POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 5 grudnia 2019

Rycerstwo Niepokalanej


Znalezione obrazy dla zapytania Rycerstwo NIepokalanej o. Kolbe

        Rycerstwo Niepokalanej to ruch katolicki  założony przez Ojca Maksymiliana Maria Kolbe 16 października 1917 r.. Jeszcze jako kleryk franciszkański przebywając na studiach w Rzymie był zachwycony widokiem Wiecznego Miasta, ziemi przesiąkniętej krwią męczenników, jednocześnie zaś zaniepokojony antykościelnymi nastrojami -  „czarne marsze’’ i antykościelne flagi.  Pisał wtedy: ”pozwalano sobie(…) na podnoszenie sztandaru, na którym św. Michał Archanioł leżał pod stopami Lucyfera i rozrzucano ulotki głoszące, że na Stolicy Piotrowej zasiądzie sam Lucyfer, a papież mu będzie za Szwajcara’’ (tzn. będzie mu służył). O. Maksymilian nie mógł znieść takiej obelgi Chrystusa i Jego Kościoła. Poczuł się zdeterminowany do konkretnego przeciwdziałania. Z natchnienia Ducha Bożego i za zgodą przełożonych,  razem z sześcioma współbraćmi, trzy dni po objawieniu Matki Bożej w Fatimie, 16.10.1917r.  założył pobożny związek i nazwał go MI ( łac. Militia Immaculata – co w tłumaczeniu znaczy Milicja Niepokalanej  czyli Rycerstwo Niepokalanej). Rycerstwo kojarzy się z walką, a jest to walka z grzechem, ze złem. Program Rycerstwa O. Maksymilian streścił w haśle: „Zdobyć cały świat dla Jezusa przez Maryję Niepokalaną, by Chrystus królował w duszach wszystkich ludzi”.

 
św. MaksymilianCzłonkowie Rycerstwa jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Pobudzają wszystkich do oddania się Jej na wierną służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła. Członkowie Ruchu nazywają się Rycerzami Niepokalanej i już od chwili wstąpienia, oddają się Jej całkowicie za rzecz i własność, prosząc aby ich prowadziła. Każdy Rycerz powinien wyróżniać się takimi cechami jak: szlachetność, pobożność, honor, wierność, hart ducha i odwaga tj. świadectwo życia polegającego na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa. Przez wstawiennictwo Niepokalanej Rycerze starają się o nawrócenie grzeszników, zaczynając od siebie. Czynią to każdym środkiem, byle godziwym, na jaki pozwala stan i okoliczności. Modlitwa stanowi prawdziwy oręż Rycerzy Niepokalanej. Zewnętrznym znakiem rozpoznawczym jest noszony na szyi z wielką czcią Cudowny Medalik, jako symbol całkowitego oddania się Niepokalanej. Wszystkie zasady przynależności do Rycerstwa umieścił założyciel na jednej małej kartce papieru w formacie A8, a brzmiały one następująco: 

I. Cel: starać się o nawrócenie grzeszników i heretyków i schizmatyków, a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej (doprowadzić wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną) 

II. Warunki

1) Oddać się całkowicie NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach 
2) Nosić "Cudowny Medalik”
3) Wpisać się do Ksiąg Rycerstwa w siedzibie kanonicznie zatwierdzonej (ten warunek dopisał później)

III. Środki:  1.) O ile możliwości raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z tym aktem strzelistym „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami”
2) wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności co poleca się każdego gorliwości i roztropności: przede wszystkim zaś ”Cudowny Medalik” (rozdawanie).
 
Do tego zdawałoby się prostego statutu  o. Maksymilian dołączył „Akt poświęcenia się NMP Niepokalanej”.

Przewidział trzy stopnie realizacji celu, uczestnictwa w Rycerstwie Niepokalanej tzw.: 

M-1  Rycerz taki działa na zasadach mniej sformalizowanych, stara się realizować ideały i   cele Rycerstwa w sposób indywidualny, bez podejmowania dodatkowych zadań czy zobowiązań, warunkiem jest oddanie się Matce Bożej, noszenie Cudownego Medalika i codzienne odmawianie modlitwy „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”
 
M-2  Rycerz działa na zasadzie zorganizowanej grupy prowadzącej systematyczną formacje swoich członków, angażując się w życie Kościoła.

M-3 Rycerz taki poświęca swoje życie całkowicie apostolstwu.

Do Polski Rycerstwo Niepokalanej przybyło w 1919 r. wraz z o. Kolbe, (który po zdobyciu dwóch  doktoratów na rzymskich uczelniach powrócił do kraju). Rozwój Rycerstwa gwałtownie  przyspieszył w 1927 r., kiedy powstał Niepokalanów – Centrum duchowe MI. Istniejące Rycerstwo Niepokalanej ożywiło ducha religijnego wiernych w Polsce oraz przyczyniało się do podnoszenia moralnej świadomości społeczeństwa. Narzędziem był miesięcznik "Rycerz Niepokalanej". Siłę dawała Niepokalana. Ona działała przez oddanych Jej rycerzy i tak działa po dziś dzień.