POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 15 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef udaje się z Maryą do Betleem

Znalezione obrazy dla zapytania święty józef udaje się z Panną Marią do Betlejem

 

15 marzec

Święty Józef udaje się z Maryą do Betleem. 

 

Po niejakim czasie powróciła najświętsza Panna od świętej Elżbiety z Judzkiej ziemi do domu swego. Święty Józef mile ją powitał i dzięki Bogu składał, że mógł usługiwać matce Zbawiciela, mającego wkrótce przyjść na ten świat.

I stało się w one dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. I szli wszyscy, aby się popisali, każdy do miasta swego.

Szedł też i Józef od Galilei z miasta Nazaret, do Żydowskiej Ziemi do miasta Dawidowego, które zowią Betleem: przeto, iż był z domu i pokolenia Dawidowego, aby był popisan z Maryą poślubioną sobie małżonką brzemienną.

Komu jest posłuszny święty Józef? Zwierzchności świeckiej! Bo na rozkaz cesarza udaje się z Nazaretu w daleką drogę z brzemienną małżonką swoją. W podróży troszczy się o pokarm i schronienie dla małżonki swojej. I tak więc szczęśliwie przybył do miasta Betleem. Według przykładu św. Józefa bądźmy posłuszni zwierzchności Duchownej i świeckiej!

Modlitwa.

 

Zbawicielu nasz Jezu Chryste, Tyś obdarzył Opiekuna Twego świętego Józefa posłuszeństwem względem zwierzchności. Dopomóż nam zachować przez posłuszeństwo Twój rozkaz: "Dajcie Bogu co Bożego, a Cesarzowi co Cesarskiego."

Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko! Jezu, Maryo, Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Czcij przełożonych twoich.