylko jego nauka wyjaśnia wielkie kwestie bytu i rozwiązuje pytania, nie znajdujące dla siebie rozwiązania poza sferą myśli chrześcijańskiej. Kościół na koniec daje sercu ludzkiemu to, czego człowiekowi najbardziej potrzeba – siłę moralną i pokój Boży.

Katolik zna to posłannictwo Kościoła; czuje on i wie, że tylko w Kościele tkwią siły, mogące ugruntować szczęście jednostek, rodzin i ludów, że tylko z tej strony można oczekiwać skutecznej zarady na niezliczone choroby i niebezpieczeństwa kultury nowoczesnej. Katolik wie o tym wszystkim, i dlatego doznaje bolesnego uczucia, widząc Kościół wystawionym na pociski wszelkiego rodzaju. Katolik niezłomnie wierzy, że Kościół jest instytucją Bożą dla zbawienia świata i Oblubienicą Odkupiciela, zmartwychwstałego i królującego w pełni majestatu Bożego po prawicy Ojca, – i stąd nasuwa mu się niekiedy pytanie: dlaczego Kościół ten tak bywa zapoznawanym? dlaczego ma tylu nieprzyjaciół? Ta boleść i to cierpienie katolika wierzącego jest naturalnym, zupełnie uprawnionym objawem miłości do Kościoła; to cierpienie wszakże powinno służyć za podnietę do tym silniejszego i głębszego zjednoczenia się z Kościołem, do tym wytrwalszego spełniania jego praw świętych. Bóg bowiem przy przeprowadzaniu planów swoich zostawił człowiekowi obszerne pole do swobodnego współdziałania. Mniej uprawnionym, jakkolwiek łatwo dającym się objaśnić, jest pytanie, nacechowane zwykle pewnym zwątpieniem i trwogą, – dlaczego Kościół pomimo swego posłannictwa Bożego, ma tylu nieprzyjaciół?

piątek, 27 marca 2015

PROŚBA O MODLITWĘ

Bardzo prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "O pojednanie z Panem Bogiem ojca w sakramencie pokuty oraz szybki powrót do zdrowia matki, jeśli taka jest wola Boża".

czwartek, 26 marca 2015

PROŚBA O MODLITWĘ

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia o. Eugeniusza. Bóg zapłać!

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

W każdy czwartek modlimy się w intencji kapłanów i kleryków. 

 
MODLITWA ŚW. TERESY Z LISIEUX O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW

   O Jezu, Wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego Świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

sobota, 7 marca 2015

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA MARZEC

Papież Pius XII -  Jesteście głowami rodzin!

Alokucja do ojców, wygłoszona 18 września 1951 r.

Z przepełniającą serce radością pragniemy powitać przybyłą do Nas pielgrzymkę ojców rodzin. Ileż razy, przy najróżniejszych okazjach, przypominaliśmy o świętości rodziny, o jej prawach i obowiązkach jako podstawowej komórki społeczeństwa! Jej życie, zdrowie, prężność i aktywność zapewniają życie, zdrowie, prężność i aktywność całemu społeczeństwu. To Bóg powołał do istnienia rodzinę, On nadał jej godność oraz funkcje społeczne, to przed Nim jest ona odpowiedzialna za wypełnianie swoich obowiązków. Jej prawa i przywileje są zatem najświętsze i niezbywalne. Rodzina ma obowiązek względem Boga i społeczeństwa bronić, potwierdzać oraz działać na rzecz przestrzegania tych praw i przywilejów, nie tylko dla swego własnego dobra, ale i dla chwały Boga oraz pomyślności całej społeczności.
Ileż razy słyszymy pochwały pod adresem matki, nazywające ją sercem, słońcem rodziny! Lecz jeśli matka jest sercem rodziny, ojciec jest jej głową, z czego wynika, iż jej zdrowie i powodzenie zależy od jego cnót i jego zapobiegliwości. Umiłowani synowie, wy zdajecie sobie sprawę z konieczności – z tego przecież powodu przybyliście tu – by ojcowie rodzin znali swe osobiste, społeczne i chrześcijańskie zadania, jakie zostały im powierzone, by znali swoje przyrodzone obowiązki. Przybyliście tu, by prosić o radę i błogosławieństwo Wspólnego Ojca, Głowę wielkiej ludzkiej rodziny.
Oczywiste jest, że waszym głównym obowiązkiem w sanktuarium domu rodzinnego jest zapewnić, z należnym szacunkiem i doskonałością, na ile to dla człowieka możliwe, jedność, integralność, naturalną hierarchię, która jednoczy członków rodziny – dla ochrony jej bytu materialnego i moralnego, dla ochrony jej świętości. Obowiązek ten obejmuje obronę i propagowanie jej słusznych praw, na pierwszym miejscu prawa do czynienia zadość obowiązkom wobec Boga, do budowy chrześcijańskiego społeczeństwa w pełnym sensie tego słowa, następnie obronę praw ro­dziny przeciw atakom czy wpływom zewnętrznym, skierowanym przeciwko czystości i wierze. Macie prawo żądać od władz cywilnych, politycznych czy kulturalnych środków nieodzownych do swobodnego wykonywania waszych obowiązków.

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA MARZEC

W miesiącu  MARCU  modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o pomoc i łaskę Bożą dla rodzin wielodzietnych" .

PROŚBA O MODLITWĘ

Bardzo prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "Prośba o modlitwę w intencji zdrowia ks. Tomasza J. (Włochy)".