POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 29 października 2019

niedziela, 27 października 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XX po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania ewangeli św Jana 


Ewangelia u Jana św. w rozdz. 4

Był pewny królik, którego syn chorował w Kafarnaum. Ten gdy usłyszał, iż Jezus przyszedł z żydowskiej ziemi do Galilei, poszedł do Niego i prosił Go, aby zstąpił a uzdrowił syna jego, bo poczynał umierać. A Pan Jezus mu rzekł: jeśli znaków i cudów nie ujrzycie, nie uwierzycie. Ociąganie się Pana Jezusa w dopełnieniu życzeń króla ewangelicznego błagającego Go o uzdrowienie syna, wymówki, które mu czyni, wszystko to powinno się nam stać nauką, jakich błędów w modlitwach naszych strzec się, z jakimi uczuciami ku Panu Jezusowi zbliżać się, i Jemu potrzeby nasze przedstawiać powinniśmy.

Król ewangeliczny przychodzący do Pana Jezusa prosić Go o uzdrowienie syna, on, który gdyby nie ta okoliczność nie byłby ani pomyślał o tym, aby się zbliżyć ku Niemu, chybia przez brak czystości, i naucza nas przykładem swoim, iż Pan Bóg niemile przyjmuje prośby, które nas jedynie interes doczesny zanosić ku Niemu skłania. Jeżeli się do Boga udajemy wtedy tylko, kiedy w ucisku, w strapieniu, w biedzie zostajemy, a w szczęściu i w dobrym powodzeniu o Nim zapominamy i o łaskę Jego nie dbamy, wtedy Pan Bóg nie może mile przyjmować modłów naszych, gdyż widzi, że my nie Jego, ale darów Jego szukamy i pragniemy. Jeżeli miłość, łaska Boska i inne dary duchowne nas mało obchodzą, lecz zdrowie, bogactwa, pomyślności doczesne, te jedynie celem naszych próśb i modłów, takimi prośbami my nie chwały Bożej lecz siebie samych wyszukujemy, i one nie mogą jak tylko być odrzuconymi od Boga.

sobota, 26 października 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: 

"o obrócenie się dzieciątka do prawidłowej pozycji i szczęśliwy poród".

czwartek, 24 października 2019

Bp Józef Sebastian Pelczar: W nowszych czasach rozszerzyła się masoneria po całym świecie


Obraz może zawierać: 1 osoba 

      ,,W nowszych czasach rozszerzyła się masoneria po całym świecie, a w niektórych krajach do wielkiej doszła potęgi i rozwinęła nader szkodliwą działalność, chcąc zniszczyć do szczętu Kościół katolicki, zedrzeć ze społeczeństwa cechę chrześcijańską i zapanować nad nim całkowicie, i tak zainaugurować nową erę ludzkości. Czy wobec tego smutnego zjawiska katolik prawy, o dobro Kościoła i społeczeństwa dbały, może być obojętnym i nie troskać się wcale o poznanie istoty i dążności tej sekty? Mimo to są u nas ludzie, nawet poważni, którzy wszelką wzmiankę o zgubnym działaniu masonerii przyjmują z niedowierzaniem, jakby jakąś opowieść o strachach, albo przynajmniej pod względem mylne mają zapatrywania. W piśmiennictwie polskim nie ma książki wyjaśniającej tę kwestię wszechstronnie, bo dzieło ks. Stanisława Załęskiego TJ, acz obszerne i gruntowne, poświęcone jest wyłącznie badaniom nad Masonią w Polsce. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że masoneria pokusi się zdobyć ponownie dla siebie ziemie polskie, na których w początkach XIX wieku liczne mała loże."

Bp Józef Sebastian Pelczar, fragment z dnia 29 września 1909 rok, Przemyśl

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1195935033925515&set=a.348095165376177&type=3&theater

wtorek, 22 października 2019

Św. Hieronim: Ostrzeżenie


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie siedzą
      I ta, która przebywała w komatach Syna Bożego, która otrzymywała pocałunki od brata i oblubieńca; ta, którą kiedyś sławił Prorok tymi słowami: Stanęła królowa po prawicy twojej, w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością - będzie obnażona; wypinać się będzie innymi i siedzieć będzie nad wodami pustyni, postawiwszy naczynie, i rozłoży nogi swoje przed każdym przechodniem, i będzie splugawiona po czubek głowy. Lepiej było wstąpić w związek małżeński z człowiekiem, chodzić po równej drodze, niż dążyć do wyższych rzeczy, a potem spaść w czeluście piekła."

Św. Hieronim


Za wstawiennictwem św. Marii Goretii polecajmy Bogu dziewczęta kroczące w stronę niemoralnych zachowań i gorszące swymi nieskromnymi ubiorami.

niedziela, 20 października 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XIX po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 22


Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi Królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swojemu. Ta przypowieść pełna jest tajemnic, i zawiera w sobie wielkie dla nas nauki; słuchajmyż z uwagą jej rozbioru. Ten król sprawiający gody małżeńskie, znaczy samego Boga Ojca, któren cudownym i niepojętym sposobem Syna swojego a Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa z naturą ludzką złączył i niejako z nią zaślubił. Nie obrał Pan Bóg natury anielskiej lecz ludzką lubo mniej doskonałą, a to dlatego, iż ludzie tej poprawy i uświątobliwienia swej skażonej grzechem natury wielce potrzebowali, a w tym jaśnieje nieskończona i niepojęta dobroć i miłość Boska ku człowiekowi, która go do tak wielkiej ofiary skłonić i zniewolić zdołała. Lecz nie dosyć na tym, iż Pan Jezus wcielić się i na ziemię zejść chciał, stawszy się już człowiekiem, chciał jeszcze poślubić sobie Kościół święty, a oraz łączyć się ściśle przez wiarę i miłość z duszami wiernych swoich, przybierać je jakby niejako za oblubienice swoje, przyozdabiając je we wszelkie cnoty i przymioty, przyzwoite oblubienicom Boskim. O, do jakże wielkiej godności wynosi Chrystus Pan dusze wiernych swoich, kto ją pojąć i zrozumieć jest w stanie, ten nie może jak tylko nad wszelkie zaszczyty i godności światowe więcej i usilniej jej pragnąć.

sobota, 19 października 2019

Papież Pius XII: La sollenita della Pentacoste (fragment)


Obraz może zawierać: 1 osoba 

      Należy natomiast do niezaprzeczalnej kompetencji Kościoła, w tym zagadnieniu porządku społecznego, gdzie tenże zbliża się i dotyka dziedziny moralności, ocena, czy podstawy jakiejś reformy społecznej są zgodne z owym niezmiennym porządkiem, który Bóg Stwórca i Zbawiciel ujawnił za pośrednictwem prawa naturalnego i objawienia: tego podwójnego ujawnienia, na które powołuje się Leon XIII w swojej encyklice. I słusznie: ponieważ nakazy prawa naturalnego i prawdy zawarte w objawieniu, różnymi drogami wypływają jak dwa strumienie wód, nie przeciwne lecz zgodne ze sobą, z tego samego źródła Bożego; oraz ponieważ Kościół, stróż chrześcijańskiego porządku nadprzyrodzonego, w którym schodzą się ze sobą natura i łaska, ma za zadanie urabiać sumienia, także sumienia tych, którzy są powołani do szukania rozwiązania problemów i obowiązków nałożonych przez życie społeczne. 

czwartek, 17 października 2019

Św. Teresa od Jezusa: Dusza jako twierdza


Znalezione obrazy dla zapytania đw. teresa od Jezusa
       1. Gdym dzisiaj, niezdolna nic wymyśleć ani nie wiedząc od czego zacząć to pisanie, polecone mi przez posłuszeństwo, klęczała na modlitwie i błagała Pana, aby On raczył mówić za mnie, nasunęło mi się na myśl to, co zaraz opowiem jako fundament niejaki i podstawa wszystkiego. Przedstawiła mi się dusza nasza jako twierdza cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak i w niebie mieszkań jest wiele. Bo w istocie, siostry, jeśli dobrze rzecz zważymy, dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak prawdziwym rajem, w którym, jak Pan mówi, z radością przebywa. Jakież bowiem, powiedzcie same, musi być to mieszkanie, w którym Król tak potężny, tak mądry, tak przeczysty, tak dobra wszelkiego pełny, rozkosz dla siebie znajduje? Daremnie szukam i nic nie znajduję, do czego by można było porównać przedziwną piękność i ogromną pojemność duszy ludzkiej. I w rzeczy samej, jak umysł nasz, jakkolwiek by był bystry, nie zdoła pojąć Boga, tak również ledwo może pojąć wielkość duszy, którą Bóg, jak nam to własnym słowem swoim oznajmia, stworzył na swój obraz i podobną sobie. A jeżeli tak jest w istocie, na próżno trudziłybyśmy się, chcąc zrozumieć w zupełności całą piękność tej twierdzy; bo jakkolwiek między duszą stworzoną a Bogiem taka zachodzi różnica, jak pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, dość przecie tego, co nam Pan mówi, iż stworzona jest na podobieństwo Jego, abyśmy zrozumieli, że nie zdołamy pojąć tak wielkiej piękności i godności duszy ludzkiej.

poniedziałek, 14 października 2019

Prośba o modlitwę

       Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Za Grzegorza przebywającego obecnie na OIOM-ie, o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia".

niedziela, 13 października 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XVIII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 9

Wstąpiwszy Jezus w łódź, przewiózł się, i przyszedł do miasta swego, a oto przynieśli Mu powietrzem ruszonego na łożu leżącego. Każdy cud Pana Jezusa zawiera w sobie znaczenie duchowne, którego wyrozumienie wielką nam się nauką stać może, gdyż Pan Jezus czyniąc je nie tylko miał na celu utwierdzenie wiary otaczających Go osób w Bóstwo swoje, lecz oraz zostawienia nam zbawiennych i korzystnych z przykładów swoich nauk. Każda choroba ciała wyobraża pod figurą chorobę duszy, a tak dzisiejszy paraliżem ruszony (paraliżem, tą niemocą, która użycie wszystkich władz i zmysłów ciała odejmuje, i człowieka niezdatnym do żadnej czynności, do żadnej pracy czyni, i prawie w nieużytecznego bałwana zamienia) wyobraża grzesznika, który przez swe niedbalstwo i swą obojętność ku Bogu, do takiego stanu zakamieniałości i nieczułości przywiedzionym zostaje, iż nie czując ani bojaźni sądów Boskich, ani żadnych skrupułów, ani wyrzutów sumienia, źle żyje, nic dla Boga nie czyni, smak do cnoty i wszelkich ćwiczeń pobożności traci, i żyje jakby na duszy paraliżem ruszony, nie używając wcale jej władz ku ich przeznaczeniu. Ma serce, a to serce zimne jak głaz, Boga nie kocha, a zatem jest jakby paraliżem ruszone; ma rozum, a tego rozumu nigdy ku uczczeniu wiary i do oddania winnego hołdu Bogu nie używa, a zatem jest jakby paraliżem ruszony. Ma wolę, a tej woli nigdy ku dobremu, ku wykonywaniu cnót, przezwyciężeniu złych skłonności swoich nie używa, a zatem jest jakby paraliżem ruszona. Nie jestżeśmy z liczby tych na duszy paraliżem zarażonych? Daj Boże, żeby nam serca nasze pomyślną odpowiedź dać mogły i świadectwo jako dla Boga nieczynni nie jesteśmy oddały.

sobota, 12 października 2019

Prośba o modlitwę

    Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o wsparcie w modlitwie za chorego Stefana. Bardzo proszę o Boże błogosławieństwo dla niego, łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej, pomyślny przebieg chemioterapii i radioterapii, oraz aby przeżył jeszcze wiele lat z nami".

Bóg zapłać!
Monika

czwartek, 10 października 2019

wtorek, 8 października 2019

św. Ludwik M. Grignion de Montfort: Jak odmawiać Różaniec?


 
CZYSTOŚĆ DUSZY

      Niekoniecznie długość, raczej żarliwość modlitwy podoba się Bogu i podbija Jego serce. Jedno tylko Ave Maria odmówione dobrze przynosi więcej zasług niż sto pięćdziesiąt odmówionych źle. Prawie wszyscy katolicy odmawiają Różaniec, jedną Tajemnicę albo przynajmniej kilka dziesiątków Ave. Dlaczego więc tak niewielu powstaje z grzechów i wzrasta w cnotach? Przyczyny należy szukać w tym, że modlitwy odmawiają oni nie tak, jak należy.

Zobaczmy więc, jak trzeba je odmawiać, ażeby podobać się Bogu i stać się bardziej świętym.

Po pierwsze, jest konieczne, żeby osoba odmawiająca święty Różaniec była w stanie łaski uświęcającej albo przynajmniej w postanowieniu wyjścia z grzechu, ponieważ cała teologia naucza nas, że wszelkie dobre uczynki i modlitwy pełnione w stanie grzechu śmiertelnego pozostają dziełami martwymi i nie mogą podobać się Bogu ani zasługiwać na życie wieczne.

niedziela, 6 października 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XVII po Świątkach

Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św.Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 22


W on czas przyszli do Jezusa Faryzeuszowie, i spytał Go jeden z nich zakonny doktor, kusząc Go: Nauczycielu, które jest wielkie przykazanie w zakonie? Nie w innym to celu pozwalał Pan Jezus, aby Mu Faryzeuszowie podstępne zapytania czynili, jak w tym, aby złość ich ku uświęceniu naszemu służąc, odpowiedzi Jego wielką nam się korzyścią i nauką stać mogły. A tak dzisiaj zapytany jakie jest najpierwsze i największe przykazanie w zakonie powiada im: będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, toć jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest temu: będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Na tym dwojgu przykazaniu wszystek zakon zawisł i Prorocy. Pan Jezus tymi słowy naucza nas, iż na miłości Boga i na miłości bliźniego całe prawo polega, wskazuje nam nimi prostą do nieba drogę, i najłatwiejszy środek osiągnienia zbawienia wiecznego podaje i nastręcza.

sobota, 5 października 2019

Św. Dominik i różaniec


       Kolebką różańca św. jest starożytna kaplica Matki Bożej w Prouille. – Tam to, w błogosławionym przybytku, Niepokalana Dziewica objawiła się św. Dominikowi. Herezja albigensów, szerząca się coraz bardziej, z dniem każdym głębsze zapuszczała korzenie, prowadząc mnóstwo dusz na zgubę wieczną. Dominik, pożerany miłością Boga i miłością dusz, usiłował wszelkimi sposobami powstrzymać szerzenie się tej herezji, lecz na próżno! – Ani jego wymowa, ni heroiczne cnoty, ni blask jego cudów – nic nie zdołało wzruszyć heretyków. Z duszą przepełnioną smutkiem, Apostoł św. udaje się do kościoła Najświętszej Dziewicy w Prouille, aby Ją błagać usilnie o pomoc. Miesza łzy swoje z modlitwą i pokutą i ofiaruje siebie za grzechy ludu swojego, wołając:
"O Matko miłosierdzia! Weź moją krew i moje życie, tylko się zmiłuj nad tym ludem! Przyspiesz nawrócenie heretyków i triumf wiary św. – zlej pokój na ten kraj nieszczęsny!". Gorąca modlitwa wzruszyła serce Królowej Aniołów, że Maryja zstępuje na ziemię – ukazuje się Dominikowi, i z obliczem słodkim a jasnym niby blask jutrzenki, rzecze: "Dominiku! synu mój – wiedz o tym, iż sposobem, w jaki posłużyła się Trójca Przenajświętsza aby zbawić ród ludzki, było «Pozdrowienie Anielskie». Jeśli więc chcesz zwyciężyć te zatwardziałe serca, opowiadaj mój «różaniec»". 

czwartek, 3 października 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA PAŹDZIERNIK

Znalezione obrazy dla zapytania Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej Październik poświęcony czci Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej
i duszom w czyśćcu cierpiącym

Wielkoduszność chrześcijańska

Dwie szczególnie cnoty potrzebne są każdemu człowiekowi, który chce naprawdę służyć Panu Bogu i dobić się Nieba: zaparcie się siebie i miłość Pana Boga. O pierwszej mówi sam Pan Jezus: Jeśli kto chce za Mną iść, niech sam siebie zaprze. A o miłości naucza św. Jan Ewangelista: Kto nie miłuje, trwa w śmierci; a dobitniej jeszcze św. Paweł: Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem. Z tych dwóch cnót, miłości Boga i zaparcia się siebie, wyrasta jedna z najpiękniejszych, ale niestety też bardzo rzadkich cnót: wielkoduszność, czyli wspaniałomyślność chrześcijańska. Mówię, że to rzadka cnota, ale nie między Świętymi, którzy pozostawili nam liczne jej przykłady. Niektóre z nich tu przytoczę; dopomogą one za łaską Bożą do zrozumienia istoty tej cnoty i do szczerego starania się o nią.

wtorek, 1 października 2019

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Wiktorii która jest na intensywnej terapii w stanie krytycznym. Dziękuję wszystkim za modlitwę i wsparcie!".