POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 4 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Narodzenie najświętszej Panny Maryi

Znalezione obrazy dla zapytania narodzenie najświętszej maryi Panny 
4 marzec

Narodzenie najświętszej Panny Maryi.

 

Żywot świętego Józefa jest najściślej połączony z żywotem najświętszej Panny Maryi, matki Zbawiciela. Albowiem św. Józef jest Oblubieńcem i małżonkiem Królowej nieba. Dla tego odtąd zawsze będziemy rozważać żywot przeczystej Dziewicy, z którą wspólnie żywił Zbawiciela świata święty Józef. 

Najświętsza Panna Marya, Oblubienica świętego Józefa, według świadectwa Pisma świętego pochodziła z pokolenia Abrahama i króla Dawida: więc z tego samego pokolenia, z którego się narodził św. Józef. Według kościelnego podania rodzice najświętszej Panny byli Joachim i Anna, obydwoje bogobojni i oczekiwający Zbawiciela. Ale nie mieli potomstwa! 

Po długich modlitwach i postach porodziła święta Anna córkę, którą nazwali Marya, co znaczy potężna Pani. Z natchnienia Ducha św. zapewnie poznali, że ta córeczka od Boga jest wybraną na matkę Zbawiciela świata i stanie się potężną Panią, która przez Syna swego smokowi piekielnemu głowę skruszy. Z narodzenia najświętszej Panny Maryi radowali się jej rodzice Joachim i Anna, podeszli w latach; cieszyli się Aniołowie, którzy poznali, że ją Pan Bóg obrał na matkę Syna swego Jednorodzonego. 

Raduj się niebo i ziemio z narodzenia się na świat Panny Maryi! Raduj się święty patryarcho Józefie, bo już się zrodziła niepokalanie poczęta Panna, którą jako Oblubienicę Pan niebieski Tobie zgotował. Cała piękna jest, śliczniejsza nad księżyc i gwiazdy. 

Modlitwa.

 

Miłosierny Boże, narodzeniem najświętszej Panny Maryi pocieszyłeś jej rodzice Joachima i Annę i zgotowałeś światu początek zbawienia. Wywyższyłeś ją nad Świętych i Aniołów, uczyniłeś ją niepokalanie poczętą i niezmazaną grzechem pierworodnym. Daj Boże, abyśmy przez zasługi tejże niepokalanej Dziewicy i jej Oblubieńca św. Józefa zachowani byli od zmazy grzechu wszelkiego. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Módl się niekiedy, za małżonków. Zachowaj pokój i zgodą w rodzinie twojej.