POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 28 czerwca 2016

DZIEŃ XXVIII. Środki otrzymania pobożności do Najsłodszego Serca Jezusowego: pierwszym środkiem jest modlitwa


Serce Jezusa skarb nieprzebrany. — Ś. August. 

  Pierwszym środkiem otrzymania gorącej miłości ku Jezusowi Chrystusowi, jest tkliwe nabożeństwo do Jego Serca najsłodszego, albo raczej modlitwa. Dziwićby się można, iż chrześcijanie, w pewnym względzie nie są wszechmocnymi, mając sposób nieomylny otrzymania wszystkiego, czegoby tylko zapragnąć chcieli. Ten zaś sposób, na prostem tylko proszeniu polega; nie ma rzeczy, do którejby Jezus Chrystus bardziej się był zobowiązał, którąby uroczyściej był przyrzekł, jak wysłuchiwanie próśb naszych: Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono. Proścież a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała... Czegokolwiek zechcecie, prosić będziecie, stanie się wam. (Math, 7, 7. Joan. 16, 24, ibid. 15. 7). 

   Prośmy więc, a prośmy z ufnością. Modlitwa, mówi ś. Wawrzyniec Justynijan, przebłagiwa gniew Boga, Który odpuszcza grzesznikowi z pokorą się modlącemu, Ona otrzymuje wszystko, o co błagamy, zwycięża i poskramia wszelkie nieprzyjaciół usiłowania, oczyszcza i przemienia grzeszników, czyniąc z nich Świętych. 

   Pan nasz oznajmił ś. Brygidzie, że zwykle przewyższa oczekiwanie nasze, dając nam nieskończenie więcej, niżeli od niego żądamy, i że gotów udzielić nam darów Swoich w każdej chwili, gdy o takowe z pokorą, a ufnością, błagać Go będziemy. 

   Żadna jednak modlitwa nie może być milszą Zbawicielowi nad tę, w której błagamy o miłość Jego najświętszego Serca. Prośmy więc, zaklinajmy, nie podobną bowiem jest rzeczą, abyśmy prosząc, otrzymać nie mieli. O! cóż to za łatwy środek! i jakże skuteczną jest modlitwa!... gdyż powiedzieć z całą prawdą można, że prosić i pragnąć, jest to toż samo, co otrzymać czego pragniemy i o co prosimy.

   Używajmy nade wszystko najświętszego Serca do popierania próśb naszych i nie wątpmy bynajmniej o ich wysłuchaniu.

   Ś. Matylda zapewniała na krótki czas przed swą śmiercią, iż gdy jednego dnia błagała Pana naszego o wielką łaskę dla pewnej osoby, która ją o to była prosiła, Jezus Chrystus rzekł do niej: Córko moja, powiedz osobie, za którą Mnie prosisz, iż w Sercu Mojem tego, czego pragnie, szukać powinna, w Niem wszystko znajdzie. — Niechaj ma szczególne, a wielkie nabożeństwo do tego Najświętszego Serca, niechaj od Niego żąda wszystkiego, czego tylko chce; niech się do Niego ze wszystkiem i zawsze udaje, podobnie jak dziecię, co nie zna innego sposobu nad ten, jaki mu miłość podaje, dla proszenia ojca swego o wszystko, cokolwiek po trzebować może.

Postanowienie do wykonania

   Nic przyjemniejszego uczynić nie możemy Naszemu Panu, jak jednoczyć się z Nim często w Kommunji duchowej, która wedle ś. Tomasza z Akwinu, zależy na gorącem pragnieniu przyjęcia Jezusa Chrystusa, i na uczuciach miłości pełnych, jak gdybyśmy Go byli rzeczywiście przyjęli: takowe zaś pragnienie i uczucia obudzić w sobie możemy, w każdej dnia i nocy godzinie i chwili. 

   Modła strzelista. — Jeśli zapomnę o Tobie, o Serce Jezusa! niech zapomniana będzie prawica moja: niechaj przyschnie język mój do podniebienia mego, jeślibym na Cię nie pomniał! (Ps. 136, 5, 6). 
   Boskie Serce i t. d. — Serce bez zmazy i t. d.

Módlmy się: 
   Niebo i ziemia nie ma nic wymowniejszego, godniejszego nad Serce Twoje o Jezu! Twem przeto Sercem o Panie, niech odtąd do Ojca naszego na niebiosach przemawiamy, Twem Sercem niech Majestatowi Boskiemu cześć i hołdy składamy. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 154-156.