POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 30 kwietnia 2016

Świętość Serca Maryi czyli przygotowanie Serca Maryi na przyjęcie Serca Jezusa

Niepokalane Serce Maryi (mal. Leopold Kupelwieser)

   P. Bóg od wieków postanowił, że Jego Boski Syn, dla odkupienia grzechów świata, stanie się człowiekiem, i równocześnie z tem postanowieniem, przeznaczył dla Niego matkę. W pierwszej części naszej pracy zobaczymy, jak Bóg przygotowywał wszystko do tego wielkiego dzieła miłości swojej, Bóg i Marya wspólnie nad tem dziełem pracowali. Matka Boska musiała być najświętszą istotą. Pan Bóg ze względu na posłannictwo Maryi, stworzył Ją bez grzechu i ozdobił łaskami swojemi. I o tem rozmyślać będziemy w rozdziale:  S t w o r z e n i e   S e r c a   M a r y i.  Najświętsza Panna godną się okazała tych darów Bożych, a przez swą łasce Boskiej wierność niezachwianą, zupełne poświęcenie i heroiczne cnoty, na coraz większą u Boga zasługiwała łaskę i to będzie przedmiotem drugiego rozdziału:  U ś w i ę c e n i e   S e r c a   M a r y i.  Na koniec do takiej doszła doskonałości, iż P. Bóg w nagrodę Jej zasług powołał Ją na matkę Zbawiciela i o tem będzie w trzecim rozdziale:  W s p ó ł d z i a ł a n i e   S e r c a   M a r y i   w   t a j e m n i c y   W c i e l e n i a.

Niepokalane Serce Maryi według św. Alfonsa czyli rozmyślania na miesiąc Maryi. Nakładem Księży Misyonarzy w Krakowie na Kleparzu, 1914 r., s. 3-4.

Modlitwa codzienna do Matki Bożej Królowej Aniołów i Pogromczyni szatana

Maryja Królowa Aniołów - Albrecht Dürer


   Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo Aniołów! Bóg obdarzył Cię od początku mocą i powierzył Ci zmiażdżenie głowy szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij swoje niebiańskie zastępy, aby zwycięsko pokonały duchy piekielne, zniweczyły ich zamiary oraz strąciły w przepaść. Potężna Matko Boża, poślij również swoje zwycięskie wojska niebieskie do walki z wysłannikami piekła wśród ludzi, zniszcz przewrotne plany bezbożnych i okryj hańbą wszystkich, którzy pragną czynić zło. Daj im światło poznania i łaskę nawrócenia, aby mogli wielbić Trójjedynego Boga i również Tobie oddali cześć. Spraw, aby za Twoją przyczyną wszędzie zwyciężyła prawda. Toruj drogę sprawiedliwości!

   Potężna Obrończyni i Hetmanko, z pomocą duchów czystych weź w swoją opiekę także swoje świątynie na całym świecie oraz łaskami słynące miejsca. Niech chronią kościoły, wszystkie miejsca święte, przedmioty i osoby, a szczególnie Najświętszy Sakrament. O łaskawa Pani, nie dopuść, aby uległy pohańbieniu, padły ofiarą grabieży i zniszczenia. Matko Niebieska, strzeż również nasz dobytek od widzialnych i niewidzialnych wrogów. Strzeż nasze domy i nasze rodziny. Niech mieszkają w nich święci aniołowie i niech zapanują w nich: miłość, pokój i radość Ducha Świętego.

   Któż jak Bóg? - Któż jak Ty, Maryjo, Królowo Aniołów i Pogromczyni szatana! Najmilsza i łaskawa Matko Boża, Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego, której oblicze duchy czyste oglądać pragną. Ty zawsze pozostaniesz naszą miłością i nadzieją, naszą obroną i chwałą! Święty Michale Archaniele, Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i przyjdźcie nam na pomoc. Amen.

czwartek, 28 kwietnia 2016

Sposób odmawiania Różańca Świętego zalecany przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort

 

Veni, Sancte Spiritus...

Ogólne ofiarowanie tajemnic 

Łączę się ze wszystkimi Świętymi, którzy są w Niebie i ze wszystkimi sprawiedliwymi, którzy są na ziemi: łączę się z Tobą Jezu mój, aby godnie chwalić twoją Świętą Matkę i chwalić Ciebie samego w Niej i przez Nią. Wyrzekam się wszystkich roztargnień, które mogą przyjść w czasie tego Różańca. 

Ofiarujemy Ci Najśw. Dziewico to "Wierzę", aby uczcić Twoją wiarę tutaj na ziemi, i prosić Cię, abyś nam pozwoliła uczestniczyć w tej Twojej wierze. 

Ofiarujemy Ci Panie to, "Ojcze nasz", aby adorować Cię w Twojej Jedności i uznać Cię czym jesteś, przyczyną i końcem wszystkich rzeczy. 

Ofiarujemy Ci Trójco Przenajświętsza te trzy "Zdrowaś Maryjo", aby podziękować Ci za wszystkie łaski, których udzieliłaś Maryi i nam przez Jej pośrednictwo!

"Wierzę", jedno "Ojcze nasz", trzy "Zdrowaś Maryjo", "Chwała Ojcu".

środa, 27 kwietnia 2016

Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa

 
(Septennę odprawia się przez siedem dni lub siedem śród)

1. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tego smutku, który ogarnął Twe serce dręczone niepewnością, gdy zamierzałeś opuścić Twoją Przeczystą Oblubienicę, Maryję, oraz odnawiam w Twym sercu radość, której doznałeś, gdy anioł Pański objawił Ci Tajemnicę Wcielenia.
Przez Twą boleść i radość proszę Cię, bądź moim pocieszycielem z życiu i przy śmierci. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu...

2. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tej przykrości, którą odczuło Twoje serce, gdy widziałeś, w jakim ubóstwie narodziło się Dzieciątko Jezus oraz odnawiam w Twym sercu radość, której doznałeś, słysząc śpiew aniołów i widząc pasterzy i Mędrców, oddających hołd Dzieciątku.
Przez Twą boleść i radość wyjednaj mi tę łaskę, bym w pielgrzymce życia ziemskiego stał się godny życia wiecznego. Amen.

3. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tej boleści, która zraniła Twoje serce przy obrzezaniu Dzieciątka oraz odnawiam w Twym sercu radość, której doznałeś nadając Mu najświętsze imię Jezus.
Przez Twą boleść i radość wyjednaj mi łaskę, bym był wiernym czcicielem Jezusa i doszedł do wiecznej chwały. Amen.

wtorek, 26 kwietnia 2016

MODLITWY NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY

Matka Dobrej rady. 
Modlitwa 

   Wszechmogący wieczny Boże, któryś przy tronie Twego najwyższego Majestatu, Matkę Swoją dla wszystkich powszechną Orędowniczką ludzkiego narodu uczynił, niech Ci będą przyjemne modły moje, które Ci przez ręce Twojej Matki Najśw. ofiaruję, i przez zasługi Jej Panieńskiego macierzyństwa wybaw mię od wszelkiego niebezpieczeństwa tudzież uwolnij od wszelkich przeciwności ciała i duszy, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

O! Maryo, Matko dobrej Rady, pobłogosław mię z Twoim Synem.

Tu odmów Litanię do N. M. Panny


Modlitwa

   Jezu Chryste! Synu Ojca Przedwiecznego, któryś Maryę niezmazaną Pannę za Matkę Sobie obrał i przez Swoje cudowne poczęcie i narodzenie z Jej Panieńskiego ciała powszechną Matką ludzkiego narodu uczynił nas zaś niegodnych za Jej dzieci a Swoich braci przyjął: użyć litościwie, abyśmy przez przeważną Jej przyczynę we wszelkich potrzebach i dolegliwościach naszych Jej macierzyńskiej Rady, pociechy i pomocy łaskawie doznali, Jej natchnieniom powolnymi byli, Ciebie jedynie kochali i chwalili tu docześnie i we wieczności. Amen.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

ŚW. MAREK EWANGELISTA


 
   Druga Ewangelia została napisana przez św. Marka, który w Nowym Testamencie jest czasami zwany Janem Markiem. Zarówno on, jak i jego matka, Maria, byli wielce szanowanymi w pierwszych latach chrześcijaństwa, a dom jego matki w Jerozolimie był miejscem spotkań chrześcijan.

Św. Marka wymienia się zwykle razem ze św. Pawłem i św. Barnabą (ten ostatni był jego kuzynem), kiedy mowa jest o podróżach misyjnych na Cypr i dalej. Później podróżował już tylko ze św. Barnabą. Wiemy również, że przebywał w Rzymie ze św. Piotrem i Pawłem. Tradycja sięgająca czasów Euzebiusza wskazuje na niego jako na założyciela gminy aleksandryjskiej i pierwszego biskupa Aleksandrii. Św. Marek jest autorem drugiej Ewangelii, napisał ją prawdopodobnie w Rzymie przed rokiem 60; Ewangelia powstała w języku greckim i była przeznaczona dla ludów nawróconych na chrześcijaństwo. Tradycja mówi także, że Rzymianie prosili św. Marka, aby głosił nauki św. Piotra, to tłumaczy pozycję, jaką zajmuje św. Piotr w tej Ewangelii. Druga Ewangelia jest zapisem życia Jezusa, widzianego oczyma księcia apostołów.

niedziela, 24 kwietnia 2016

Modlitwa za Kościół i kapłanów


 

   O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana
– bo Ty wszystko możesz. Amen.

sobota, 23 kwietnia 2016

Św. Wojciech, Patron Polski

 
Sławny w męczenników gronie,
Wojciechu, polski patronie:
Za twe prace i cierpienia
Przyjmij od nas dziękczynienia.

Wielbimy Cię wszyscy społem,
Wyznając apostołem:
Czechów, Morawów, Polaków,
Węgrów, Ślązaków, Prusaków.

Zaraz od pierwszej młodości
Ćwiczyłeś się w pobożności,
Biorąc nauki z ochotą,
Łączyłeś naukę z cnotą.

Skąd dla wielkich cnót twych wagi,
Zostajesz biskupem Pragi,
Do katedry wjeżdżasz cichym,
Ubogim, na koniu lichym.

Słowy równie jak przykładem,
Pasterza dobrego śladem
Pasiesz trzodę powierzoną,
Aby nie była zgubioną.

piątek, 22 kwietnia 2016

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w intencji: "szybkiego powrotu do zdrowia p. Tadeusza, który przebywa na oddziale intensywnej terapii po wczorajszym zawale".

czwartek, 21 kwietnia 2016

środa, 20 kwietnia 2016

Modlitwa do świętego Józefa


   Do Ciebie, święty Józefie uciekamy się w naszej potrzebie. Uprosiwszy Twoją Najświętszą Oblubienicę, prosimy i Ciebie, pełni ufności, o Twą opiekę. Dla miłości, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą i Bożą Rodzicielką, dla ojcowskiej miłości, z jaką tuliłeś Dzieciątko Jezus, prosimy Cię, błagając, abyś raczył łaskawie spojrzeć na dziedzictwo, które Jezus Chrystus krwią swą odkupił, i przyszedł z swą potęgą w pomoc naszej niedoli.

   Troskliwy opiekunie najświętszej Rodziny, czuwaj nad wybranem potomstwem Jezusa Chrystusa i trzymaj od nas z dala, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Pomagaj nam łaskawie z nieba, silny nasz Pomocniku, w walce z mocami ciemności, i jak niegdyś ocaliłeś Dzieciątko Jezus z największego niebezpieczeństwa życia, tak broń teraz święty Kościół Boży od wszelkich zasadzek nieprzyjacielskich i miej nas wszystkich w ciągłej swej opiece, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą bogobojnie żyć, chwalebnie umierać i w niebie szczęśliwość wieczną otrzymać mogli. Amen.

(Odpust 7 lat 7 kwadragen po Różańcowem nabożeństwie w miesiącu październiku.
- Odpust 300 dni na każdy dzień.
Odpust może być ofiarowany za dusze czyśćcowe.)

wtorek, 19 kwietnia 2016

Egzorcyzm do Matki Bożej


 

   Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga Wszechmogącego posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, by ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego


 

   Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nad dobro wieczne nie przekładał. Daj mi dar rozumu, abym poznał, o ile dozwala nieudolność ludzka, prawdy objawione. Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych; żebym wszystko odnosił do Boga podług uczuć Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą. Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony. Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi. Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło; abym się bał grzechu więcej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał; i ducha umartwienia, abym zadość uczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

niedziela, 17 kwietnia 2016

Nowenna do uroczystości N. P. M. Matki Boga i Królowej Dobrej Rady

MaterBoniConsilii
Nowenna do Matki Dobrej Rady zaczyna się 17 kwietnia. Uroczystość przypada 26 kwietnia.
Nowenna
Do uroczystości N. P. M. Matki Boga i Królowej Dobrej Rady

Dzień 1.
Wystaw sobie w myśli, że stoisz albo klęczysz przed tronem Boga Twojego i Jego najświętszej Matki i w tej obecności Boga Twojego z najgłębszem upokorzeniem proś o błogosławieństwo i łaskę modląc się: 

O Panie! zapal serce moje ogniem Boskiej miłości Twojej do gorącego nabożeństwa, a łaską Ducha Najświętszego rozum i myśli moje. Amen.

Zwróć się potem do Najłaskawszej Matki, uczcij Ją głębokiej pokory i gorącej miłości afektem i pozdrów Ją nabożnie, mówiąc:

Bądź pozdrowiona Córko Ojca niebieskiego
Bądź pozdrowiona Matko Syna Boskiego
Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Św.
Bądź pozdrowiony przybytku Najświętszej i nierozdzielnej Trójcy

sobota, 16 kwietnia 2016

Różaniec lichwiarza - Z "Róży Duchownej"

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Wspomożenie wiernych 

Skuteczność Różańca św.

O. Chery Z. K.

Różaniec lichwiarza


Jakub lichwiarz żył tylko z podstępstw, zdzierstw i łupiestwa, jednak pomimo to wielkie miał nabożeństwo do różańca św. Co wieczór odmawiał cały różaniec św. w celu wypłacenia Bogu tego, co ludziom ukradł.

Wieluż to podobnie postępuje, głusząc sumienie małą rzeczą dobrą, którą uda się im od czasu do czasu spełnić, niepomni słów Pisma św., że nie każdy, co mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa wiecznego.

środa, 13 kwietnia 2016

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w intencji: "o szybki powrót do zdrowia żony Mariusza".

Modlitwa do św. Józefa jako Patrona Kościoła


św. Józef 
   O chwalebny św. Józefie, wybrany od Boga na domniemanego ojca Jezusa Chrystusa, najczystszego oblubieńca zawsze najczystszej Dziewicy Maryi i głowę świętej rodziny, a dla tego obrany przez Namiestnika Chrystusowego niebieskim Patronem i Obrońcą Kościoła, założonego przez Jezusa, z największą ufnością błagam Cię dziś o potężną Twoją pomoc dla całego wojującego Kościoła. Ochraniaj w szczególniejszy sposób z Twą prawdziwie ojcowską miłością (...) wszystkich biskupów i kapłanów, zostających w jedności ze świętą Stolicą Piotrową. Bądź obrońcą tych wszystkich, którzy pracują około zbawienia dusz wpośród ucisków i utrapień tego życia, i spraw, by wszystkie ludy tej ziemi poddały się z uległością Kościołowi świętemu, ponieważ to dla wszystkich koniecznym jest środkiem do dostąpienia żywota wiecznego.

   Racz także, o najdroższy Józefie święty, przyjąć łaskawie to poświęcenie, jakie Ci sam ze siebie czynię. Oddaję się Tobie zupełnie, abyś mi zawsze był Ojcem, Obrońcą i Przewodnikiem na drodze zbawienia. Wyjednaj mi wielką czystość serca i gorące zamiłowanie życia wewnętrznego. Spraw, by za Twym przykładem wszystkie me sprawy byłe skierowane na większą chwałę Boga w zjednoczeniu z Boskiem Sercem Jezusa, z Niepokalanem Sercem Maryi i z Tobą. Na koniec przyczyniaj się za mną, bym i ja był uczestnikiem pokoju i radości, jakich Ty używałeś przy swojej świętej śmierci. Amen.

(Odpust 300 dni raz na każdy dzień)

wtorek, 12 kwietnia 2016

Modlitwa do Królowej Aniołów


 
   O najchwalebniejsza i najpotężniejsza Królowo niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i zadanie starcia głowy szatana, błagamy Cię pokornie, abyś raczyła zesłać hufce niebieskie, które by pod Twoim rozkazem zgromiły szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwałość i strąciły do przepaści piekielnej.
     Kto jako Bóg?
  Św. Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas!
  O dobra i czuła Matko! będziesz zawsze naszą miłością i naszą nadzieją.
  Matko Boża, ześlij św. Aniołów, aby mię bronili i oddalili ode mnie okrutnego wroga.

(300 dni odpustu. 8 lipca 1908 r.)

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Chrystus żyje w swoim Kościele - Św. Leon Wielki, papież i Nauczyciel Kościoła


 
   Jest rzeczą oczywistą, umiłowani, że Syn Boży przyjąwszy ludzką naturę połączył ją z sobą tak dalece, że nie tylko w Nim jako człowieku, pierworodnym całego stworzenia, ale i we wszystkich Jego świętych jest jeden i ten sam Chrystus, bo nie można oddzielić głowy od członków ani członków od głowy. 

Oczywiście, Bóg będzie wszystkim we wszystkich dopiero w życiu wiecznym, a nie w tym doczesnym; a jednak nawet i teraz nie opuszcza Pan nigdy swojej świątyni, w której przebywa, a którą jest Kościół. On sam nam to obiecał, kiedy powiedział: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata".
 
A więc to wszystko, co Syn Boży uczynił i czego nauczał dla zbawienia świata, znamy nie tylko z dziejów przeszłych wydarzeń, lecz poznajemy w Jego mocy działającej obecnie.

To On, zrodzony z Matki Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, tym samym Duchem napełnia nieskalany swój Kościół, który przez chrzest rodzi Bogu niezliczone potomstwo synów. O nich powiedziano: "Którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili". 

W Nim otrzymuje błogosławieństwo przybrania ród Abrahama na całym świecie, bo ten patriarcha staje się ojcem ludów dzięki temu, że synowie obietnicy rodzą się z wiary, a nie z ciała. 

niedziela, 10 kwietnia 2016

Odnowienie aktów poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa przez x. Rafała Trytka - 10 IV A.D. 2016

 
Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusa
Jasna Góra, 27 VII 1920 r.

Najświętsze Serce Jezusa, oto my, biskupi polscy, zebrani u stóp Majestatu Twego, w
Najświętszym Sakramencie ukrytego, poświęcamy siebie, duchowieństwo i wszystkich
wiernych diecezji naszych, cały kraj i Ojczyznę naszą Twojemu Boskiemu Sercu.

W chwili, gdy nad Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, wołamy
jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I jak
niegdyś wyciągnąwszy prawicę jednym słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal, Panie, teraz od
nas grożące nam niebezpieczeństwo.

sobota, 9 kwietnia 2016

Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków - Papież Pius IX

Matka Boska Nieustającej Pomocy 
O Maryjo, Matko miłosierdzia i ucieczko grzeszników, prosimy Cię, spojrzyj swymi litościwymi oczami na kacerskie i schizmatyckie narody. Ty jesteś Stolicą mądrości, oświeć więc ich rozum tak okropnie pogrążony w ciemnościach nieznajomości i grzechu, żeby jak najjaśniej poznali święty, katolicki, apostolski i rzymski Kościół jako jedyny prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, poza którym nie można znaleźć ani świętości, ani zbawienia. Dokonaj ich nawrócenia, wyjednaj im łaskę, aby uznali i przyjęli wszystkie prawdy świętej wiary i po synowsku poddali się zwierzchnictwu rzymskiego Papieża, zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi, a tak rychle połączeni z nami słodkimi węzłami Bożej miłości utworzyli jedną owczarnię pod tymże samym jednym pasterzem, i byśmy Cię wszyscy, o Panno chwalebna, chwalili po wszystkie wieki, śpiewając: Ciesz się, Maryjo Panno, wszystkie herezje zniszczyłaś na całym świecie. Amen. – 3 Zdrowaś Maryja.Odpust (Racc. 314) 300 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z 3 Zdrowaś Maryja z sercem skruszonym i nabożnie. (Pius IX. Reskr. Św. Kongr. Prop. d. 30 grud. 1868).

piątek, 8 kwietnia 2016

Modlitwa do Serca Jezusowego


 

   Panie Jezu, najłaskawszy Zbawco świata, Ciebie przez Najświętsze Serce Twoje pokornie prosimy, ażeby wszystkie owce zgubione powróciły teraz do Ciebie, ich dusz Pasterza i Stróża, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

(300 dni odpustu za każdą razą. Pius X. 26 października 1905 r.)

środa, 6 kwietnia 2016

KOMUNIKAT BRACTWA MODLITEWNEGO Z DNIA 5 IV A.D. 2016

Bractwo Modlitewne Czcicieli Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 
   W dniu 5 kwietnia Anno Domini 2016, w święto św. Wincentego Ferreriusza, decyzją Przełożonego Bractwa Modlitewnego Czcicieli Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, Wielebnego x. Rafała Trytka, Bractwo przyjmuje regułę III zakonu kaznodziejskiego (św. Dominika). 

Veritas liberabit vos!

wtorek, 5 kwietnia 2016

WIADOMOŚĆ O MEDALU ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO

Ecce crucem Domini, fugite partes, adversae: vicit Leo de tribu Juda, radix Dawid. Alleluja.
Ecce crucem Domini, fugite partes, adversae: vicit Leo de tribu Juda, radix Dawid. Alleluja.
   Św. Antoni Padewski otrzymał od Boga szczególną moc nad szatanem. Był On za życia wielkim znawcą podszeptów złego ducha i nieraz odnosił nad nim zwycięstwo. Tę moc dał mu Pan Bóg i po śmierci: jeśli kto będąc w ciężkich pokusach, ucieknie się do św. Antoniego, niezawodnie dozna ulgi. Zwłaszcza wielce skutecznym w walce z pokusami jest tak zwany medal św. Antoniego z egzorcyzmem, cudownie przez tegoż Świętego wskazanym.

Historja tego medalu jest następująca: Za panowania Dionizego, króla Portugalii, pewna niewiasta doznawała ciężkich pokus od szatana. Zły duch okazywał się jej w postaci Jezusa Ukrzyżowanego i zachęcał, aby się rzuciła w nurty rzeki Tagu, przez co otrzyma odpuszczenie grzechów i prosto pójdzie do nieba. Nieszczęśliwa zdecydowała się pójść za radą kusiciela i utopić się. W drodze jednak wstąpiła do kościoła OO. Franciszkanów (Braci Mniejszych) i upadłszy na kolana przed ołtarzem św. Antoniego Padewskiego, gorąco błagała o ratunek, po czem zasnęła. We śnie ukazał się jej św. Antoni i upominał, aby nie odbierała sobie życia oraz wręczył jej zapisaną kartkę pergaminu, którą polecił nosić przy sobie. Ocknąwszy się, znalazła zawieszoną na szyi kartkę, na której napisane były następujące słowa:

„Oto krzyż Pański, uciekajcie szatani, zwyciężył Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida. Alleluja”.

Jest to egzorcyzm kościelny, który odtąd poczęto zwać „Listem św. Antoniego”.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

https://lagloriadelasantisimavirgen.files.wordpress.com/2015/03/25marca.png
"Oto ja, służebnica Pańska..."
Dzisiaj święto Zwiastowania N.M.P. (Przeniesione z 25 marca z powodu Wielkiego Tygodnia.)

   (…) Pewnego dnia, a było to 25 marca, jak utrzymują najpoważniejsi pisarze kościelni, w rocznicę stworzenia pierwszego człowieka – Adama, Najśw. Panna, załatwiwszy zwykłe zajęcia domowe, udała się na modlitwę do swojej izdebki, w której się zwykle modliła. Padła na kolana, zatopiła się myślą w Bogu, a ze łzą w oku błagała Boga, aby dłużej nie zwlekał swego miłosierdzia nad biednym rodzajem ludzkim i zesłał Syna Swego na ziemię. Czytając bowiem pilnie Pismo św. i przepowiednie proroków, Najśw. Panna wiedziała, iż już nadszedł czas miłosierdzia Bożego, - a jednak, lubo najcnotliwsza, najświętsza, najniewinniejsza z ludzi, pełna pokory, ani przypuszczała, iż Ona będzie przebłogosławioną Matką Zbawiciela. (…) Ale Najśw. Panna jeszcze się modli, lubo już jest północ, jeszcze klęczy, wyciąga ręce i wznosi oczy do Nieba i woła bez przerwy: „Ojcze! ulituj się! Ojcze poszlij Zbawiciela - Syna Twojego.” I woła, i błaga, i zdaje się w radosnem uniesieniu widzieć „Pożądanego od wszech narodów” – ono boskie Dziecię, co ma zawładnąć światem i odkupić rodzaj ludzki!… (…) Archanioł Gabryel, wierny stróż Jej życia, z którym już tyle słodkich rozmów miewała, przekroczył próg ubogiego mieszkania, stanął nagle przed Nią, na sposób duchów czystych, ale obleczony w postać ludzką, jaśniejący młodością i pięknością (czyt.: Wykład tajemnic różańca św., tłom. Biskupa Kossowskiego. T. I.). I jakby wtorując śpiewom anielskim w Niebie, uwielbia Maryę, mówiąc do Niej: „Bądź pozdrowiona, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami”… (św. Łuk. 1-38.).

niedziela, 3 kwietnia 2016

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA KWIECIEŃ

W miesiącu KWIETNIU modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o restaurację wiary katolickiej w Polsce".

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA KWIECIEŃ

Adoracja Najświętszego SakramentuCześć do Najświętszego Sakramentu u katolików i świętokradztwa modernistów (1)

 


BP MARK A. PIVARUNAS CMRIDrodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy!Kwiecień jest miesiącem poświęconym Najświętszemu Sakramentowi, dlatego w tym numerze biuletynu chciałbym omówić niektóre przepisy liturgiczne odnoszące się do Eucharystii i Ofiary Mszy Świętej. Gdy bowiem rozważymy szczegóły ustanowionych przez Kościół katolicki przepisów dotyczących celebracji Mszy Świętej, udzielania Komunii Świętej oraz szacunku wobec Najświętszego Sakramentu znajdującego się na ołtarzu, docenimy bardziej znaczenie teologicznego aksjomatu lex orandi – lex credendi, czyli prawo/norma modlitwy jest prawem/normą wiary. Zaiste, Kościół katolicki mocno wierzy w to, że słowa Chrystusa – To jest Ciało Moje, to jest kielich Krwi Mojej oraz jego prawa są stałym przypomnieniem Rzeczywistej Obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

sobota, 2 kwietnia 2016

Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi – Prymas Polski, kardynał August Hlond, Jasna Góra, 8 września 1946

 
Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta!

Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę
Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę
dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem
miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu
poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną
służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a
naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę
Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.

piątek, 1 kwietnia 2016

360. rocznica ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza - 1 kwietnia A.D. 1656

https://lagloriadelasantisimavirgen.files.wordpress.com/2016/04/matka-lwowska.png 
ŚLUBY KRÓLA JANA KAZIMIERZA
I STANÓW RZECZYPOSPOLITEJ

zaprzysiężone imieniem narodu

przed cudownym obrazem N. P. Łaskawej w Katedrze Lwowskiej
 
a dotyczące
polepszenia doli ludu pracującego
oraz

CZCI NAJŚW. PANNY JAKO KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ

do wykonywania których to ślubów każdy miłujący Boga i Ojczyznę przyczyniać się
winien

"Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza!

Ja, Jan Kazimierz, z łaski Syna Twego, Króla królów, i Pana mego, i z Twego
miłosierdzia król, upadłszy do stóp Twoich najświętszych, Ciebie za opiekunkę moją i za
Królowę królestwa mojego obieram. I siebie i królestwo Polskie, księstwo Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflandzkie i Czernichowskie, wojska obydwu
narodów i lud cały Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i litości w
tym nieszczęśliwym i przykrym królestwa mojego stanie, przeciwko nieprzyjaciołom św.
Rzymskiego Kościoła pokornie błagam. A że mnie wielkie dobrodziejstwa Twoje z całym
narodem moim do nowego gorliwszego służenia Tobie pobudzają, więc przyrzekam też i na
przyszłość w moim własnym, senatorów moich i ludów moich imieniu, Tobie najświętsza
Panno i Synowi Twojemu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi: że cześć i chwałę Twoją
wszędzie i zawsze po całem królestwie mojem z największą usilnością pomnażać i
utrzymywać będę. Obiecuję nadto i ślubuję, że jeżeli za wielowładną przyczyną Twoją, i
wielkim Syna Twojego miłosierdziem, otrzymam zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a
osobliwie nad Szwedami, Twoją i Syna Twego cześć i chwałę wszędzie prześladującymi, i
zupełnie zniszczyć usiłującymi, u stolicy Apostolskiej starać się będę, aby ten dzień na
podziękowanie za tę łaskę Tobie i Synowi Twemu corocznie jako uroczysty i święty na
wieki obchodzono, i z biskupami królestwa mojego przyłożę starania, aby to, co obiecuję, od
ludu mojego dopełnione było. A ponieważ z wielkim bólem serca mego oczywiście widzę,
że za łzy i uciśnienia ludzi wiejskiego stanu, w królestwie mojem, Syn Twój sprawiedliwy
sędzia świata, od siedmiu już lat, dopuszcza na królestwo moje kary powietrza, wojen i
innych nieszczęść, przeto obiecuję i przyrzekam oprócz tego: iż ze wszystkiemi memi
stanami po przywróceniu pokoju, użyję troskliwie wszelkich środków dla odwrócenia tych
nieszczęść i postaram się, aby lud królestwa mojego od uciemiężenia i niesprawiedliwych
ciężarów był oswobodzony. Uczyń to najmiłosierniejsza Pani i Królowo, abyś jako mnie i
stanom moim najszczerszą dała chęć do uczynienia tych ślubów, tak też u Syna swego łaskę
do ich wykonania uprosiła. Amen".


(Autor tekstu ślubów lwowskich - św. Andrzej Bobola)