POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 30 sierpnia 2018

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA NAJŚW. MARJI PANNY


Nowenna do Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaczyna się 30 sierpnia.
Nowenna do Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaczyna się 30 sierpnia.
Dzień 1-szy.

       Jak jutrzenka jest końcem poprzedzającej jej nocy, tak narodzenie Marji było końcem naszych smutków, a początkiem wesela (Rup. In Cont. L. VI), które ogarnia głównie serca Jej sług. Aby być sługą N. Marji Panny, trzeba się starać poprawić życie, unikać okazji do grzechów, mając szczerą wolę nieobrażania Boga, czcić Ją codziennie jaką modlitwą i uciekać się do Niej w potrzebach. Najśw. Dziewica nie potrzebuje naszych usług dla siebie samej, jeżeli pragnie mieć stosunek z nami, to jedynie, by nam czynić dobrze. Marja, mówi św. Andrzej z Krety, jest bardzo wdzięczna i hojnie odpłaca każdy akt czci i miłości Jej składany.

wtorek, 28 sierpnia 2018

niedziela, 26 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela czternasta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Niedziela czternasta po Zielonych Świątkach 

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej Większej
KS. JAKUBA WUJKA SI

OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


Niedziela czternasta po Zielonych Świątkach 

Najgłówniejszą chorobą naszą na świecie jest to, że siebie samych nazbyt miłujemy. Z tego źródła wszystko złe wynika, mianowicie, że albo nas tylko rzeczy doczesne obchodzą, a o duchowe i niebieskie nie dbamy; albo na obie strony się chyląc, chcemy służyć razem i Bogu i światu; albo przynajmniej przede wszystkim staramy się o rzeczy doczesne, a duchowe na sam koniec zostawujemy. Przeciw temu trojakiemu złemu ostrzega nas Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii. A naprzód przeciwko tym, którzy na obie strony chromają: Nikt nie może dwom panom służyć. I znowu: Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dalej, przeciwko tym, którzy wszystkie swoje myśli, chęci i pragnienia w marnym nabywaniu grosza i rzeczy doczesnych utopili: Nie troszczcie się, co byście jedli, ani czym byście się odziewali. Na koniec przeciwko tym, którzy w szukaniu rzeczy doczesnych są bardzo gorliwi, a za to leniwi w nabywaniu duchowych skarbów: Szukajcie naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a reszta będzie wam przydana. Rozważmy nieco lepiej trzy powyższe upomnienia Boskiego Nauczyciela.

środa, 22 sierpnia 2018

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny


Image
         Cześć do Niepokalanego Serca Maryi sięga korzeniami XVII w. Już wtedy z Bożego oświecenia i ducha wiary propagował je św. Jan Eudes (1601-1680) misjonarz Normandii, Bretanii i Burgundii. Swoje prace misyjne i apostolskie oddał pod opiekę Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi.

Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła M.B. Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo M.B. Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków. 


W objawieniu "Cudownego Medalika Matki Bożej Niepokalanej", jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu. 

niedziela, 19 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela trzynasta po Zielonych Świątkach


 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––


Niedziela trzynasta po Zielonych Świątkach

Dziesięciu trędowatych, o których wspomina Ewangelia święta, wyobraża cały rodzaj ludzki, jeszcze w Adamie skażony trądem grzechu pierworodnego. Lecz nadto każdy z owych dziesięciu znamionuje poszczególny rodzaj grzechu, niejednokrotnie karany od Boga chorobą trądu. Pierwszy więc trędowaty oznacza ludzi pysznych, czego mamy przykład w królu Ozjaszu. Ten bowiem, gdy przez zarozumiałość porwał się do spraw kapłańskich i chciał Panu Bogu kadzidło ofiarować, został okryty trądem i aż do śmierci go się nie pozbył (II Paral. XXVI). Jako cechą trędowatych jest opuchnięcie skóry, tak każdy pyszny nadęty jest, i Bogu i ludziom obmierzły. Jedna pycha – to próżność w ubiorze, w zbytniej dbałości o urodę, w wystawności; druga – to wywyższanie się ze zdolności, talentu, bogactwa, urodzenia: oba rodzaje są jako trąd zaraźliwe.

Drugi trędowaty jest wyobrażeniem ludzi chciwych. Są oni jako uczeń i sługa Elizeusza proroka, Giezy, który pożądaniem pieniędzy usidlony, pomimo zakazu pana swego, wziął dary od uzdrowionego cudownie Naamana Syryjczyka, lecz za karę i trąd jego przejąć musiał (IV Król. V). A jako trędowaci ustawicznie mają pragnienie i ciągłego swędzenia doznają, tak również i chciwy, im więcej ma, tym więcej pragnie i nigdy się nasycić nie może, a przychodząc do pieniędzy środkami nie zawsze godziwymi, innym zły przykład i zgorszenie daje.

piątek, 17 sierpnia 2018

Żywot świętego Jacka Odrowąża, Wyznawcy(Żył około roku Pańskiego 1257)


        Święty Jacek, brat błogosławionego Czesława Odrowąża, urodził się około roku 1183 we wsi Kamień na Śląsku Opolskim. Początkowe nauki pobierał wraz z bratem w szkole katedralnej w Krakowie, po czym udali się na dalsze studia zagranicę, najpierw do Pragi, a potem, zapewne za radą swego stryja Iwona, na uniwersytet paryski, gdzie studiowali teologię i filozofię; stamtąd udali się do Włoch na uniwersytet boloński, na studia z zakresu prawa. Było to w latach 1209 i 1214. Zdobywszy stopnie akademickie powrócili do kraju i przyjęli z rąk biskupa krakowskiego błogosławionego Wincentego Kadłubka święcenia kapłańskie, a wkrótce potem otrzymali od niego kanonie przy katedrze krakowskiej. 

W roku 1216 nastąpiły na krakowskiej stolicy biskupiej ważne zmiany: błogosławiony Wincenty Kadłubek zrezygnował z urzędu, a jego następcą został wybrany Iwon Odrowąż. Wybór był jednomyślny, mimo to jednak Stolica Apostolska odmówiła prośbie księcia i kapituły o przyjęcie rezygnacji błogosławionego Wincentego. Gdy i ponowna prośba nie odniosła skutku, w roku 1218 udał się do Rzymu celem ostatecznego załatwienia sprawy sam Iwon, zabierając z sobą obu synowców, Czesława i Jacka. 

środa, 15 sierpnia 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto Wniebowzięcia N.M.P, wygłoszone 15 sierpnia 2018 r.(Kraków)


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

Umiłowani w Chrystusie!
       Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to święto wielkiego tryumfu naszej Pani i Matki Bożej Maryi Niepokalanej. Jest ten tryumf tym większy, im większa była uniżoność i skromność Maryi Niepokalanej. Gdy spojrzymy na Jej całe życie, widzimy skromną służebnicę Pańską, która we wszystkim chciała służyć Panu Bogu. Ona chciała służyć, i przez to że służyła Ona doskonale, że wypełniała wolę Bożą doskonale, dlatego stała się pożytecznym, najdoskonalszym narzędziem do współpracy z wolą Bożą, do realizacji planów Bożych. Widzimy to w Ewangelii dzisiejszej, kiedy Maryja Niepokalana, będąc brzemienną, poszła do Elżbiety, krewnej swojej, by jej pomagać i jej usługiwać. Ona, która sama była w stanie błogosławionym, służyła swojej krewnej, i nie tylko jej służyła, ale przyniosła Boga żywego, Zbawiciela, w swoim łonie, swojej krewnej Elżbiecie.

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI


       Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Boże, któryś serca ludzi światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu wszystko co dobre poznać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, cieszę się i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Przez tą miłość najczystszą i najgorętszą jaką pałało Twe Serce, o Maryjo od pierwszych chwili istnienia mego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością do Boga i ku ludziom. Udziel im również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.


Zdrowaś Maryjo...

O Matko pięknej miłości, zapal me serce żarem serca Twego. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębiona przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Najświętszemu Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.

niedziela, 12 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dwunasta po Zielonych Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela dwunasta po zesłaniu ducha świętego tradycja katolicka 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela dwunasta po Zielonych Świątkach

Każdy człowiek pragnie szczęścia, dąży do szczęścia. Wszystkie sprawy i prace ludzkie do tego zmierzają, aby ich błogosławionymi i szczęśliwymi uczynić, aby coś takiego otrzymać, czym by się serca zadowoliły i nasyciły. Niestety, bardzo wielu szczęścia swego źle szuka i bierze cień za rzecz, kłamstwo za prawdę, fałszywe i zawodne dobra doczesne za prawdziwe i trwałe. Tymczasem żadna rzecz na świecie nie może zapełnić serca ludzkiego, albowiem najwyższym i jedynie prawdziwym dobrem naszym jest tylko Pan Bóg. Niechaj jakie kto chce zgromadza majętności, bogactwa, dostatki, dostojeństwa, rozkosze i wesela tego świata, jego serce zawsze jeszcze czegoś więcej będzie pożądało. A dlaczego tak? Odpowiada na to Augustyn święty: Stworzyłeś nas, o Boże, dla siebie, przeto nie jest, ani może być spokojne serce nasze, dopóki nie dojdzie do Ciebie i nie spocznie w Tobie. I dlatego błogosławione były i szczęśliwe oczy Apostołów, bo dał im Pan Jezus to, że Go widzieli ze sobą obcującego, słuchali nauczającego, oglądali cuda czyniącego i cudownie na górze przemienionego i chwalebnie zmartwychwstałego i wstępującego do nieba. Jednak nie dlatego tylko byli szczęśliwi, że Zbawiciela cieleśnie widzieli, bo tak mieli Go przed oczyma i Annasz i Kajfasz i Piłat i Herod i mordercy Jego, a przecież na nic im się to nie przydało. Ale dlatego ich tu błogosławionymi nazywa, że widzieli Go widzeniem duchowym, przez wiarę; a oglądając Go oczyma, w Niego sercem uwierzyli ku usprawiedliwieniu i usty wyznali ku zbawieniu.

Tego błogosławieństwa, które daje nadzieję posiadania Boga na wieki, i my, chrześcijanie, jesteśmy uczestnikami; albowiem otrzymaliśmy przez łaskę chrztu świętego takie oczy, przy pomocy których to widzimy, czego żaden rozum ludzki dosięgnąć nie mógł i czego żaden z mocarzów świata sam nie poznał; dostaliśmy takie uszy, które słyszą to, co od początku świata było zakryte. Bo oto naprzód widzimy i słyszymy z Ewangelii świętej, iż grzech pierwszych rodziców naszych, w którymeśmy się wszyscy urodzili synami gniewu i potępienia, już przez śmierć Chrystusa jest zgładzony i że już się Pan Bóg z nami pojednał. Widzimy i słyszymy, że się Pan nieba i ziemi stał Ojcem naszym, do którego śmiemy wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Widzimy i słyszymy, że się Syn Boży stał bratem naszym, bo tak mówił do Magdaleny: Idź do braci mojej, a powiedz im, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego (Jan XX, 17). Widzimy i słyszymy, że tenże Syn Boży jest Królem, Obrońcą i Opiekunem naszym. Oto król twój przyjdzie tobie ubogi, sprawiedliwy i Zbawiciel (Zach. IX, 9), że On jest Kapłanem naszym i Orędownikiem przed Ojcem niebieskim, że wstąpił do nieba, aby tam przed obliczem Ojca wstawiał się za nami; przeto chociaż grzeszyć nam nie wolno, to jednak gdy upadniemy, nie rozpaczamy i nie tracimy nadziei, gdyż Pan Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze. Widzimy dalej i słyszymy, że niebo dla nas jest otwarte, że w domu Ojca niebieskiego jest mieszkania dosyć, że Zbawiciel powtórnie przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie i On jest, abyśmy jedli i pili u stołu Jego, to jest, abyśmy zażywali wiecznych rozkoszy w świętym Królestwie Jego. Znamy też i widzimy drogę, która nas niezawodnie zawiedzie do nieba. Dokąd Ja idę, wiecie i drogę wiecie... Jam jest droga i prawda i żywot (Jan XIV, 4. 6). A w dzisiejszej Ewangelii także nam owa droga wskazana: To czyń, a będziesz żył: Będziesz miłował Pana Boga twego... a bliźniego twego jak siebie samego. Na koniec widzimy i słyszymy, że nas Bóg wzywa i ciągnie do siebie: naucza, upomina, grozi i cieszy i wszelakim sposobem przywodzi nas do żywota wiecznego. Zaprawdę, wielkie rzeczy nam uczynił, prawdę swą i tajemnice swoje nam objawił. Tylu królów i proroków przed Chrystusem pragnęło widzieć i oglądać to, co my wiemy i na co patrzymy, a nie oglądali, chyba tylko w proroctwach, których jasno nie rozumieli.

czwartek, 9 sierpnia 2018

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianneya

Podobny obraz


Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Marii Vianneyu dałeś nam wzór pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich Twoich księży, aby byli kapłanami według Bożego Serca. Pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. 

Święty Janie Mario Vianneyu, Patronie kapłanów
 - módl się za nami!

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (6-14 sierpnia)

Podobny obraz 
Psalm (z tekstów liturgicznych):

Błogosławionaś, Panno, między niewiastami - albowiem wielkie rzeczy Pan uczynił tobie.
Wszystkie ziemi narody ciebie błogosławią - a wszystkie pokolenia twoją chwałę głoszą.
Wyniesiona zostałaś nad chóry anielskie - Pan ci włożył na skronie królewską koronę.
Cieszą się Aniołowie z twego wniebowzięcia - radośnie chwalą Pana, że wśród nich królujesz.
O Panno wniebowzięta, wszystka pełnaś wdzięku - piękna jesteś jak księżyc, jak słońce jaśniejesz.
Chwała twoja z ust ludzi nigdy już nie zejdzie - boś w swym łonie nosiła Zbawiciela świata.
Wszyscy pieśnią dziękczynną wysławiajmy Boga - który wsławił Maryję w niebie i na ziemi.

Antyf. - Błogosławiona Panna Maryja została wzięta do nieba: radujcie się wszyscy, albowiem z Chrystusem króluje na wieki.
W. Wywyższona jesteś, Rodzicielko Boża.
O. Ponad chóry anielskie w królestwie niebieskim.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, któryś niepokalaną Dziewicę Maryję, Rodzicielkę Syna swego, z ciałem i duszą wziął do nieba, spraw to, prosimy, abyśmy nieustannie zwracając się do wyższych rzeczy, zasłużyli sobie na uczestnictwo w jej chwale niebieskiej. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

(5 lat odp. każdego dnia, a zupełny pod zwykłymi warunkami na zakończenie nowenny. Ench 326.)

niedziela, 5 sierpnia 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela jedenasta po Zielonych Świątkach

Podobny obraz 

KRÓTKIE

NAUKI HOMILETYCZNE

na niedziele i uroczystości całego roku

WEDŁUG

Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Niedziela jedenasta po Zielonych Świątkach

Boski Zbawiciel nasz nie na to na świat przyszedł, aby ciała nasze, lecz aby dusze leczył. I tego głuchoniemego nie dlatego uzdrowił, aby to samo miał czynić wszystkim głuchym i niemym, lecz aby stąd wszyscy zrozumieli, jakich łask i dobrodziejstw dla dusz swoich mogli się od Niego spodziewać. Wyraźnie to Pan Jezus dał poznać przy innej okazji, gdy rzekł do ruszonego powietrzem: Ufaj synu, odpuszczają się grzechy twoje. A na znak tego, że ma władzę odpuszczania grzechów, rzekł owemu sparaliżowanemu: Wstań, weźmij łoże twoje, a idź do domu twego (Mt. IX, 6). Choroby cielesne to mniejsze złe, owszem to częstokroć dotykalne dobrodziejstwo Boże, prowadzące do zdrowia duszy. Choroba duszy to złe prawdziwe, a nikt tego wyleczyć nie potrafi, jedno sam najwyższy Lekarz, Pan Bóg wszechmogący. I przyszedł taki Lekarz z nieba, Syn Boży, aby nam udzielił zdrowia i życia nadprzyrodzonego; abyśmy nie zginęli, ale mieli żywot wieczny; bo nie masz innego imienia pod słońcem, przez które byśmy mogli być zbawieni, jedno imię Pana Jezusa, które jest nad wszelkie imię. Nikt nas nie mógł wybawić od grzechu, od przekleństwa, od śmierci i od piekła, jedno Ten, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przeto gdy tu czytamy, że Chrystus jednym słowem głuchoniememu i mowę i słuch przywrócił, wiedzmy, iż tymże wszechmocnym słowem i grzech i potępienie od dusz oddalić może, i owszem, czasu swego i ciała nasze wzbudzi z grobu i z śmierci i wywiedzie do nieśmiertelnego żywota. Słusznie więc każdy z Piotrem św. tak mówić powinien: Panie, do kogóż pójdziemy, słowa żywota wiecznego masz (Jan VI, 69). I z Dawidem: Nie odstąpimy od Ciebie, ożywisz nas, a będziemy wzywać imienia Twego (Ps. LXXIX, 19). I to jest pierwsza nauka, jaką chrześcijanin ma wyprowadzić z dzisiejszej Ewangelii: że Pan Jezus jest prawdziwym i wszechmocnym Lekarzem dusz naszych i że dlatego zstąpił z nieba, aby nas na duszy uleczył i oczyścił z grzechów i przywrócił nam żywot i zbawienie wieczne.

sobota, 4 sierpnia 2018

Modlitwa do św. Dominika (O spem miram)

Podobny obraz 
O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię,
kiedy przybliżał się Twój zgon:
że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom,
skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, 
gdyś leczył ciała chore i kalekie, 
przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową 
i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, 
Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

czwartek, 2 sierpnia 2018

LIST RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA SIERPIEŃ

Sierpień - poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie,
Królowej Niebios

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje,
tam Ja jestem w pośrodku ich" (Mateusz 18,20)

 

Intencja na miesiąc sierpień

O święceniu dni świętych


Prawy katolik w niedziele i święta, 
O Mszy, kazaniu sumiennie pamięta, 
Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, 
Sam nie zarabia, zarobku nie daje. 

Aby obudzić i spotęgować pragnienie święcenia dni świętych, podajemy tu kilka uwag o potrzebie ich szanowania i przestrzegania. 

środa, 1 sierpnia 2018

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA SIERPIEŃ
W miesiącu sierpniu modlimy się o zgodę w Prawdzie dla narodu polskiego; o powrót do Wiary Ojców, o powściągliwość i jedność oraz za JE x. Biskupa Sanborna i powodzenie operacji, a także za przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i ich świadków.