POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 30 września 2015

WYROBNIK UPRASZA SOBIE U ŚW. JÓZEFA ŁASKĘ SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI

Patron dobrej śmierci
   Ksiądz proboszcz z N. opowiedział Ojcom Misjonarzom następujące zdarzenie: Przed kilku laty przyszedł do mnie pewien uczciwy robotnik i rzekł: „Proszę Ojca udzielić mi ostatnich Sakramentów świętych, bo w trzech dniach umrę”. Z początku odradzałem mu, bo wiedziałem, że jest zdrów. Na to on mi odpowiada: „Gdy rąbałem drzewo, przyszedł do mnie jakiś mąż, w średnim wieku; był bardzo poważny i tak wyglądał, jakby to był św. Józef. Z dobrocią powiedział mi: „Za trzy dni nadejdzie twój czas, dlatego przyjm święte Sakramenta”. Dlatego proszę, abym nazajutrz mógł przyjąć święte Sakramenta”. Potem pożegnał się ze znajomymi i krewnymi. Nikt mu nic nie chciał wierzyć w to, co mówił. W oznaczonym dniu przyjął w kościele święte Sakramenta, a trzeciego dnia cicho i słodko zasnął na wieki.

Była to nagroda za cześć św. Józefa, bo ów robotnik odmawiał codziennie trzy razy Ojcze nasz do św. Józefa na uproszenie sobie łaski szczęśliwej śmierci.


Święty Józefie módl się za nami, Kraków 1933, str. 128-129.

wtorek, 29 września 2015

Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi

    
   O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja ..., chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę na świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika, Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.
(do prywatnego odmawiania)

poniedziałek, 28 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień dziewiąty)

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Nabożeństwo do św. Michała jest oznaką wybrania Bożego

Po sądzie ostatecznym św. Michał, jak już powiedzieliśmy, zbierze wszystkie dusze, które dostąpiły zbawienia i wprowadzi je do nieba przed tron Boga, aby Pan je pobłogosławił i pozwolił cieszyć się niebieskim szczęściem. Z tego powodu ojciec Recupito zauważa, że nabożeństwo do św. Michała jest szczególną oznaką wybrania Bożego. Św. Archanioł, który tak bardzo pragnie zbawienia wiernych sług swoich, nie dopuści, aby dusza, która w szczególny sposób cześć Mu oddaje, miała popaść w niełaskę u Boga; ale wyjedna jej siłę do zwycięskiego odparcia pokus szatańskich; a jeśli już miała dawniej nieszczęście obrazić Boga grzechem ciężkim, skoro tylko pod Jego uciecze się opiekę, uprosi dla niej łaskę przebaczenia i wytrwania w dobrym. Kościół św. naucza i stwierdza, że ktokolwiek czci św. Michała, otrzyma od Niego łaski obfite i mieć będzie udział w modlitwach, jakie św. Michał bezustannie zanosi za wierne sługi swoje - aby mógł ich wprowadzić do Królestwa niebieskiego.

niedziela, 27 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień ósmy)

DZIEŃ ÓSMY
Św. Michał jest chorążym Krzyża św.

Zbawiciel nasz Jezus Chrystus odkupił nas przez Krzyż swój święty, na którym umarł dla zbawienia naszego; przez znak Krzyża św. udziela nam również odpuszczenia grzechów i łaskę swoją. Krzyż św. słusznie jest zatem nazwany sztandarem zbawienia, pod którym gromadzą się wierni, a niesie go św. Michał, jak to wyraźnie potwierdza Kościół w pieśni pacierzy kapłańskich na dzień 8 maja: "Zwycięsko niesie sztandar Krzyża św. Michał, chorąży zbawienia".
W dzień sądu ostatecznego chwalebny ten pogromca potęg piekielnych pochwyci również sztandar Krzyża, a zgromadziwszy pod tym triumfalnym znakiem dusze wybranych, wprowadzi je uroczyście do nieba przed tron Boży. Czcijmy zatem gorąco Krzyż św., a raczej Jezusa Chrystusa, który raczył na nim życie położyć; i ile możności rozważajmy codziennie przez pół godziny gorzką mękę Zbawiciela naszego. Gdyby kto poniósł za nas obelgi krwawe, a my o tym ani pomyśleć nie chcieli, jakże by bolał nad tym ów przyjaciel, który tyle za nas wycierpiał; a przeciwnie, jakże wielką byłoby dla niego pociechą przeświadczenie, że bezustannie o tym myślimy, mówimy i okazujemy mu wdzięczność naszą. Ale i do św. Michała Archanioła rozbudzajmy w sercu naszym coraz żywsze nabożeństwo i ufność wielką, że ten potężny, a miłosierny nasz opiekun wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny.

sobota, 26 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień siódmy)

DZIEŃ SIÓDMY
Św. Michał wspomaga dusze w czyśćcu cierpiące

Św. Michał ma również zlecone sobie od Boga pocieszanie dusz w czyśćcu cierpiących. W pacierzach kapłańskich na jego uroczystość czytamy, że Pan Bóg powierza mu dusze wszystkich ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, aby je do nieba wprowadził. A we Mszy za umarłych Kościół prosi: "Niechaj chorąży Krzyża Twego św. Michał wprowadzi dusze wszystkich zmarłych przed Tobą do świętej światłości." Toteż wielki Archanioł, powodowany gorącą troską o te dusze, które Jemu są oddane i polecone w tak szczególny sposób, wspomaga je i przynosi im ochłodę w cierpieniach czyśćcowych. A jeśli już tu na ziemi w doczesnych potrzebach spieszy z pomocą osobom, które mają do niego szczególne nabożeństwo, o ile więcej będzie je wspierał i ulgę im będzie przynosił pośród mąk czyśćcowych, które przewyższają wielokrotnie wszelkie ziemskie cierpienia.

piątek, 25 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień szósty)

DZIEŃ SZÓSTY
Św. Michał wspomaga nas w godzinę śmierci

Św. Michałowi zlecił Pan w szczególny sposób, aby nas wspomagał w godzinę śmierci. Wówczas to napaści szatańskie bywają najgwałtowniejsze, podczas gdy siły nasze osłabną, a umysł trwogą bywa udręczony.
Umierający podlegają zwłaszcza trzem rodzajom udręczenia: 1) trwoży ich wspomnienie grzechów popełnionych, 2) obawa wiecznego potępienia, 3) pokusy szatańskie. Toteż Kościół zachęca nas do błagania już naprzód św. Michała o pomoc w tej walce ostatecznej, którą stoczyć nam przyjdzie z nieprzyjacielem zbawienia. I we Mszy św. na uroczystość tego wielkiego Archanioła modlimy się: Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. - W modlitwach przy konających chcę również, aby wszyscy obecni prosili św. Archanioła, który jest wodzem wojska niebieskiego, aby przyjąć raczył i tę duszę pod swą opiekę. W pacierzach kapłańskich czytamy słowa, jakby wyrzeczone przez samego Pana Boga: "Archaniele mój Michale, uczyniłem Cię książęciem nad wszystkimi duszami, które mają być przyjęte do mego królestwa". - Jasnym jest więc, że św. Michałowi zlecił Bóg staranie o dusze, które przechodzą z życia do wieczności.

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za Babcię o powrót do zdrowia, jeśli taka jest wola Boża".

czwartek, 24 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień piąty)

DZIEŃ PIĄTY
Św. Michał daje każdej duszy osobnego Anioła Stróża

Pobożny diakon Pantaleon naucza, że św. Michał z rozkazu Boga opiekuje się wiernymi i jakkolwiek przebywa w niebie, nie przestaje wspomagać i pocieszać chrześcijan na ziemi. Św. Brunon dodaje, że wielki ten Archanioł wyniesiony przez Boga na wodza i zwierzchnika Aniołów, ma sobie zlecone dawać każdej duszy na ziemi osobnego Anioła Stróża. Jakże wiele zawdzięczamy Mu przeto. Św. Michał jest też wodzem wszystkich Aniołów, podwładnych swoich. On kieruje naszym Aniołem Stróżem i poucza go, w jaki sposób ma nas prowadzić i bronić wobec naszych nieprzyjaciół. Gdy zatem widzimy osobę, którą występki ciągną na zatracenie, albo która nas prześladuje, prośmy św. Michała Archanioła, aby raczył wskazać Aniołowi Stróżowi tejże osoby najlepszy sposób, w jaki oświecić ją może, aby się poprawiła albo przestała nas prześladować. Co więcej, Pantaleon zapewnia, że skoro wzywać będziemy tego potężnego Archanioła, On chronić nas będzie wobec nieszczęść i niebezpieczeństw nawet doczesnych. Ze słów tegoż autora wypływa, że św. Michał dopomaga zwłaszcza wiernym swym sługom do pełnienia woli Bożej. Prośmy zatem gorąco wielkiego naszego opiekuna, aby nas w tym wspierał, by najmiłościwsza wola Boża działa się zawsze w nas i przez nas. 

środa, 23 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień czwarty)

 
DZIEŃ CZWARTY
Św. Michał dopomaga nam do powstania z grzechu

Św. Michał spieszy z pomocą wiernym swym czcicielom, gdy mają nieszczęście popaść w grzech ciężki i wyprasza im łaskę poznania przewinień swoich oraz brzydzenia się nimi. Toteż Kościół nakazuje nam w spowiedzi powszechnej oskarżać się przed Bogiem Wszechmogącym, Najśw. Maryją Panną i św. Michałem, aby otrzymać odpuszczenie grzechów: "Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, św. Michałowi Archaniołowi...". Widać stąd, że św. Michał ma od Boga szczególne zlecenie dopomagać nam do odzyskania łaski. Św. Sofroniusz, patriarcha jerozolimski, w VII w. po Chrystusie sławi w uczonej mowie św. Michała i zowie Go przewodnikiem błądzących, a to dlatego, że wprowadza na dobrą drogę grzeszników żyjących z dala od Boga i dopomaga im uzyskać przebaczenie. Przypisuje Mu jeszcze, iż on zachęca upadłych do powstania i przez dobre natchnienia pobudza grzeszników do wyjścia z nieszczęsnego stanu grzechu. Diakon Pantaleon tę samą pochwałę innymi głosi słowy, mówiąc: św. Michał, który gorąco kocha dusze nasze, widząc, że popadły w grzechy i narażone są na wieczne potępienie, różnymi sposobami usiłuje przywieść je do pokuty, będącej jedyną drogą do odzyskania łaski. Dodaje jeszcze, że wielki ten Archanioł widząc, iż który ze czcicieli Jego pozostaje w niełasce u Boga, prosi Pana, aby raczył czekać jego nawrócenia i sam czyni się niejako zakładnikiem za niego, obiecujac Bogu, że ten grzesznik już Go obrażać nie będzie, bo w niebezpieczeństwie On mu zawsze pospieszy z pomocą.

wtorek, 22 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień trzeci)

 
DZIEŃ TRZECI
Św. Michał walczy za nas ze smokiem piekielnym

Diakon Pantaleon zapewnia, że św. Michał Archanioł pobożnym swym czcicielom wyjednywał nie tylko odwagę i siłę do oparcia się zasadzkom piekielnym, ale nadto sam osobiście walczy za nich, jeśli widzi, że szatan silnie na kogo nastaje i że tenże bliskim jest upadku. Co więcej, św. Brunon, biskup z Segni, żyjący pod koniec XI w. twierdzi, że św. Michał tak bardzo miłuje ludzi, iż bezustannie we dnie i w nocy walczy za nich przeciw smokowi piekielnemu, a nawet wzywa podwładnych mu Aniołów do potykania się z nim razem, abyśmy nie zostali zwyciężeni przez naszego odwiecznego nieprzyjaciela. Toteż Pantaleon dodaje, że chwalebny ten Archanioł nieustannie obozuje niejako przy wiernych. To znaczy, że wespół z Aniołami swymi odprawia straż przy nas, abyśmy nie stali się pastwą piekła, a zwłaszcza, jeśli uciekamy się pobożnie do Niego.
Jakub Massi, mówiąc o pomocy, jaką św. Michał udziela tym, którzy Go wzywają, podaje jako przykład podskarbiego króla polskiego, Huberta Salonic. Mnogie lata żył on w grzechu, a bliskim będąc śmierci, byłby został potępiony, gdyby nie cudowna pomoc św. Michała. Sam zeznaje, że miał się już za zgubionego i widział szatanów przychodzących po jego duszę, gdy wtem św. Michał, którego czcił przez całe swe życie, jawnie mu się okazał, odpędził duchy nieczyste i rzekł mu, że wyjedna dla niego u Boga jeszcze osiem dni życia, aby mógł pokutować za winy i naprawić je. Oświecony i umocniony tak wielką łaską pojednał się z Bogiem ze skruchą wielką i wkrótce też życie zakończył. 

poniedziałek, 21 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień drugi)

 
DZIEŃ DRUGI
Św. Michał broni nas w pokusach szatańskich

Rodzaj ludzki upadł z winy Adama i byłby na wieki odrzucony, gdyby Bóg nie był zesłał na ziemię dla odkupienia naszego Jednorodzonego Syna Swego. Równocześnie polecił Bóg św. Michałowi czuwać nad ludźmi w ich walce z zastępami piekielnymi, ukrócać potęgę szatana - tak naucza przytoczony już pisarz Pantaleon. Tenże sam autor dodaje, że św. Michał, jakkolwiek zamieszkuje w niebie, z niesłychaną szybkością przebiega ziemię i utwierdza ludzi w walce przeciwko pokusom szatańskim.
Czcijmy zatem i wzywajmy usilnie tego naszego potężnego Patrona. Teraz rozważmy wielką potrzebę i skuteczność modlitwy. Zastanówmy się również, jaką być powinna wszelka dobra modlitwa, a mianowicie, że ma być: 1) pokorna, 2) ufna, 3) wytrwała.

niedziela, 20 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła

 
Przed świętem św. Michała Archanioła (29 września) odprawiamy nowennę (20-28 września):

Sposób odprawiania nowenny.
Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych łask od Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Św.
Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą spowiedź;
3) Przyjąć Komunię św.
Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp.
Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne łaski.

piątek, 18 września 2015

Medalik św. Benedykta

   Moc znaku Krzyża Świętego jest tak wielka i straszna dla szatana, że stanowi niedostępną tarczę, poza którą możemy się czuć całkiem bezpieczni. Aprobata Kościoła wydana w Rzymie w roku 1857 jest dowodem na to, że używając tego medalika i modląc się przez pośrednictwo świętego Benedykta, można uprosić u Boga wiele łask.

czwartek, 17 września 2015

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

san2.jpg (112784 bytes)    Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.
  

środa, 16 września 2015

GODNOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA*

Chaste Heart of Joseph Sacred Heart of Jesus Immaculate Heart of Mary   Powodem oziębłości wielu dusz wiernych w nabożeństwie do świętego Józefa jest, iż nie znają świętości szczytu i potęgi jego wstawiennictwa u Boga. Otóż w tej nowennie zastanowimy się nad jego godnością, heroicznemi cnotami i innemi pobudkami zniewalającemi nas do czci, miłości i ufności ku niemu, największej po Bogu i N. Marji P. Świątobliwy Izydor de Isolanis zak. św. Dominika, w nagrodę za gorliwość w nabożeństwie do św. Jóżefa, obdarzony został światłem proroczem co do przyszłej chwały i czci św. Józefa w Kościele wojującym. I oto umieszczamy wyjątek z jego przepowiedni, z którego możemy poznać godność św. Józefa.

Clangor victoriae regis in illo - Okrzyk zwycięstwa króla wśród niego (Num. 23, 21). Słowa te oznaczają uniesienia radości, które brzmieć będą i okrzyk triumfalny, który rozlegnie się kiedyś w Kościele wojującym, gdy narody chrześcijańskie poznają świętość boskiego Józefa.

poniedziałek, 14 września 2015

O najświętszym sakramencie ołtarza - Ks. Józef Deharbe SI

§ 1. O obecności Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza1. P. Co jest najświętszy sakrament ołtarza?O. Najświętszy sakrament ołtarza jest prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pod postaciami chleba i wina prawdziwie, rzeczywiście i istotnie jest obecny, aby był pokarmem dla dusz naszych.*2. P. Czy w najświętszym sakramencie ołtarza jest wszystko, co należy do istoty sakramentu?O. W najświętszym sakramencie ołtarza jest wszystko, co do istoty sakramentu należy, a mianowicie: 1) znak widzialny, a tym znakiem są postacie chleba i wina; 2) łaska niewidzialna, bo jest w nim sam Jezus Chrystus, twórca i dawca wszystkich łask; 3) sakrament ten postanowiony jest równie jak inne od Jezusa Chrystusa.

niedziela, 13 września 2015

NA UROCZYSTOŚĆ IMIENIA NAJŚW. MARJI PANNY

our lady of perpetual help prayer (Niedziela oktawy po Narodzeniu Najśw. Panny)

„W niebezpieczeństwach, utrapieniach, wątpliwościach, pamiętaj o Marji, wzywaj Marji! Jej imię twoich niech nie opuszcza ust ani twojego serca. Jeżeli jednak pragniesz otrzymać pomoc Jej modlitwy, wstępuj w ślady Jej przykłady, Ją naśladując nie zbłądzisz, Ją o pośrednictwo prosząc nie popadniesz w rozpacz; o Niej myśląc, nie wejdziesz na manowce”.

    Modlitwa. Winszuję Ci Najśw. Panienko, szczególnego wybraństwa wszystkich przywilejów i pełności łaski Bożej oraz najwyższego ze wszystkich stworzeń stopnia chwały w niebie! Uwielbiam Twoje Najśw. Imię, straszne piekłu, a błogie sługom Twoim. Życzę CI najdroższa Matko, aby Cię wszyscy ludzie ukochali tak, jak tego pragnie Serce Jezusa. Jako upominek Imieninowy, ofiaruję Ci to (umartwienie, ten dobry uczynek albo cząstkę Różańca itp.). O racz zawsze mnie otaczać Swoją opieką, spieszyć na ratunek w każdem niebezpieczeństwie, abym na wieki ze Świętymi obchodził(a) Twoje Imieniny w niebie. Amen.

„Hołd Bogu od Narodu Polskiego. Książeczka do nabożeństwa dla wiernych wszystkich stanów” wydanej w Krakowie, r. 1921, str. 522-523.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/09/13/na-uroczystosc-imienia-najsw-marji-panny/

sobota, 12 września 2015

Potężne Imię Marji


12 września -  święto Imienia Najświętszej Maryi Panny 
   Kiedy Marja przyszła na świat, dano jej imię, które Bóg przez aniołów objawił jej rodzicom; tak mówi pisarz kościelny, św. Antoni z Florencji.
Imię Marja, według św. Bonawentury, ma różne znaczenia. Znaczy ono "morze", bo Marja jest jakoby morzem łask Ducha św. Imię Marja znaczy też tyle co "gwiazda", bo Marja jest gwiazdą najpotężniejszą, przyświecającą nam w różnych ciemnych i smutnych chwilach życia naszego. Imię Marja znaczy również "pani", bo jest ona panią aniołów i pogromicielką szatana, jako Matka Jezusa, dlatego mówi o Marji Bernard św.: "Dał Ci Bóg, o Marjo, imię, aby na to imię wszelkie klękało kolano: niebieskie, ziemskie i piekielne!".
Potężnemu Imieniu Marji zawdzięczamy wiekopomne zwycięstwo krzyża nad półksiężycem, chrześcijaństwa nad Turkiem. Stwierdza to Kościół, który na dzień św. Imienia Marji, 12 września, podaje do czytania, że papież Inocenty XI pomocy Marji przypisywał cudowne oswobodzenie Wiednia przez naszego Jana Sobieskiego.

środa, 9 września 2015

ŚWIĘTY JÓZEFIE, POCIESZ I MNIE!*

S_Giuseppe09
   Zgromadzenie SS. Bernardynek w Krakowie, przy kościele cudami słynącego św. Józefa, zanim przyjęło cel adoracji Przenajśw. Sakramentu, poświęcało się pielęgnowaniu sierót i wdów.

W grono więc tychże, jak opisuje w kronice klasztornej współczesna jej siostra, zaliczono oddaną około roku 1700 pannę Teresę Michałkowską, sędziankę krakowską wielką kalekę, której lekarze kości z nóg wyjmowali. Oprócz tego, miała defekt w krzyżach (prawdopodobnie garb). Nie mogła chodzić, klęczeć ani nawet dobrze siedzieć wskutek cierpień doznawanych. Noszono ją więc na rękach. W wilją uroczystości św. Józefa, t. j. 18 marca, kazała się zanieść przed obraz tegoż Świętego i, leżąc krzyżem, podczas gdy zakonnice w chórze odmawiały Kompletę, chora, wzmocniwszy ufność ku temu św. Patrjarsze, w głos się modliła, mówiąc: Św. Józefie, wieleś pocieszył, pociesz i mnie!…

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za zdrowie Mamy i pomyślny wynik jej badań lekarskich".

niedziela, 6 września 2015

RATUNEK LUDZKOŚCI W NIEPOKALANYM SERCU MARYI

(Istotna treść ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi)Serce jest ogniskiem życia.Potrójne życie tętni w sercu człowieka, życie fizyczne, duchowne i nadprzyrodzone. Serce jest ogniskiem pełni życia, którego koroną jest życie nadprzyrodzone, darowane nam przez łaskę. Tą drogą człowiek wprowadzony został we współży­cie z Bogiem, bo uczestniczy w życiu Boga – Mi­łości. Człowiek ma coś z Boga – Miłości. Ma coś jakby z Bożego Ducha. Symbolem tego Ducha Bo­żego w człowieku, tej miłości jest – serce. A miłość do Boga polega na zachowaniu woli Bożej."Jeśli przykazania moje zachowacie, będziecie trwać w miłości mojej, jak i ja zachowałem przykazania Ojca mego, i trwam w miłości Jego" (Jan 15, 10). A więc serce jest ogniskiem ducha – miłości, który szuka tylko woli Bożej i pełni ją wiernie.

sobota, 5 września 2015

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed Twoim Tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaski oraz potrzebną pomoc i obronę w nieszczęściach obecnych, nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego Macierzyńskiego Serca.Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem świętym, mistycznym Ciałem Twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.

piątek, 4 września 2015

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

   Ja, N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić.
Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, co by się Mu mogło nie podobać.
Biorę Cię więc, Najświętsze Serce Jezusowe, za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, zapewnienie mego zbawienia, wsparcie mej słabości i niestałości, naprawę wszystkich błędów mego życia i za bezpieczne schronienie w chwili śmierci.
Bądź więc, o Serce pełne dobroci, usprawiedliwieniem mojem przed Bogiem Ojcem i odwróć ode mnie strzały Jego słusznego gniewu. O Serce miłości pełne! całą mą ufność w Tobie pokładam, gdyż lękam się mej złości i słabości, a spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci!

czwartek, 3 września 2015

105 lat temu św. Pius X nakazał składanie przysięgi antymodernistycznej


 
       1 września 1910 roku święty Pius X wydając motu proprio „Sacrorum antistitum” dał Kościołowi przysięgę antymodernistyczną. Jak trzy lata wcześniej tłumaczył święty papież, „zwolenników błędów należy dziś szukać nie już wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele” (Encyklika „Pascendi dominici gregis”).

Prezentujemy tekst przysięgi antymodernistycznej, składanej przez biskupów, księży i nauczycieli seminaryjnych („Przegląd Powszechny”, Tom CX, Kraków 1911, s. 179-188).

Ja…… niezachwianie przyjmuję tak w ogólności, jak w każdym szczególe wszystko to, co nieomylny nauczający Kościół określił, orzekł i oświadczył, a przede wszystkim poddaję się tym orzeczeniom, które się wprost sprzeciwiają błędom obecnych czasów.

środa, 2 września 2015

ŚW. JÓZEF NAWRACA PROTESTANTA*

st. Joseph 
   Pewien protestant opisuje, co następuje mniej więcej w podobnych słowach: „Dzień cały przepędziłem w złym humorze, przeklinając co mi w drogę weszło, w wieczór zaś, powróciwszy do domu, zastałem żonę klęczącą i odmawiającą jak zwykle Różaniec z dziećmi. Już mi tego było za wiele, więc z oburzeniem zawołałem: znowu się modlicie? Zaniechajcie to zaraz, nie chcę, aby się dzieci tego trzepania nauczyły.

Lecz żona, spojrzawszy na mnie ostro, odpowiedziała: nie wzbraniaj dzieciom się modlić, prawo Boże bardziej ich obowiązuje, jak twoje. Rozgniewany tem jeszcze bardziej, trzasnąłem drzwiami i wyszedłem.

Położywszy się, nadzwyczaj prędko zasnąłem i miałem następujące widzenie: Ujrzałem się na wierzchu kościoła protestanckiego, z którego zsuwałem się coraz bardziej i widziałem grożącą mi śmierć, gdyż spadnięcie z niego było nieuchronne. Znajdując się w tak opłakanem położeniu, spostrzegłem starca, który się zbliżył do mnie,


wziął w swoje ramiona i zaniósł na bezpieczne miejsce, a ująwszy mię za rękę prowadził na wysoką górę. Z początku szedłem żwawo, lecz góra była coraz przykrzejsza, droga coraz mozolniejsza. Chciałem zaniechać dalszej podróży, lecz starzec nie pozwolił, a trzymając mą rękę, kazał się obejrzeć, co uczyniwszy, zobaczyłem za sobą obrzydłą poczwarę, niby smoka z paszczęką buchającą ogniem, który ciągle postępował i czyhał na mnie. Nie opierałem się więc starcowi, ale wszelkich sił dokładałem, aby z nim podążyć. Przyszedłszy na szczyt góry, napotkaliśmy bramę, która za dotknięciem ręki starca się otworzyła. Wszedłszy, ujrzałem się w kościele, którego rozmiaru nie mogłem okiem doścignąć.

Modlitwa w święto św. Stefana Węgierskiego

Wszechmogący Boże, święty Stefan królując na ziemi rozszerzał prawdziwą wiarę, * spraw, aby w niebieskiej chwale był orędownikiem Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

wtorek, 1 września 2015

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA WRZESIEŃ

W miesiącu WRZEŚNIU modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o święte powołania kapłańskie i zakonne, aby jak najwięcej ludzi mogło dzięki nim nawrócić się na prawdziwą wiarę katolicką".

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA WRZESIEŃ

WRZESIEŃ jest miesiącem Matki Boskiej Bolesnej.

Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem boleści"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35).

Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Kościół obchodzi dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września - Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je "Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci". Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici. Od roku 1667 zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św. Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary mszał krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virginis oraz drugą: De quinque doloribus B. M. Virginis. Również mszały wrocławski z 1512 roku i poznański z 1555 zawierają te Msze.

Pozdrowienie św. Michała Archanioła


 
   Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie zawsze błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami, łaskami i przywilejami.
Św. Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła powszechnego, módl się za nami i przybywaj z pomocą w naszych potrzebach. Uwolnij nas od smoka piekielnego oraz od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, teraz i w godzinę naszej śmierci, po której oczekujemy za cenę Twej potężnej opieki uwolnienia od mąk czyśćca i wprowadzenia przez Ciebie samego do szczęśliwej obecności z Bogiem w niebie. Ufamy, że tak się stanie. Amen.

Za: http://msza.net/i/cz07_4.html