POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 30 lipca 2020

Innocenty IV: Po zdjęciu z oczu pogan...


Obraz może zawierać: 1 osoba
         Po zdjęciu z oczu pogan, ongiś, zasłony błędu i ustąpieniu z ich serc mrożącej zimy niewiary, nastała urocza wiosna, strojna porywającym pięknem won­nego kwiecia.

Kościół wpierw pusty i niepłodny wypełnił się ro­dzącym się mu potomstwem odznaczającym się pobo­żnością i opasanym zbroją męstwa, które jak wiosen­ne kwiaty rozsiewało wokół siebie miłą woń cnót, a za Bożą pomocą pomnażało zasoby owoców uczciwości.

I tak rozrosły się niezliczone zastępy jego synów, a namioty jego pokryły ziemię od morza do morza. Rozległ się głos synogarlicy, głos żalu i boleści, a dzika okrutność tyranów, złagodzona, przemieniła się cu­downie na łzy pokuty, gdy, za przyczyną Tego, który niepojęty jest w swoich dziełach, skazała na zatratę pogańskie bożyszcza.

Niech się raduje więc z tego Kościół, który odrzuciwszy hańbę niepłodności, wydawać począł żyzne i zbawienne plony, czym przystrojony, zaślubił Tego, który zanim go wybrał spośród narodów zostawił go samotnym.

wtorek, 28 lipca 2020

Św. Bonawentura: Trwający w grzechu przyjmują sakrament, lecz nie przyjmują istoty sakramentu


Obraz może zawierać: 1 osoba
         Trwający w grzechu przyjmują sakrament, lecz nie przyjmują istoty sakramentu, to znaczy łaski Chrystusa i Jego Boskiej miłości. Przy spożywaniu czują smak, ale postacie sakramentalne nie wzmacniają ich ducha; idą do żołądka, lecz nie wchodzą do duszy; są połykane, jak przez zwierzę, nie zmieniają się, i nie ożywiają duszy, ani się z nią nie łączą i w nią się nie wcielają. Przeciwnie sam Chrystus, pełny obrzydzenia, wypluwa takiego człowieka, jak cuchnącego trupa na pożarcie zwierzętom i ptakom, gdy nieszczęśliwą duszę wydaje szatanowi na mękę. Dlatego napisano o Judaszu: ,,A po spożyciu chleba wszedł w niego szatan" (J 13, 27). Jeżeli jesteś uwikłany w takie grzechy, uważaj, abyś z jakiegoś powodu lub konieczności nie odważył się przystąpić do ołtarza bez należnego żalu, woli pokuty i uprzedniej spowiedzi, bo ,,straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego" (Hbr 10, 31).

sobota, 25 lipca 2020

czwartek, 23 lipca 2020

Nowy podwójny numer "Rycerza Niepokalanej" nr 4-5/AD 2020

      Pragniemy poinformować szanownych Czytelników o ukazaniu się nowego numeru pisma Militia Immaculatae - "Rycerz Niepokalanej" na miesiąc lipiec i sierpień. Cena wydruku pisma to 10 zł plus koszty przesyłki.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: glostradycji@blogspot.com 

Z Panem Bogiem! Redakcja

wtorek, 21 lipca 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o pokój duszy śp. Roberta w siódmą rocznicę Jego śmierci oraz za duszę niedawno zmarłego śp. Henryka".

niedziela, 19 lipca 2020

Niedziela siódma po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SI 
Dwa bardzo ważne upomnienia daje Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii świętej. Pierwsze, abyśmy się nie dali odwodzić od prawdy katolickiej i strzegli się pilnie fałszywych nauczycieli, którzy pod pozorem pobożności chcieliby nas pobałamucić i od jedności z Kościołem rzymskokatolickim oderwać. Drugie, abyśmy wiarę Chrystusową nie tylko w ustach mieli i słowy wyznawali, ale także okazywali w uczynkach i życiu bogobojnym. Jedno i drugie rozważmy w krótkości.

Stary i chytry nieprzyjaciel rodu ludzkiego, diabeł, różnymi, stosownie do okoliczności, sposobami, ludzi od zbawienia odwodził i odwodzi. W dawnych, przed Chrystusowych czasach, gdy pomiędzy poganami zatarło się poznanie prawdziwego Boga, sam się na miejscu Boga postawił i wiemy, że Boskie sprawy przedrzeźniając, na wielu miejscach cześć Boską odbierał. Tam zaś, gdzie istniała znajomość prawdziwego Boga, inną drogą dążył do przewrotnych zamysłów swoich.

sobota, 18 lipca 2020

Ks. Bronisław Markiewicz, fragment książki: Ćwiczenia duchowne


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i garnitur
              Miłosierdzie Pańskie jest w prawdzie nieskończone, atoli czyny tego miłosierdzia, czyli zmiłowania Pańskie, są skończone. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Nie przedstawiajmy sobie tedy Boga tylko w połowie. Bóg obiecał miłosierdzie, ale tylko tym, którzy się Go boją, jak śpiewała Matka Boska: „Miłosierdzie Jego od narodu do narodu bojącym się Jego“. Bóg miłosierny czeka na poprawę grzeszników tylko do czasu pewnego. Gdyby czekał na poprawę ludzi, którzy korzystają z miłosierdza, aby Boga obrażać dalej, toby to nie było miłosierdziem, ale brakiem sprawiedliwości. Niema miłosierdzia dla nadużywających go. Dla zuchwalców zatwardziałych pozostaje tylko sprawiedliwość.

Ks. Bronisław Markiewicz, fragment książki: Ćwiczenia duchowne

wtorek, 14 lipca 2020

Prośba o modlitwę

      Prosimy o modlitwę w następującej intencji:  "Proszę o modlitwę do Boga w Trójcy Jedynego i Maryi Panny za mojego syna Dominika o łaskę prawdziwej wiary dla niego i uzdrowienie jego nie pracujących nerek.Dziękuję  Krzysztof".

niedziela, 12 lipca 2020

Niedziela szósta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SIEwangelia dzisiejsza stawia nam przed oczy wielką dobroć i miłosierdzie opatrznego Boga i zarazem poucza, czego potrzeba z naszej strony, abyśmy sobie na owo miłosierdzie Pańskie zasłużyli.

Żal mi tego ludu – mówi Pan Jezus, a mówi to, zanim Go o cokolwiek proszono. I nie tylko tak mówi, lecz zarazem pyta uczniów, ile chleba mają. Czego zaś brakowało, tego dołożył Boską mocą swoją. Widać stąd, jakim jest Pan Bóg nasz, co czyni i co może. Z natury swej jest miłosierny, w sprawach dobrotliwy, co do możności wszechmogący. Ponieważ jest miłosierny, chce nas ratować; ponieważ jest wszechmogący, może nam dopomóc; ponieważ jest dobrotliwy, nie opuści nas w niedostatkach naszych. Nie zapomni o swym stworzeniu, chociaż my o Nim często zapominamy; daje, choć nie prosimy, a daje więcej niźli żądamy; dać może i tam, gdzie niczego nie ma i rozmnożyć może, gdzie mało jest; albowiem ma wiele sposobów, którymi żywi stworzenia swoje. Zwyczajną drogą, przez którą potrzeby doczesne zaopatruje, jest praca nasza i ten sposób zdobywania chleba sam Bóg postanowił, gdy mówił do Adama: W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba (Rodz. III, 19). 

niedziela, 5 lipca 2020

Niedziela piąta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SIEwangelia dzisiejsza nie jest trudna do wyrozumienia, ale dla niejednego zdaje się być trudna do spełnienia, zwłaszcza w tych naszych nieszczęśliwych czasach, które tu Pan Jezus jawnie gani i potępia. Tyle się bowiem dziś namnożyło gniewu, nienawiści, nawet mężobójstwa zwłaszcza po miastach, że kto to wszystko pilnie rozważy i przypatrzy się ohydnym obyczajom, jakie zapanowały, i porówna je z tym, czego Pan Jezus uczy w dzisiejszej Ewangelii, ten przyznać musi, żeśmy tak daleko odstąpili nie tylko od chrześcijańskiej, ale nawet od faryzejskiej sprawiedliwości, iż się żadną miarą Królestwa niebieskiego spodziewać nie możemy. Wyraźnie bowiem mówi Zbawiciel: Jeżeli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej, niż nauczycielów starozakonnych i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. A jakaż to była sprawiedliwość faryzeuszów? Oto gdy oni jałmużny dawali, kazali przed sobą trąbić, aby ich każdy widział. Gdy pościli, zasępiali oblicza swoje i okazywali kwaśne miny, aby można było poznać, że się umartwiają. Gdy się modlili, wystawali na ulicach, aby ich miano za świętych i sprawiedliwych. Mówili dobrze, ale sami tego nie czynili. Dla ustaw ludzkich opuszczali przykazanie Boże. 

sobota, 4 lipca 2020

Rycerstwo Niepokalanej: List na lipiec


LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA – Adonai Modlitwa Litania 
Lipiec - poświęcony Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa            


       O uległości ducha       Dużo mówi się i rozprawia, szczególnie w naszych czasach, o wolności i niezależności. Bynajmniej nie przeczę, że pewna miara wolności należy się i jest potrzebna każdemu człowiekowi jako istocie rozumnej i obdarzonej wolną wolą; owszem, twierdzę, że to co nam mówi Pismo Święte o wolności synów Bożych, którą nas Chrystus Pan nasz obdarzył, stawszy się posłusznym aż do śmierci i przyjąwszy postać sługi, bynajmniej nie jest tylko czczym słowem, bez znaczenia i treści. Mimo to wszystko wszelka wolność musi mieć koniecznie pewne nieprzekraczalne granice, bo człowiek jest tylko stworzeniem i dlatego też z natury swojej zależny jest od Stwórcy swego. Ta nasza zależność od Pana Boga jest dwojaka:

piątek, 3 lipca 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę w intencji pomyślnego rozwiązania spraw rodzinnych".

środa, 1 lipca 2020

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA LIPIEC


W lipcu modlimy się w intencji:

O królowanie Najświętszego Serca Pana Jezusa na świecie, a szczególnie w  Polsce.

Zadaniem członków Bractwa w lipcu jest codzienne odmawianie Litanii do Krwi Przenajdroższej.