POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 16 marca 2019

św. Tomasz z Akwinu: Czy nieochrzczone dziecko może być zbawione ?

       Słysząc wręcz heretyckie twierdzenia modernistów, którzy z "ambony" głoszą, jakoby nieochrzczone dziecko, zamordowane w wyniku aborcji, a co za tym idzie,  także nieochrzczony człowiek, może dostąpić zbawienia i widzenia Boga, czas odnieść się do nauczania Kościoła Katolickiego, a konkretnie przytoczyć wypowiedź, co w tej materii nam mówi św. Tomasz z Akwinu.
  "Kara powinna być współmierna do winy. Otóż ta dziedziczna wada, mająca charakter winy, nie istnieje w nas na skutek odebrania nam lub zniszczenia w nas jakiegoś dobra nieodłączonego od natury ludzkiej, ale na skutek odebrania nam czegoś co zostało naddane naturze. Jeżeli ta wina ciąży na danym człowieku, to tylko dla tego, że ma taką naturę, która została pozbawiona tego dobra, które miało w nim być i mogło się w nim utrzymać. Dla tego żadna inna kara nie należy się za winę pierworodną, jak tylko pozbawienie tego celu, do którego zmierzało odebrane dobro, a do którego celu sama natura ludzka sama przez się nie zdoła dotrzeć. Dobrem tym jest widzenie Boga. Toteż właściwą i jedyną karą za grzech pierworodny jest po śmierci brak tego widzenia. Co do innych doskonałości i dóbr, które są nieodłączne od ludzkiej natury i wypływają z jej pierwiastków, to żadnej straty nie ponoszą ci, którzy zostali potępieni za sam grzech pierworodny.(...) Człowiek o trzeźwym rozumie nie cierpi z tego powodu, że nie ma tego, co przekracza jego siły. Otóż dzieci nie były w takim stanie,  żeby mogły posiąść życie wieczne w niebie, bo ani ono nie należało się im z natury, ani one nie mogły mieć właściwych do tego uczynków. Ale cieszyć się będą, że wielce będą korzystać z doskonałości naturalnych dzięki dobroci Boga." 
 Fragmenty z Sumy Teologicznej Św. Tomasza z Akwinu.