POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 23 listopada 2016

O siódmym artykule wiary: "Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych"

Znalezione obrazy dla zapytania sąd ostateczny 

KATECHIZM

RZYMSKO-KATOLICKI


KS. JÓZEF DEHARBE SI

CZĘŚĆ PIERWSZA
–––––––

O siódmym artykule wiary

"Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych"

1. P. Czego nas uczy siódmy artykuł wiary?

O. Siódmy artykuł wiary uczy nas, że Jezus Chrystus przyjdzie znowu na końcu świata, z mocą wielką i chwałą sądzić wszystkich ludzi, żywych i umarłych, to jest: dobrych i złych.

2. P. Jak nazywa się ten sąd, który odbędzie się na końcu świata?

O. Sąd, który odbędzie się na końcu świata, nazywa się ostatecznym albo powszechnym sądem świata, ponieważ wówczas będą sądzeni wszyscy ludzie i aniołowie.


3. P. Z czego będą ludzie sądzeni?

O. Ludzie będą sądzeni ze wszystkich myśli, słów, uczynków i zaniedbania tego dobrego, które czynić mogli, a którego nie czynili.

*4. P. Co uczyni Bóg, aby wszyscy poznali Jego sprawiedliwość?

O. Bóg wyjawi wówczas dobre i złe sprawy każdego człowieka, nawet myśli najskrytsze i łaski, których udzielał każdemu.

5. P. Co powie Chrystus, Boski Sędzia, do dobrych i złych?

O. Jezus Chrystus powie: 1) do dobrych: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie królestwo, wam zgotowane od założenia świata (Mt. XXV, 34); 2), do złych zaś powie: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego (Mt. XXV, 41).

6. P. Cóż się stanie po tym sądzie?

O. Po tym sądzie pójdą dobrzy do nieba, źli zaś do piekła.

7. P. Co jest niebo?

O. Niebo jest to miejsce, gdzie dobrzy będą używać szczęścia wiecznego i najzupełniejszego.

8. P. Co jest piekło?

O. Piekło jest to miejsce, gdzie źli doznawać będą w ogniu wiecznym najstraszliwszych męczarni.

9. P. Czy jest oprócz sądu powszechnego inny jeszcze sąd?

O. Oprócz sądu powszechnego jest jeszcze sąd szczegółowy, na którym sądzi Bóg duszę każdego człowieka w szczególności, zaraz po śmierci.

† 10. P. Dlaczego odbędzie się jeszcze sąd powszechny, oprócz sądu szczegółowego?

O. Sąd powszechny odbędzie się dlatego, aby:

1) wszyscy uznali, że Bóg jest najmędrszy i najsprawiedliwszy;

2) aby wszyscy widzieli chwałę Jezusa Chrystusa;

3) aby cnotliwi otrzymali zasłużoną pochwałę, a bezbożni zasłużoną hańbę;

4) aby także ciała ludzkie, które zmartwychwstaną na dniu ostatecznym, otrzymały wraz z duszami zasłużoną nagrodę lub karę.

11. P. Dokąd pójdzie dusza po sądzie szczegółowym?

O. Po sądzie szczegółowym pójdzie dusza do nieba albo do piekła, albo do czyśćca.

12. P. Które dusze pójdą do czyśćca?

O. Do czyśćca pójdą dusze ludzi sprawiedliwych, którzy umarli w grzechach powszednich albo też nie odpokutowali jeszcze zupełnie grzechów śmiertelnych, chociaż winę i karę wieczną tych grzechów Bóg im już za ich życia odpuścił.

O czyśćcu rozumieć należy, gdy Pismo Boże mówi: Nie wynijdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek (Mt. V, 26). Będzie zbawion, wszakże tak, jako przez ogień (I Kor. III, 15). Święta i zbawienna jest myśl, modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani (II Mach. XII, 46).

13. P. Czy będzie istniał czyściec po sądzie ostatecznym?

O. Po sądzie ostatecznym nie będzie już istniał czyściec, tylko niebo i piekło.

Upomnienie: Nie myśl, że nikt nie widzi złego, które czynisz, bo oko Boskie jaśniejsze jest nad słońce i widzi wszystko. Dlatego też mówi Pismo św.: Wszystko, co się dzieje, przywiedzie Bóg na sąd (Ekl. XII, 14).

–––––––––––


Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 119-122.