POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 25 kwietnia 2017

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady - dzień 9

Znalezione obrazy dla zapytania matka boża dobrej rady 
Dzień 9.

Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba.

Gorącem, nabożnem i miłością pałającem sercem, z najgłębszem uszanowaniem i upokorzeniem czczę, wielbię i wysławiam Cię, Pani raju, bramo łask, Matko dobrej Rady! którymi tytułami Twój św. Obraz, jakoby trojaką koroną chwały, uwieńczony jaśnieje. O! jak szczęśliwi jesteśmy wszyscy przez Ciebie, Twojemi dziećmi będąc, które Cię wiernie kochają i czczą nabożnie. My wszyscy za Twoją macierzyńską łaską i świętą Radą będziemy dziedzicami królestwa niebieskiego. Nic mi, więcej już nie zostaje, tylko, ażebyś mię o święta Matko za prawdziwe dziecię przyjęła, abym Cię po synowsku kochał, Twojej macierzyńskiej miłości i Opatrzności się oddawał, mocne zaufanie i jedyną nadzieję w Twojej dobroczynności pokładał. To mocno postanowiłem u siebie i przez Twoją przemożną porękę, której nieustannie żebrzę, racz utwierdzić ten mój zamysł.

Święta Maryo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.


Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów, że ilokroć namiętność do grzechu pobudzać cię będzie, tylekroć oczy i serce na ten obraz Matki dobrej Rady podniesiesz, i nie tylko o dobrą radę, ale też o łaskę i pomoc prosić będziesz. Ilekroć szatan zwyczajną obłudą do złego i upadku pobudzać cię będzie, wtenczas uroczyście oświadczaj się, że nigdy na jego pokusy nie przystaniesz, i nikogo, tylko Tej Matki, pełnej łaski, jedynie słuchać będziesz. Podnoś twój umysł i serce często przez mocną nadzieję do królestwa niebieskiego. Wzdychaj często do tego niebieskiego raju. Proś tej przemożnej Pani raju o dobrą radę i porękę Jej macierzyńskiej miłości i na Niej zasadzaj ufność swoją, a przy Jej pomocy zapewne go dostąpisz. Marya więc odtąd niech ci zawsze będzie twoją radą i pomocą.

Potem na zakończenie tego dziewięciodniowego nabożeństwa zmów Hymn:

Ciebie Boże! chwalimy i t. d.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak było na początku i teraz i zawsze, i t. d.,
i proś dziewięciu Chórów Anielskich, ażeby najwyższemu Bogu i najświętszej Rodzicielce Jego, za odebrane dobrodziejstwa dziękowały i o nowe łaski upraszały dla ciebie.

O! Maryo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

 Modlitwa 1.

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś sługom Swoim chwałę Trójcy Przenajświętszej w wyznaniu prawdziwej wiary uznać pozwolił, i w mocy Majestatu jedność Jej uczcić, prosimy Cię, użycz nam, ażebyśmy przez stałość tej wiary we wszelkich przeciwnościach obrony doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. na wieki wieków. Amen.

Modlitwa 2.

Ojcze niebieski, któryś błogosławioną Maryę Pannę za Córkę sobie obrał! Jednorodzony Synu Boski, któryś Ją za Matkę swoją wybrał! Duchu święty, któryś Ją za najczystszą Oblubienicę obrał! Trójco Przenajświętsza! Któraś Maryę, jako Królowę nieba i ziemi w niebie ukoronowała i Matką dobrej Rady Twoich łask Boskich szafarką uczyniła, ofiaruję Ci to małe moje nabożeństwo, które na cześć i chwałę tej Rodzicielki Boga, Matki dobrej Rady, grzesznemi ustami i sercem odprawiłem. Proszę Cię, Boże mój, abyś mnie przez przemożną przyczynę tej błogosławionej Panny wysłuchał, we wszelkich moich potrzebach przez miłosierdzie Twoje ratował i od wszelkiego złego, tak doczesnego jako i wiecznego, wybawił. Amen.

Módl się za nami o Matko dobrej Rady!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa 3.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś przy tronie Twego najwyższego Majestatu, Matkę Swoją dla wszystkich powszechną Orędowniczką ludzkiego narodu uczynił, niech Ci będą przyjemne modły moje, które Ci przez ręce Twojej Matki Najśw. ofiaruję, i przez zasługi Jej Panieńskiego macierzyństwa wybaw mię od wszelkiego niebezpieczeństwa tudzież uwolnij od wszelkich przeciwności ciała i duszy, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

O! Maryo, Matko dobrej Rady, pobłogosław mię z Twoim Synem.

Tu odmów Litanię do N. M. Panny

Modlitwa 4.

Jezu Chryste! Synu Ojca Przedwiecznego, któryś Maryę niezmazaną Pannę za Matkę Sobie obrał i przez Swoje cudowne poczęcie i narodzenie z Jej Panieńskiego ciała powszechną Matką ludzkiego narodu uczynił nas zaś niegodnych za Jej dzieci a Swoich braci przyjął: użyć litościwie, abyśmy przez przeważną Jej przyczynę we wszelkich potrzebach i dolegliwościach naszych Jej macierzyńskiej Rady, pociechy i pomocy łaskawie doznali, Jej natchnieniom powolnymi byli, Ciebie jedynie kochali i chwalili tu docześnie i we wieczności. Amen.


Modlitwa 5.

Bądź pozdrowiona N. Maryo Panno i prawdziwa Matko Boga, bądź nieskończenie uwielbiona! Tyś najkosztowniejszą całego okręgu ziemi perłą, Tyś nigdy niezagasłem światłem, Tyś koroną Panieństwa i berłem prawdziwej wiary, Tyś nienaruszonym Kościołem świątobliwości, nieograniczonem w sobie zawierającym Boga. O Matko, o Panno! Tyś błogosławiona między niewiastami: Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imieniu Pańskiem, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który jako Anioł dobrej rady w zgromadzeniu sprawiedliwych zasiada na niebie, ten Syn Twój dał ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam nieumiejętnym łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie wpadali w grzechy, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha św. idąc, i sami ćwiczyli się w cnocie i bliźniego do niej zachęcali. Amen.

53 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych, Kraków 1897, Nowenna 18, str. 160-182.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/