POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 1 lipca 2016

DZIEŃ XXXI. Czwarty sposób otrzymania gorącości w nabożeństwie do Serca Jezusowego: Wielka pobożność do Niepokalanego Serca Marji

 
Serce Syna sercem jest Matki. — Ś. Augustyn. 

   Marja ma wszelką moc nad Sercem Jezusa; Ona jest Matką pięknej miłości (Eccl. 24, 24). Do niej zatem udawać się powinniśmy, abyśmy tą miłością zapaleni być mogli. 

   Przenajświętsze Serca Jezusa i Marji, tak ściśle spojone są z sobą, iż jedno do drugiego wiedzie nas nieomylnie, ta tylko pomiędzy niemi zachodzi r żnica: że Serce Pana Jezusa sprzyja szczególniej duszom czystym; Serce zaś Marji oczyszcza, przez łaskę, jaką otrzymuje dla nich, oczyszcza dusze, grzechami skalane, usposabiając je, aby mogły być przyjęte do Serca Jezusa. Najwięksi nawet zbrodniarze nie powinni wątpić o możności otrzymania tej łaski, przez pośrednictwo Marji: Ona bowiem jest schronieniem wszystkich nędzarzy, ratunkiem świata całego; lecz nie mając dla tej Matki, miłości tkliwej a dziecięcej, na próżno obiecywalibyśmy sobie wstęp do Serca Jej Syna...

   Pewnego dnia, gdy ś. Gertruda, wymawiała z wielką pobożnością słowa: Salve Regina... illos Tuos misericordes Oculos ad nos converte. Witaj Królowo. One miłosierne oczy Swoje obróć na nas!! Przenajświętsza Boga-Rodzica pokazała się jej, trzymając Dziecię Jezus na ręku, a wskazując na oczy Jego, rzekła: Oto oczy nieskończenie miłosierne, które obrócić mogę według upodobania Mego ku tym, którzy Mnie wzywają.

   Miejmy przeto tkliwą miłość dla Marji, a wkrótce pałać będziemy ogniem miłości i dla Jej Syna. Nagrodę tak nieskończenie wielką zwykła wyjednywać tym, co się Jej poświęcają. Wszystkie dobra przyszły nam przez Marję!... Kto ją znalazł, znalazł życie i zbawienie.


   Zresztą, nie jest to rzeczą trudną zbliżyć się do tej czułej Matki: Ona bowiem sama oznajmia, że uprzedza tych, którzy Jej szukają, i okazuje się im pierwsza. Tak jest, ona wzbudza w nas pragnienie kochania i służenia Jej, a to dla tego jedynie, aby miała sposobność wzbogacić wszystkiemi skarbami, których jest szafarką. Przez Jej to przenajświętsze ręce przechodzą wszelkie łaski, jakiemi Serce Pana Jezusa pragnie nas wzbogacić. Udajmy się więc do Marji, udajmy nade wszystko do Jej macierzyńskiego Serca, które doskonałem jest odbiciem Serca Jezusowego; prośmy Ją przez Jej niepokalane poczęcie, najdroższe z Jej przywilejów; prośmy, a bądźmy pewni, iż nam nic odmówić nie zdoła. Nie oddzielajmy nigdy w naszem nabożeństwie Serca Marji od Serca Jezusowego; czcijmy, kochajmy Je obydwa z głębi naszego serca, oddajmy się, poświęćmy się całkowicie tym Sercom najmilszym; zasyłajmy prośby nasze do Boga Ojca przez Serce Jezusowe, udawajmy się z modłami naszemi do Pana Jezusa przez Serce Marji: otrzymajmy wszystko od Ojca przez Serce Syna, i wszystko od Syna przez Serce Matki!...

   Tak postępowała błogosławiona Marja od Wcielenia: używała Serca Marji w prośbach do Pana Jezusa, zaś Serca Pana Jezusa w prośbach do Przedwiecznego zanoszonych Ojca. Błog. Hermann przez całe swe życie oddawał każdego dnia szczególną cześć Sercu Marji, i każdego dnia życia swego odbierał łaski szczególne. 

   O Matko łask pełna! wejrzyj na nędzę naszę i na tęsknotę, przyciskając nas na tym padole płaczu. Proś! ach, proś Pana Jezusa, aby nam otworzył Serce Swoje, i aby nas nauczył zanurzać uciski nasze i smutki w tem Sercu najświętszem, w owem niegdyś goryczy morzu. Niechże nam wolno będzie zwrócić oczy nasze na to Serce Boskie, abyśmy podobnie jak żydzi, co na miedziannego spoglądali węża, uzdrowienie z wszystkich chorób dusze nasze trapiących, co najrychlej otrzymać mogli. 

Postanowienie do wykonania

   Gdy słuchamy Mszy Św., ofiarujmy Sercu Jezusowemu miłość i wytrwałość Najśw. Panny stojącej pod krzyżem; a gdy mamy przyjmować Zbawiciela w Najśw. Kommunii, ofiarujmy Mu również gotowość Marji, i Jej przenajświętsze zachwycenie w czasie Wcielenia Słowa. Sam Pan nauczył tego sposobu Błogosł. Małgorzatę-Marję: nie możesz zatem wątpić, aby takowy nie miał Mu być najmilszym, i nie wynagradzał najdostateczniej oziębłości i niedbalstwa, jakich dopuściliśmy się w najważniejszych czynach życia duchowego. 

   Modła strzelista. — O Marjo! nie spocznę, dopóki nie otrzymam przez Ciebie, i od Ciebie poznania i ukochania Serca najmilszego Twojego Syna. 
   Boskie Serce i t. d. — Serce bez zmazy i t. d. 

Módlmy się:
   Panie Jezu Chryste, Któryś nie tak z łona Przeczystej Dziewicy Marji, ale raczej z Jej Niepokalanego Serca wziął Najświętsze Serce Twoje, tak że te obadwa Serca jednemże ogniwem miłości spojone, nierozerwaną jedność stanowią; przypuść nas do Serca Twej Przeczystej Matki Marji, a z Sercem Marji przydziel nas do Serca Twojego. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 163-167.