POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 16 kwietnia 2020

Św. Augustyn. fragment ,,Pism katechetycznych"


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba 

       Albowiem nie dla czego innego przed przyjściem Pana naszego napisano to wszystko, co w Piśmie św. czytamy, jak dlatego, żeby zapowiedziane zostało Jego przyjście i z góry zalecony przyszły Kościół to jest naród Boży, zwany ciałem Jego, z wszystkich świętych, którzy jeszcze przed przyjściem Jego żyli na tym świecie, i tak wierzyli, że On przyjdzie, jak my, że przyszedł.

Rzecz bowiem ma się podobnie jak z narodzeniem Jakuba. Najpierw wydobył on z żywota rękę i trzymał nią za nogę wcześniej wyłaniającego się brata, po czym dopiero wysunęła się głowa i wreszcie inne członki. A jednak głowa przewyższa godnością i władzą nie tylko następujące po niej członki, lecz także naprzód wydobytą rękę i jakkolwiek nie w czasie ukazania się, to przecież w porządku natury ma pierwszeństwo. Podobnie i Pan Jezus Chrystus, zanim objawił się w ciele i jakby w pewien sposób z żywota tajemnicy Swej wyszedłszy, dał się widzieć ludzkim oczom jako Człowiek, Pośrednik między Bogiem i ludźmi, który jest nad wszystkich Bóg błogosławiony na wieki, wpierw już ukazał w świętych patriarchach i prorokach jedną część Ciała Swego i jakby ręką zwiastując Swe narodzenie, węzłami Prawa, niby pięciu palcami, ujął za stopę naród, idący pysznie naprzód. 

I tak przez pięć okresów czasu nie przestano zwiastować i prorokować Jego przyjścia, a zgodnie z tym pięć ksiąg napisał ten, przez którego zostanie dane Prawo. A pyszni, myśląc, jak kazało im ciało, i chcąc ustanowić swoją sprawiedliwość, nie zostali napełnieni błogosławieństwem z otwartej ręki Chrystusa, lecz zatrzymani w zaciśniętej i zamkniętej i tak związane im są nogi i polegli, podczas gdy myśmy powstali i zostali podniesieni.

Chociaż tedy, jak powiedziałem, Chrystus Pan wpierw ukazał jedną część Ciała Swego przez świętych, którzy Go co do czasu narodzenia poprzedzili, jednak On sam jest Głową Ciała Kościoła św. Owi zaś święci wszyscy przez wiarę w Chrystusa są złączeni z tym ciałem, którego On jest Głową a oni zwiastunami. Albowiem biegnąć naprzód nie zostali oderwani, lecz raczej związani przez swoje posłuszeństwo. Gdyż jakkolwiek głowa może rękę przez sobą wysunąć, to jednak wiązadło ręki jest poniżej głowy. Tak to wszystko, co napisano przed Nowym Przymierzem, napisano ku naszej nauce; i figury napisano ku naszej nauce i nasze były, a choć w Starym Przymierzu należało pisać w figurze, pisano dla nas, na których przyszedł koniec wieków.

Św. Augustyn. fragment ,,Pism katechetycznych"